Language of document : ECLI:EU:F:2011:150

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
(pierwsza izba)

z dnia 26 września 2011 r.


Sprawa F‑29/06


Andres Arnaldos Rosauro i in.

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Urzędnicy – Powołanie – Artykuł 5 ust. 2 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego – Konkursy wewnętrzne na wyższą kategorię ogłoszone przed dniem 1 maja 2004 r. – Kandydaci umieszczeni na liście rezerwy kadrowej przed dniem 1 maja 2006 r. – Grupa zaszeregowania – Zastosowanie mnożnika niższego od 1 – Utrata punktów awansu

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i art. 152 EWEA, w której A. Arnaldos Rosauro i pięciu innych urzędników Komisji, będący laureatami konkursów wewnętrznych na wyższa kategorię, które zostały ogłoszone przed dniem 1 maja 2004 r., żąda tytułem głównym stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie powołania ich do wyższej kategorii, w zakresie ich zaszeregowania do grupy.

Orzeczenie:      Skarga zostaje oddalona. Każda ze stron pokrywa własne koszty.

Streszczenie

1.      Prawo Unii – Zasady – Ochrona uzasadnionych oczekiwań – Przesłanki

2.      Urzędnicy – Zatrudnienie – Powołanie do grupy zaszeregowania – Wprowadzenie nowej struktury zatrudnienia rozporządzeniem nr 723/2004 – Przepisy przejściowe dotyczące zaszeregowania do grupy

(regulamin pracowniczy, art. 31, załącznik XIII, art. 2 ust. 1)

3.      Urzędnicy – Kariera zawodowa – Wprowadzenie przepisów przejściowych towarzyszących przejściu z dawnej do nowej struktury zatrudnienia urzędników – Zasady zaszeregowania do grupy

(regulamin pracowniczy, art. 35, załącznik XIII, art. 2 ust. 1, art. 8)

4.      Urzędnicy – Zatrudnienie – Powołanie do grupy zaszeregowania – Powołanie do grupy zaszeregowania grupy funkcyjnej wymienionej w ogłoszeniu o konkursie – Wprowadzenie nowej struktury zatrudnienia rozporządzeniem nr 723/2004 – Przepisy przejściowe dotyczące zaszeregowania do grupy

(regulamin pracowniczy, art. 31, załącznik XIII, art. 5 ust. 2)

5.      Urzędnicy – Kariera zawodowa – Wprowadzenie przepisów przejściowych towarzyszących przejściu z dawnej do nowej struktury zatrudnienia urzędników – Zasady zaszeregowania do grupy

(regulamin pracowniczy, art. 45 ust. 2, załącznik XIII, art. 5 ust. 2)

6.      Urzędnicy – Wynagrodzenie – Normy przejściowe obowiązujące po wejściu w życie rozporządzenia nr 723/2004 – Ustalenie grupy zaszeregowania i mnożnika

(regulamin pracowniczy, art. 45a, załącznik XIII, art. 2, art. 5 ust. 2, art. 7, 8)

7.      Urzędnicy – Zatrudnienie – Powołanie do grupy zaszeregowania – Wprowadzenie nowej struktury rozporządzeniem nr 723/2004 – Przepisy przejściowe dotyczące zaszeregowania do grupy

(regulamin pracowniczy, załącznik XIII, art. 2 ust. 2, art. 7 ust. 2)

8.      Urzędnicy – Awans – Zmiana kategorii w następstwie konkursu wewnętrznego

(regulamin pracowniczy, art. 45, 45a, art. 110 ust. 1, załącznik XIII, art. 5)

1.      Prawo do żądania ochrony uzasadnionych oczekiwań przysługuje każdej jednostce znajdującej się w sytuacji, w której można stwierdzić, że administracja Unii wzbudziła u niej uzasadnione nadzieje, dostarczając jej precyzyjnych zapewnień w formie dokładnych, bezwarunkowych i spójnych informacji pochodzących z uprawnionych i wiarygodnych źródeł.

Natomiast nikt nie może powoływać się na naruszenie tej zasady w braku precyzyjnych zapewnień udzielonych mu przez administrację.

(zob. pkt 56, 57)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑273/01 Innova Privat‑Akademie przeciwko Komisji, 19 marca 2003 r., pkt 26 i przytoczone tam orzecznictwo; sprawa T‑58/05 Centeno Mediavilla i in. przeciwko Komisji, 11 lipca 2007 r., pkt 96

2.      W przypadku zmiany przepisów o charakterze generalnym, a w szczególności przepisów regulaminu pracowniczego, nowy przepis stosuje się bezpośrednio do przyszłych skutków takich sytuacji prawnych, które powstały – lecz nie ukonstytuowały się w pełni – pod rządami dawnego przepisu.

