Language of document :

2013 m. balandžio 11 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Sø- og Handelsretten (Danija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) HK Danmark, veikianti Jette Ring vardu, prieš Dansk almennyttigt Boligselskab (C-335/11), HK Danmark, veikianti Lone Skouboe Werge vardu, prieš Dansk Arbejdsgiverforening, veikiančią likviduojamos Pro Display A/S vardu (C-337/11)

(Sujungtos bylos C-335/11 ir C-337/11)

(Socialinė politika − Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija - Direktyva 2000/78/EB − Vienodas požiūris užimtumo ir profesinėje srityje − 1, 2, ir 5 straipsniai - Nevienodas požiūris dėl negalios - Atleidimas iš darbo - Negalios egzistavimas - Darbuotojo nebuvimas darbe dėl negalios - Pareiga sudaryti sąlygas - Darbas ne visą darbo dieną - Įspėjimo apie atleidimą termino trukmė)

Proceso kalba: danų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sø- og Handelsretten

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: HK Danmark, veikianti Jette Ring vardu (C-335/11), HK Danmark, veikianti Lone Skouboe Werge vardu (C-337/11)

Atsakovės: Dansk almennyttigt Boligselskab DAB (C-335/11), Dansk Arbejdsgiverforening veikianti likviduojamos Pro Display A/S vardu (C-337/11)

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Sø- og Handelsretten - 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus (OL L 303, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 79), 1, 2 ir 5 straipsnių bei Teisingumo Teismo sprendimo Chacón Navas (C-13/05) aiškinimas - Draudimas diskriminuoti dėl negalios - Nacionalinės teisės aktai, kuriuose numatyta darbdavio teisė atleisti iš darbo darbuotoją, gavusį darbo užmokestį nebuvimo darbe dėl ligos laikotarpiu, kurio bendra trukmė per nepertraukiamą 12 mėnesių laikotarpį sudaro 120 dienų - Negalios sąvoka - Asmenys, kuriems nustatytas ilgalaikis funkcinio pajėgumo sumažėjimas, dėl kurio neatsiranda specialios pagalbos poreikis ir kuris tik reiškia negalėjimą dirbti visą darbo laiką - Neįgaliems asmenims tinkamos patalpos

Rezoliucinė dalis

1.    2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvoje 2000/78/EB, nustatančioje vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, vartojamą sąvoką "negalia" reikia aiškinti taip, kad ji apima būklę, kurią sukėlė mediciniškai diagnozuota pagydoma ar nepagydoma liga, jei dėl šios ligos atsiranda apribojimas, kurį visų pirma lemia fiziniai, protiniai arba psichiniai sutrikimai, kurie kartu su įvairiomis kliūtimis gali trukdyti atitinkamam asmeniui visapusiškai ir veiksmingai dalyvauti profesiniame gyvenime tokiomis pat kaip ir kitų darbuotojų sąlygomis, ir jei šis apribojimas yra ilgalaikis. Siekiant nustatyti, ar asmens sveikatos būklei taikoma ši sąvoka, priemonių, kurių privalo imtis darbdavys, pobūdis nėra reikšmingas.

2.    Direktyvos 2000/78 5 straipsnį reikia aiškinti taip, kad darbo laiko sutrumpinimas gali būti viena iš šiame straipsnyje nurodytų priemonių. Nacionalinis teismas turi įvertinti, ar, atsižvelgiant į pagrindinių bylų aplinkybes, darbo laiko sutrumpinimas yra neproporcingai darbdavius apsunkinanti priemonė.

3.    Direktyva 2000/78 turi būti aiškinama taip, kad ja draudžiama nacionalinės teisės nuostata, pagal kurią darbdavys turi teisę atleisti darbuotoją, taikydamas sutrumpintą įspėjimo terminą, jeigu atlyginimas neįgaliam darbuotojui buvo mokamas ligos laikotarpiais, kurių bendra trukmė per nepertraukiamą 12 mėnesių laikotarpį sudaro 120 dienų, tuo atveju, kai nebuvimo darbe priežastis buvo tai, kad darbdavys nesiėmė tinkamų priemonių, remiantis šios direktyvos 5 straipsnyje numatyta pareiga įrengti tinkamas patalpas.

4.    Direktyva 2000/78 turi būti aiškinama taip, kad ja draudžiama nacionalinės teisės nuostata, pagal kurią darbdavys turi teisę atleisti darbuotoją, taikydamas sutrumpintą įspėjimo terminą, jeigu atlyginimas neįgaliam darbuotojui buvo mokamas ligos laikotarpiais, kurių bendra trukmė per nepertraukiamą 12 mėnesių laikotarpį sudaro 120 dienų, tuo atveju, kai nebuvimo darbe priežastis buvo negalia, nebent šia nuostata siekiama teisėto tikslo ir ji neviršija to, kas būtina tam tikslui pasiekti, o tai turi įvertinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

____________

1 - OL C 269, 2011 9 10.