Language of document :

Tiesas (otrā palāta) 2013. gada 11. aprīļa spriedums (Sø- og Handelsretten (Dānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) - HK Danmark, kas rīkojas Jette Ring/Dansk almennyttigt Boligselskab vārdā (C-335/11), HK Danmark, kas rīkojas Lone Skouboe Werge vārdā/Dansk Arbejdsgiverforening, kas rīkojas bankrotējušās Pro Display A/S vārdā (C-337/11)

(apvienotās lietas C-335/11 un C-337/11) 

Sociālā politika − Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām − Direktīva 2000/78/EK − Vienlīdzīga attieksme nodarbinātības un profesijas jomā − 1., 2. un 5. pants - Atšķirīga attieksme invaliditātes dēļ - Atlaišana - Invaliditātes esamība - Darba ņēmēja prombūtne viņa invaliditātes dēļ - Pielāgošanas pienākums - Nepilna laika darbs - Uzteikuma termiņa ilgums

Tiesvedības valoda - dāņu

Iesniedzējtiesa

Sø- og Handelsretten

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāji: HK Danmark, kas rīkojas Jette Ring vārdā (C-335/11), HK Danmark, kas rīkojas Lone Skouboe Werge vārdā (C-337/11)

Atbildētāji: Dansk almennyttigt Boligselskab DAB (C-335/11), Dansk Arbejdsgiverforening, kas rīkojas bankrotējušās Pro Display A/S vārdā (C-337/11)

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Sø- og Handelsretten - Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvas 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju (OV L 303, 16. lpp.), 1., 2. un 5. panta un Tiesas sprieduma lietā C-13/05 Chacón Navas interpretācija - Diskriminācijas invaliditātes dēļ aizliegums - Valsts tiesiskais regulējums, kurā darba devējam ir paredzētas tiesības atlaist darba ņēmēju, kurš ir turpinājis saņemt atalgojumu slimības atvaļinājumā, kas pavisam ir bijis 120 dienas 12 secīgu mēnešu periodā - Personas ar pastāvīgām samazinātām darbaspējām, kuru dēļ nav nepieciešams īpašs aprīkojums un kas nozīmē vienīgi nespēju strādāt uz pilnu darba laiku - Atbilstoša darba vietas iekārtošana personām ar invaliditāti

Rezolutīvā daļa:

Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvā 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju, norādītais jēdziens "invaliditāte" ir jāinterpretē tādējādi, ka tas ietver patoloģisku stāvokli, ko izraisījusi slimība, kas medicīniski ir atzīta par ārstējamu vai neārstējamu, ja šī slimība izraisa ierobežojumu, kas izriet it īpaši no fiziskiem, mentāliem vai psihiskiem traucējumiem, kuri mijiedarbībā ar dažādiem šķēršļiem var apgrūtināt attiecīgās personas pilnvērtīgu un efektīvu līdzdalību sabiedrības dzīvē vienlīdzīgi ar citiem, un ja šis ierobežojums ir ilgstošs. Pasākumu, kas jāveic darba devējam, raksturs nav noteicošs, lai uzskatītu, ka personas veselības stāvoklis ietilpst šajā jēdzienā;

Direktīvas 2000/78 5. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka darba laika samazināšana var būt viens no šajā pantā minētajiem pielāgošanas pasākumiem. Valsts tiesai ir jānovērtē, vai tādos apstākļos, kādi ir pamatlietās, darba laika samazināšana kā pielāgošanas pasākums ir nesamērīgs slogs darba devējam;

Direktīva 2000/78 ir jāinterpretē tādējādi, ka tā liedz tādu valsts tiesību normu, kurā ir paredzēts, ka darba devējs var izbeigt darba līgumu, piemērojot samazinātu uzteikuma termiņu, ja attiecīgais darba ņēmējs ar invaliditāti bija prombūtnē slimības dēļ, saglabājot darba samaksu, 120 dienas pēdējo 12 mēnešu laikā, ja šī prombūtne ir sekas tam, ka darba devējs nebija veicis piemērotus pasākumus atbilstoši šīs direktīvas 5. pantā paredzētajam pienākumam paredzēt saprātīgus pielāgojumus;

Direktīva 2000/78 ir jāinterpretē tādējādi, ka tā liedz tādu valsts tiesību normu, kurā ir paredzēts, ka darba devējs var izbeigt darba līgumu, piemērojot samazinātu uzteikuma termiņu, ja attiecīgais darba ņēmējs ar invaliditāti atradās prombūtnē slimības dēļ, saglabājot darba samaksu, 120 dienas pēdējo 12 mēnešu laikā, ja šīs prombūtnes iemesls ir viņa invaliditāte, izņemot, ja šī tiesību norma, kam ir leģitīms mērķis, nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs šī mērķa sasniegšanai, kas ir jānovērtē iesniedzējtiesai.

____________

1 - OV C 269, 10.9.2011.