W konkursach wewnętrznych na wyższą kategorię umieszczenie laureatów tych konkursów na listach rezerwy kadrowej sporządzonych po zakończeniu selekcji rodzi po stronie zainteresowanych jedynie zwykłe prawo do ubiegania się o powołanie do wyższej kategorii. Z takim prawem do ubiegania się o powołanie z konieczności nie wiążą się jakiekolwiek prawa nabyte, bowiem zaszeregowania laureata umieszczonego na liście rezerwy kadrowej konkursu wewnętrznego nie można uważać za prawo nabyte tak długo, jak nie stanie się ono przedmiotem decyzji o powołaniu wydanej w należytej formie.

Zatem, nawet jeżeli urzędnik przeszedł pomyślnie konkurs wewnętrzny na wyższą kategorię przed dniem 1 maja 2004 r., kiedy to wszedł w życie nowy regulamin pracowniczy, fakt umieszczenia go na liście odpowiednich kandydatów przed tą datą nie daje mu prawa do otrzymania powołania, w razie gdy naboru dokonuje się po omawianej dacie, do grupy zaszeregowania określonej w ogłoszeniu o konkursie lub odpowiadającej jej grupy zgodnie z art. 2 ust. 1 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego oraz zgodnie z art. 31 dawnego regulaminu pracowniczego.

Urzędnik może powoływać się na prawo nabyte jedynie wówczas, gdy okoliczności prowadzące do jego powstania zaistniały w czasie, gdy obowiązywał określony regulamin pracowniczy w brzmieniu sprzed zmiany przepisów regulaminu pracowniczego.

(zob. pkt 70–74, 131)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa 143/73 SOPAD, 5 grudnia 1973 r., pkt 8; sprawa 270/84 Licata przeciwko KES, 10 lipca 1986 r., pkt 31

Sąd Pierwszej Instancji: ww. sprawa Centeno Mediavilla i in. przeciwko Komisji, pkt 52, 58, 79–81

3.      Artykuł 2 ust. 1 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego stanowi, że z dniem 1 maja 2004 r. oraz z zastrzeżeniem art. 8 tego załącznika grupy zaszeregowania urzędnika o jednym ze statusów administracyjnych określonych w art. 35 regulaminu pracowniczego otrzymują brzmienie zgodnie z tabelą znajdującą się w tym przepisie, która dla każdej z dawnych grup zaszeregowania podaje odpowiadającą jej nową (pośrednią) grupę zaszeregowania.

Z samego brzmienia art. 2 ust. 1 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego wynika więc, że przepis ten dotyczy jedynie osób, które w dniu 1 maja 2004 r. miały już status urzędnika i były zaszeregowane w którejś z grup wymienionych w kolumnie „poprzednia grupa zaszeregowania”.

Grupy zaszeregowania zawarte w tabeli w art. 2 ust. 1 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego są dawnymi grupami zaszeregowania urzędników pełniących swe stanowiska przed dniem 1 maja 2004 r., przekształconymi w nowe pośrednie grupy zaszeregowania. Ponadto art. 2 ust. 1 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego ma jedynie na celu zmianę nazewnictwa, w dniu 1 maja 2004 r., grup zaszeregowania, które miały już osoby będące urzędnikami w dniu 30 kwietnia 2004 r., w celu zastosowania do nich nowej struktury zatrudnienia, która miała wejść w pełni w życie w dniu 1 maja 2006 r., i nie można mu nadawać zakresu wykraczającego poza ustanowienie tej pośredniej korelacji. Omawiany przepis nie mógł więc być stosowany do ustalenia grupy zaszeregowania urzędników, których powołanie do wyższej kategorii nastąpiło w 2005 r., ze względu na to, że zostali laureatami konkursów wewnętrznych na wyższą kategorię, w których egzaminy odbyły się po dniu 1 maja 2004 r.

