Language of document :

Žaloba podaná 20. marca 2013 – ZZ a i./Komisia

(vec F-23/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: ZZ a i. (v zastúpení: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o prevode konečného výpočtu odpracovaných rokov pre prevod dôchodkových práv žalobcov do systému dôchodkového zabezpečenia Únie podľa nových všeobecných vykonávacích pravidiel týkajúcich sa článkov 11 a 12 prílohy VIII služobného poriadkuNávrhy žalobcovzrušiť rozhodnutia o prevode ich dôchodkových práv nadobudnutých pred vznikom služobného pomeru na Komisii,v prípade potreby zrušiť rozhodnutia o zamietnutí ich sťažností týkajúcich sa uplatňovania všeobecných vykonávacích pravidiel a poistno-matematických sadzieb platných v čase ich žiadosti o prevod ich dôchodkových práv,zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.