Language of document : ECLI:EU:F:2011:150

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUPLICE (Camera întâi)

26 septembrie 2011


Cauza F‑29/06


Andres Arnaldos Rosauro și alții

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Funcționari – Numire – Articolul 5 alineatul (2) din anexa III la statut – Concursuri interne de trecere la o altă categorie publicate înainte de 1 mai 2004 – Candidați înscriși pe listele de rezervă înainte de 1 mai 2006 – Încadrare în grad – Aplicarea unui factor de multiplicare subunitar – Pierderea punctelor de promovare”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Arnaldos Rosauro și alți cinci funcționari ai Comisiei, candidați care au reușit la concursurile interne de trecere la o altă categorie, cu privire la care anunțurile de concurs au fost publicate înainte de 1 mai 2004, solicită în principal anularea deciziilor prin care au fost numiți într‑o categorie superioară, în măsura în care aceste decizii stabilesc încadrarea lor în grad

Decizia:      Respinge acțiunea. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul hotărârii

1.      Dreptul Uniunii – Principii – Protecția încrederii legitime – Condiții

2.      Funcționari – Recrutare – Numire în grad – Introducerea unei noi structuri a carierelor prin Regulamentul nr. 723/2004 – Dispoziții tranzitorii de încadrare în grad

[Statutul funcționarilor, art. 31; anexa XIII, art. 2 alin. (1)]

3.      Funcționari – Carieră – Instituirea unor norme tranzitorii care însoțesc trecerea de la vechiul sistem de cariere ale funcționarilor către cel nou – Reguli de încadrare în grad

[Statutul funcționarilor, art. 35; anexa XIII, art. 2 alin. (1) și art. 8]

4.      Funcționari – Recrutare – Numire în grad – Numire în gradul din grupa de funcții indicat în anunțul de concurs – Introducerea unei noi structuri a carierelor prin Regulamentul nr. 723/2004 – Dispoziții tranzitorii de încadrare în grad

[Statutul funcționarilor, art. 31; anexa XIII, art. 5 alin. (2)]

5.      Funcționari – Carieră – Instituirea unor norme tranzitorii care însoțesc trecerea de la vechiul sistem de cariere ale funcționarilor către cel nou – Reguli de încadrare în grad

[Statutul funcționarilor, art. 45 alin. (2); anexa XIII, art. 5 alin. (2)]

6.      Funcționari – Remunerație – Norme tranzitorii aplicabile după intrarea în vigoare a Regulamentului nr. 723/2004 – Stabilirea gradului și a factorului de multiplicare

[Statutul funcționarilor, art. 45a; anexa XIII, art. 2, art. 5 alin. (2), art. 7 și art. 8])

7.      Funcționari – Recrutare – Numire în grad – Introducerea unei noi structuri a carierelor prin Regulamentul nr. 723/2004 – Dispoziții tranzitorii de încadrare în grad

[Statutul funcționarilor, anexa XIII, art. 2 alin. (2) și art. 7 alin. (2)]

8.      Funcționari – Promovare – Schimbarea categoriei în urma unui concurs intern

[Statutul funcționarilor, art. 45, 45a și art. 110 alin. (1); anexa XIII, art. 5])

1.      Dreptul de a solicita protecția încrederii legitime aparține oricărui particular care se află într‑o situație din care rezultă că administrația Uniunii l‑a determinat să aibă speranțe întemeiate, oferindu‑i asigurări precise sub formă de informații precise, necondiționate și concordante și care provin de la surse autorizate și de încredere.

În schimb, nu se poate invoca încălcarea acestui principiu în cazul în care administrația nu a furnizat asigurări precise.

(a se vedea punctele 56 și 57)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 19 martie 2003, Innova Privat‑Akademie/Comisia, T‑273/01, punctul 26 și jurisprudența citată; 11 iulie 2007, Centeno Mediavilla și alții/Comisia, T‑58/05, punctul 96

2.      În caz de modificare a unor dispoziții de aplicare generală și, îndeosebi, a dispozițiilor din Statutul funcționarilor, o regulă nouă se aplică imediat efectelor viitoare ale situațiilor juridice care sunt născute, fără a fi totuși constituite în întregime, sub imperiul regulii anterioare.