(zob. pkt 80–82)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: ww. sprawa Centeno Mediavilla i in. przeciwko Komisji, pkt 112

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑20/06 De Luca przeciwko Komisji, 30 września 2010 r., pkt 91, odwołanie w toku przed Sądem Unii Europejskiej, sprawa T‑563/10 P

4.      W konkursach wewnętrznych na wyższa kategorię określenie poziomu stanowisk do obsadzenia oraz warunków powołania laureatów na te stanowiska, którego zainteresowana instytucja dokonała w ramach przepisów dawnego regulaminu pracowniczego, redagując ogłoszenie o konkursie, nie mogło wywoływać nadal skutków po dniu 1 maja 2004 r., którą to datę prawodawca Unii przyjął jako datę wejścia w życie nowej struktury zatrudnienia urzędników.

Uchylenie z dniem 1 maja 2004 r. grup zaszeregowania w strukturze zatrudnienia wskazanych w ogłoszeniach o konkursach spowodowane wprowadzeniem nowej struktury zatrudnienia skłoniło prawodawcę do przyjęcia przepisów przejściowych załącznika XIII do regulaminu pracowniczego, a w szczególności art. 5 ust. 2 tego załącznika, w celu określenia zaszeregowania laureatów konkursów na wyższą kategorię umieszczonych na listach rezerwy kadrowej przed dniem 1 maja 2006 r., lecz przeniesionych do nowej kategorii po dniu 1 maja 2004 r.

Wprawdzie grupy zaszeregowania określone w art. 5 ust. 2 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego nie odpowiadają grupom wymienionym w ogłoszeniach o konkursach wewnętrznych opublikowanych przed dniem 1 maja 2004 r. i niewątpliwie przepis ten stanowi odstępstwo od zasady zawartej w art. 31 regulaminu pracowniczego, który powtarza brzmienie art. 31 dawnego regulaminu pracowniczego, jednakże, mając na względzie cel art. 5 ust. 2 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego, przepis ten stanowi przepis szczególny o charakterze przejściowym, który jako taki może ustanawiać wyjątek od zasady ogólnej przewidzianej w art. 31 regulaminu pracowniczego, mający zastosowanie do określonej kategorii urzędników. Należy bowiem przypomnieć, że ograniczenia nieuniknione przy przechodzeniu od jednego sposobu zarządzania do drugiego, w odniesieniu do kariery zawodowej urzędników, mogą zmuszać administrację do tymczasowego odejścia, w pewnych granicach, od ścisłego stosowania przepisów i zasad mających charakter stały i stosowanych zwykle do rozpatrywanych sytuacji.

(zob. pkt 84, 85, 90)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: ww. sprawa Centeno Mediavilla i in. przeciwko Komisji, pkt 109, 110

Sąd do spraw Służby Publicznej: ww. sprawa De Luca przeciwko Komisji, pkt 86 i przytoczone tam orzecznictwo

5.      Artykuł 5 ust. 2 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego dotyczy urzędników, którzy przed dniem 1 maja 2006 r. znajdowali się na liście kandydatów kwalifikujących się do przejścia do innej kategorii, którzy faktycznie przeszli do innej kategorii po dniu 1 maja 2004 r. W tym względzie zgodnie z art. 45 ust. 2 dawnego regulaminu pracowniczego przejście do innej kategorii przez urzędników lub pracowników mogło nastąpić jedynie po przejściu konkursu. Z definicji mógł to być jedynie konkurs wewnętrzny. Zatem, ponieważ prawodawca Unii odniósł się właśnie do urzędników znajdujących się na liście kandydatów kwalifikujących się do przejścia do innej kategorii, w jego zamierzeniu przepis ten miał dotyczyć kandydatów, którzy pomyślnie przeszli ten szczególny rodzaj konkursu. Należy z tego wnioskować, że art. 5 ust. 2 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego dotyczy wyłącznie urzędników zmieniających kategorię po przejściu konkursu wewnętrznego.

(zob. pkt 87, 88)

Odesłanie:

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑113/05 Kay przeciwko Komisji, 28 października 2010 r., pkt 52, 54

