Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 16. apríla 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Arbeidsrechtbank Antwerpen - Belgicko) - Anton Las/PSA Antwerp NV

(vec C-202/11)

(Voľný pohyb pracovníkov - Článok 45 ZFEÚ - Spoločnosť so sídlom v holandskom jazykovom regióne Belgického kráľovstva - Povinnosť vyhotovovať pracovné zmluvy v holandčine - Pracovná zmluva s cezhraničným prvkom - Obmedzenie - Neexistencia proporcionality)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Arbeidsrechtbank Antwerpen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Anton Las

Žalovaná: PSA Antwerp NV

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Arbeidsrechtbank Antwerpen - Výklad článku 39 ES (teraz článok 45 ZFEÚ) - Belgická regionálna právna úprava stanovujúca podniku so sídlom v holandskom jazykovom regióne povinnosť vyhotovovať pod hrozbou neplatnosti všetky dokumenty týkajúce sa pracovnoprávnych vzťahov s medzinárodným prvkom v holandčine

Výrok rozsudku

Článok 45 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni takej právnej úprave federálneho samosprávneho celku určitého členského štátu, akou je právna úprava v konaní vo veci samej, ktorá každému zamestnávateľovi s prevádzkovým sídlom na území tohto samosprávneho celku ukladá povinnosť vyhotovovať pracovné zmluvy s cezhraničným prvkom výlučne v úradnom jazyku tohto federálneho samosprávneho celku pod hrozbou neplatnosti týchto zmlúv, o ktorej rozhodne súd aj bez návrhu.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 219, 23.7.2011.