În cadrul concursurilor interne de trecere la o altă categorie, înscrierea laureaților acestor concursuri pe listele de rezervă întocmite la sfârșitul operațiunilor de selecție nu conferă părților interesate decât o simplă vocație de a fi numite într‑o categorie superioară. Această vocație exclude în mod necesar orice drept dobândit, încadrarea în grad a unui candidat care a reușit la un concurs general și este înscris pe lista de rezervă neputând fi considerată dobândită atât timp cât nu a făcut obiectul unei decizii de numire care să respecte formalitățile impuse.

Prin urmare, chiar dacă un funcționar a reușit la un concurs intern de trecere la o altă categorie anterior datei de 1 mai 2004, dată la care a intrat în vigoare noul statut, înscrierea sa pe lista candidaților eligibili anterior acestei date nu îi conferă dreptul de a fi numit, în cazul unei recrutări ulterioare acestei date, în gradul menționat în anunțul de concurs sau în gradul corespunzător potrivit articolului 2 alineatul (1) din anexa XIII la statut și în conformitate cu articolul 31 din vechiul statut.

Un funcționar nu poate astfel invoca un drept câștigat decât dacă faptul generator al acestuia s‑a produs sub imperiul unui anumit statut anterior modificării dispozițiilor statutare.

(a se vedea punctele 70-74 și 131)

Trimitere la:

Curte: 5 decembrie 1973, SOPAD, 143/73, punctul 8; 10 iulie 1986, Licata/CES, 270/84, punctul 31

Tribunalul de Primă Instanță: Centeno Mediavilla și alții/Comisia, citată anterior, punctele 52, 58 și 79 - 81

3.      Articolul 2 alineatul (1) din anexa XIII la Statutul funcționarilor prevede că, la 1 mai 2004 și sub rezerva articolului 8 din această anexă, gradele funcționarilor care se află într‑una din situațiile administrative menționate la articolul 35 din statut se redenumesc după cum se indică în tabelul cuprins în dispoziția respectivă, care specifică pentru fiecare grad vechi noul grad (intermediar) corespunzător.

În consecință, din chiar modul de redactare al articolului 2 alineatul (1) din anexa XIII la statut rezultă că această dispoziție nu privește decât persoanele care, la data de 1 mai 2004, aveau deja calitatea de funcționari și erau încadrate într‑unul din gradele care figurează în coloana intitulată „vechiul grad”.

Astfel, gradele care figurează în tabelul de la articolul 2 alineatul (1) din anexa XIII la statut sunt vechile gradele ale funcționarilor aflați în funcție anterior datei de 1 mai 2004 care sunt convertite în noi grade intermediare. Pe de altă parte, articolul 2 alineatul (1) din anexa XIII la statut are ca obiect numai să redenumească, la 1 mai 2004, gradele pe care le dețineau cei care aveau calitatea de funcționari la 30 aprilie 2004, în vederea aplicării în cazul lor a noii structuri a carierelor, menită să fie pe deplin aplicabilă la 1 mai 2006, și nu i se poate recunoaște acestuia un domeniul de aplicare care depășește stabilirea acestui raport intermediar. Această dispoziție nu are, așadar, vocația de a se aplica pentru a stabili încadrarea în grad a funcționarilor care au fost numiți în categoria superioară în anul 2005, în considerarea calității lor de laureați ai concursurilor interne de trecere la o altă categorie ale căror probe s‑au derulat după data de 1 mai 2004.

(a se vedea punctele 80-82)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: Centeno Mediavilla și alții/Comisia, citată anterior, punctul 112

Tribunalul Funcției Publice: 30 septembrie 2010, De Luca/Comisia, F‑20/06, punctul 91, care face obiectul unui recurs aflat pe rolul Tribunalului Uniunii Europene, cauza T‑563/10 P

4.      În cadrul concursurilor interne de trecere la o altă categorie, stabilirea nivelului posturilor care urmează să fie ocupate și a condițiilor de numire a laureaților în aceste posturi, realizată de instituție în conformitate cu dispozițiile din vechiul statut, prin redactarea anunțurilor de concurs, nu a putut avea efect după data de 1 mai 2004, reținută de legiuitorul Uniunii pentru intrarea în vigoare a noii structuri de cariere a funcționarilor.