6.      Artykuł 7 ust. 1 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego stanowi, że miesięczne wynagrodzenie podstawowe urzędników z naboru przeprowadzonego przed dniem 1 maja 2004 r. nie ulega zmianie z racji zmiany nazw grup zaszeregowania na mocy art. 2 ust. 1 tego załącznika. Artykuł 7 ust. 2 stanowi, że dla każdego urzędnika mnożnik wylicza się z dnia 1 maja 2004 r. Ten mnożnik jest równy stosunkowi między miesięcznym wynagrodzeniem podstawowym wypłacanym na rzecz urzędnika przed dniem 1 maja 2004 r., a mającą zastosowanie kwotą określoną w art. 2 ust. 2 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego. Artykuł 2 ust. 3 załącznika XIII stanowi, że wynagrodzenia dla nowych szczebli przejściowych wykorzystuje się jako kwoty mające zastosowanie w rozumieniu art. 7 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego. Tym samym przytoczony art. 7 ma na celu uniknięcie tego, by zmiana nazewnictwa stopni zaszeregowania prowadziła do jakichkolwiek zmian w miesięcznym wynagrodzeniu podstawowym urzędników zatrudnionych pod rządami dawnego regulaminu pracowniczego, a w szczególności do ich bezpodstawnego wzbogacenia.

Z drugiej strony, jako że grupy zaszeregowania B*3 i B*4 są nowymi pośrednimi grupami zaszeregowania wyraźnie wskazanymi w art. 2 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego, do wynagrodzenia w tych nowych pośrednich grupach zaszeregowania również można stosować mnożnik, jeżeli zaszeregowane w nich osoby zostały zatrudnione przed dniem 1 maja 2004 r. To, że w art. 2 ust. 2 nie ma mowy o mnożniku dla nowych pośrednich grup zaszeregowania B*3 i B*4, wynika z faktu, że zgodnie z art. 2 ust. 1 te nowe pośrednie grupy zaszeregowania nie mają swojego odpowiednika w żadnej grupie zaszeregowania w dawnym regulaminie pracowniczym.

Wreszcie, o ile przypis 1 do art. 2 ust. 2 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego wskazuje, iż liczby pisane kursywą w tabeli dotyczą wynagrodzeń wypłacanych urzędnikom przed dniem 1 maja 2004 r. i że włączono je do tabeli wyłącznie dla potrzeb wyjaśnienia i nie mają skutków prawnych, o tyle stwierdzić należy, że liczby te podano do celów obliczania mnożnika. Zatem na podstawie wskazanego przypisu nie można uznać, że wypłata po dniu 1 maja 2004 r. wynagrodzenia równego temu, które wypłacano, gdy obowiązywał dawny regulamin, jest niezgodne z prawem.

Ponadto art. 2 ust. 2 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego określa wysokość podstawowego wynagrodzenia miesięcznego dla każdej grupy zaszeregowania oraz każdego stopnia należących do nowych pośrednich grup zaszeregowania. Zgodnie z tym przepisem w związku z art. 8 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego, określającego przemianowanie nazw pośrednich grup zaszeregowania na nowe grupy zaszeregowania w dwóch grupach funkcyjnych utworzonych zgodnie z nowym regulaminem pracowniczym, wynagrodzenia poszczególnych grup zaszeregowania i stopni grupy funkcyjnej AST są takie same jak wynagrodzenia odpowiadających im grup zaszeregowania i stopni grupy funkcyjnej AD.

Ponadto art. 45a regulaminu pracowniczego wprowadza system, zgodnie z którym od dnia 1 maja 2006 r. przejście z grupy funkcyjnej AST (która zastąpiła dawne kategorie B, C i D) do grupy funkcyjnej AD (która zastąpiła dawną kategorię A) nie następuje już w drodze konkursu wewnętrznego, lecz tzw. procedury certyfikacji, polegającej na ukończeniu z pomyślnym wynikiem odpowiedniego programu szkolenia. W art. 45a ust. 3 regulaminu pracowniczego wyraźnie przewidziano, że powołanie na stanowisko w grupie funkcyjnej AD nie ma wpływu na grupę zaszeregowania oraz stopień przyznane urzędnikowi w chwili powołania.

W świetle powyższych przepisów widoczny jest zamiar prawodawcy Unii, by przejście do wyższej grupy funkcyjnej wiązało się z wykonywaniem obowiązków administratora i z korzystniejszą perspektywą rozwoju kariery zawodowej, lecz nie z natychmiastowym awansem płacowym.

W związku z tym nowy regulamin pracowniczy nie przewiduje żadnych zmian w wynagrodzeniu podstawowym urzędnika ani z racji swego wejścia w życie, ani z racji przejścia wspomnianego urzędnika do wyższej grupy funkcyjnej.

O ile przyjmując art. 5 ust. 2 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego prawodawca zamierzał przyznać pewne korzyści urzędnikom, którzy w wyniku konkursu wewnętrznego na wyższą kategorię dowiedli, że są zdolni zajmować stanowiska należące do wyższej kategorii, o tyle nie było jednak jego zamiarem, by takie korzyści przewyższały korzyści urzędników, którzy po dniu 1 maja 2006 r. przejdą pomyślnie procedurę certyfikacji.

Zatem zgodnie z art. 7 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego i w braku wyraźnych przepisów tego załącznika, które stanowiłyby inaczej, wynagrodzenie urzędników powołanych na podstawie art. 5 ust. 2 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego należy obliczać, podobnie jak w przypadku urzędników powołanych przed dniem 1 maja 2004 r., z zastosowaniem mnożnika.

(zob. pkt 103–113)

Odesłanie:

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑71/09 Caminiti przeciwko Komisji, 11 maja 2011 r., pkt 46

7.      Prawo zatrudnionych u tego samego pracodawcy pracowników, wykonujących pracę o takiej samej wartości, do otrzymywania jednakowego wynagrodzenia stanowi konkretny wyraz ogólnej zasady równości. Zapewnienie poszanowania tej zasady jest zadaniem Sądu do spraw Służby Publicznej. Prawo to ustanowione jest ponadto w art. 7 Międzynarodowego paktu praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych oraz w konwencji nr 111 Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Naruszenie zasady równego traktowania ma miejsce wtedy, gdy dwie kategorie osób, których sytuacja faktyczna i prawna nie różni się w znaczący sposób, traktuje się odmiennie bądź też gdy odmienne sytuacje traktuje się identycznie. Zasada równego traktowania wymaga więc, by dwie kategorie osób, których sytuacja faktyczna i prawna różni się w znaczący sposób, traktować odmiennie.

Porównując ze sobą z jednej strony urzędników, którzy przeszli konkurs wewnętrzny na wyższą kategorię przed dniem 1 maja 2006 r. i zostali powołani do wyższej kategorii po dniu 1 maja 2004 r., a z drugiej strony osoby, które po przejściu konkursu otwartego zostały bezpośrednio powołane na czas nieokreślony w tej wyższej kategorii, bez względu na to, czy wywodzą się z niższej kategorii, czy nie, rzeczywiście urzędnicy należący do drugiej grupy otrzymują miesięczne wynagrodzenie podstawowe określone w art. 2 ust. 2 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego, bez stosowania do niego żadnego mnożnika. Skoro bowiem art. 7 ust. 2 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego przewiduje stosowanie mnożnika jedynie do wynagrodzeń urzędników zatrudnionych przed dniem 1 maja 2004 r., przepis ten nie ma do nich zastosowania.

Jednakże przejście przez urzędników należących do pierwszej z ww. grup konkursu wewnętrznego na wyższą kategorię, a przez urzędników należących do drugiej z ww. grup konkursu otwartego stanowi czynnik odróżniający obiektywnie obie wspomniane grupy urzędników. Urzędnicy należący do pierwszej grupy byli już urzędnikami, gdy obowiązywał dawny regulamin pracowniczy, i przeszli konkurs wewnętrzny na wyższą kategorię. Natomiast urzędnicy z drugiej grupy zostali zatrudnieni pod rządami nowego regulaminu po przejściu konkursu otwartego.

Dlatego też prawodawca Unii, korzystając z szerokiego zakresu uznania, postanowił traktować odmiennie wspomniane dwie grupy urzędników. Postanowił uprzywilejować urzędników z pierwszej grupy, którzy przed dniem 1 maja 2006 r. zostaną laureatami konkursu wewnętrznego na wyższą kategorię, zezwalając na zaszeregowanie ich w wyższej kategorii do tej samej grupy zaszeregowania i na ten sam stopień, jakie mieli w niższej kategorii, lecz tak, by takie zaszeregowanie nie powodowało natychmiastowego awansu płacowego. Natomiast w odniesieniu do drugiej grupy urzędników, będących laureatami konkursu otwartego zatrudnionymi na podstawie nowego regulaminu pracowniczego, prawodawca zdecydował, że skoro zatrudniani są oni w niższych grupach zaszeregowania, niż urzędnicy zatrudnieni zgodnie z dawnym regulaminem pracowniczym, do obsadzenia tych samych stanowisk, nie będzie miał do nich zastosowania żaden mnożnik.

(zob. pkt 118–123)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑47/05 Angé Serrano i in. przeciwko Parlamentowi, 18 września 2008 r., pkt 142 i przytoczone tam orzecznictwo

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑76/05 Torijano Montero przeciwko Radzie, 30 września 2010 r., pkt 67

8.      Ani w art. 45a regulaminu pracowniczego, ani w art. 5 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego nie ma mowy o punktach awansu zgromadzonych w dawnej kategorii w kontekście przejścia do wyższej kategorii, ani tym bardziej o tym, jak należy je traktować. Regulamin pracowniczy określa jednak podstawowe zasady systemu prawnego, któremu podlegają urzędnicy, i zgodnie z art. 110 ust. 1 tego regulaminu każda z instytucji powinna przyjąć ogólne przepisy wykonawcze do regulaminu pracowniczego, które mogą określać kryteria, mogące służyć administracji jako wskazówki stosowania uprawnień dyskrecjonalnych lub uściślać zakres przepisów regulaminu, którym brak jasności. Tym samym na podstawie art. 110 ust. 1 regulaminu pracowniczego Komisja przyjęła ogólne przepisy wykonawcze do art. 45 regulaminu pracowniczego w celu umożliwienia wdrożenia postępowania w sprawie awansu.

Ponadto powołanie do wyższej grupy zaszeregowania w wyniku konkursu wewnętrznego jest równoważne z awansem, a zatem stosuje się do niego zasady regulaminu pracowniczego dotyczące samego awansowania.

W związku z tym, ponieważ powołanie do wyższej grupy zaszeregowania w wyniku konkursu wewnętrznego jest równoważne z awansem, tym bardziej tak musi być w przypadku powołania do wyższej kategorii w wyniku konkursu wewnętrznego na wyższą kategorię: przejście do wyższej kategorii, oznaczające wykonywanie innych obowiązków, stanowi awans i stosują się do niego zasady dotyczące awansowania.

Brak usunięcia punktów zgromadzonych przez urzędnika powołanego do wyższej kategorii na podstawie art. 5 ust. 2 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego powodowałby ułatwienie mu awansu, głównie w oparciu o punkty zdobyte w jego dawnej kategorii, co byłoby sprzeczne z art. 45 regulaminu pracowniczego, zgodnie z którym porównanie osiągnięć urzędnika w perspektywie przyznania mu awansu powinno się przeprowadzać względem jego współpracowników z tej samej grupy zaszeregowania. Z przytoczonego artykułu regulaminu pracowniczego wynika de facto, że przy porównaniu osiągnięć urzędników w tej samej grupie zaszeregowania mających prawo do ubiegania się o awans administracja powinna uwzględnić punkty awansu zgromadzone przez nich w danej grupie zaszeregowania. Tymczasem punkty zgromadzone przez urzędnika przed zmianą kategorii na wyższą odpowiadają jego osiągnięciom na stanowisku należącym do niższej kategorii, przy wykonywaniu innego rodzaju obowiązków. Punkty te służyły więc do awansowania do kolejnej grupy w niższej kategorii i nie mogą posłużyć do awansowania do kolejnej grupy zaszeregowania w wyższej kategorii, w której zainteresowany niekoniecznie wykazał się już jakimiś osiągnięciami.

W takim przypadku zachowanie zgromadzonych punktów pozwalałoby w konsekwencji na to, by urzędnik zaszeregowany na podstawie art. 5 ust. 2 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego w wyniku przejścia do wyższej kategorii miał większe szanse na szybki awans niż jego współpracownicy z tej samej grupy zaszeregowania, którzy weszli do wyższej kategorii na podstawie art. 45 regulaminu pracowniczego, co byłoby niezgodne zarówno z art. 5 ust. 5 regulaminu pracowniczego w odniesieniu do warunków przebiegu kariery zawodowej, jak i z zasadą równego traktowania, wymagającą, by wszyscy urzędnicy w tej samej grupie zaszeregowania przy takich samych osiągnięciach mieli takie same szanse na awans do wyższej grupy zaszeregowania.

Zatem zgromadzone punkty awansu należy usunąć, gdy urzędnik zostaje powołany do wyższej kategorii na podstawie art. 5 ust. 2 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego.

(zob. pkt 141–143, 146, 147, 149)

Odesłanie:

Trybunał: sprawy połączone 20/83 i 21/83 Vlachos przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości, 13 grudnia 1984 r., pkt 22–24

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑308/04 Ianniello przeciwko Komisji, 20 listopada 2007 r., pkt 38

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑21/06 Da Silva przeciwko Komisji, 28 czerwca 2007 r., pkt 75