Suprimarea, începând cu 1 mai 2004, a gradelor de încadrare în carierele indicate în anunțurile de concurs, care rezultă din introducerea noului sistem de cariere, a condus legiuitorul la adoptarea dispozițiilor tranzitorii din anexa XIII la statut și, îndeosebi, a articolului 5 alineatul (2) din anexă, în scopul de a stabili încadrarea în grad a laureaților la concursurile de trecere la o altă categorie înscriși pe liste de rezervă înainte de 1 mai 2006, care însă au trecut la categoria nouă după 1 mai 2004.

Este adevărat că încadrările în grad stabilite de articolul 5 alineatul (2) din anexa XIII la statut nu corespund gradelor menționate în anunțuri de concurs intern publicate înainte de 1 mai 2004 și că această dispoziție derogă de la norma de la articolul 31 din statut, preluată din articolul 31 din vechiul statut. Cu toate acestea, având în vedere obiectul său, articolul 5 alineatul (2) din anexa XIII la statut constituie o dispoziție tranzitorie cu caracter special care poate, în sine, să deroge, pentru o categorie determinată de funcționari, de la norma cu caracter general prevăzută la articolul 31 din statut. Trebuie amintit astfel că constrângerile inerente trecerii de la un mod de administrare la altul, în ceea ce privește carierele funcționarilor, pot impune administrației să se îndepărteze temporar și în anumite limite de la aplicare strictă a normelor și principiilor cu valoare permanentă care se aplică în general situațiilor în cauză.

(a se vedea punctele 84, 85 și 90)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: Centeno Mediavilla și alții/Comisia, citată anterior, punctele 109 și 110

Tribunalul Funcției Publice: De Luca/Comisia, citată anterior, punctul 86 și jurisprudența citată

5.      Articolul 5 alineatul (2) din anexa XIII la statut vizează funcționarii care erau înscriși înainte de 1 mai 2006 pe o listă de candidați eligibili pentru trecerea la o altă categorie și care au trecut efectiv la o altă categorie după 1 mai 2004. În această privință, potrivit articolului 45 alineatul (2) din vechiul statut, trecerea funcționarilor sau agenților la o altă categorie nu putea avea loc decât în urma unui concurs. Prin definiție, nu poate fi vorba decât despre un concurs intern. Prin urmare, menționând în mod specific funcționarii înscriși pe o listă de candidați eligibili pentru trecerea la o altă categorie, legiuitorul Uniunii a intenționat să se refere la candidații care au promovat această categorie specifică de concurs. Trebuie să se deducă de aici că articolul 5 alineatul (2) din anexa XIII la statut privește numai funcționarii care schimbă categoria prin intermediul unui concurs intern.

(a se vedea punctele 87 și 88)

Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: 28 octombrie 2010, Kay/Comisia, F‑113/05, punctele 52 și 54

6.      Articolul 7 alineatul (1) din anexa XIII la Statutul funcționarilor prevede că salariului lunar de bază plătit funcționarilor recrutați înainte de 1 mai 2004 nu i se aduce nici o modificare în urma schimbării denumirii gradelor, efectuată la acea dată în aplicarea articolului 2 alineatul (1) din anexă. În acest scop, alineatul (2) al articolului 7 sus‑menționat prevede că, pentru fiecare funcționar, se calculează la 1 mai 2004 un factor de multiplicare, egal cu raportul dintre salariul lunar de bază plătit funcționarului înainte de 1 mai 2004 și valoarea aplicabilă definită la articolul 2 alineatul (2) din anexa XIII la statut. Potrivit alineatului (3) al acestui articol 2, salariile aferente noilor grade intermediare sunt considerate ca fiind valorile aplicabile în sensul articolului 7 din anexa XIII la statut. Astfel, articolul 7 menționat urmărește să se evite ca redenumirea gradelor să conducă la vreo modificare a salariilor lunare de bază ale funcționarilor recrutați sub imperiul vechiului statut și, în special, la o îmbogățire fără justă cauză a acestora.

Pe de altă parte, întrucât gradele B*3 și B*4 sunt noi grade intermediare, prevăzute expres la articolul 2 alineatul (3) din anexa XIII la statut, salariile aferente acestor noi grade pot face de asemenea obiectul unui factor de multiplicare atunci când gradele sunt deținute de persoane recrutate anterior datei de 1 mai 2004. Faptul că alineatul (2) al acestui articol 2 nu menționează niciun factor de multiplicare pentru noile grade intermediare B*3 și B*4 se datorează împrejurării că, în conformitate cu alineatul (1) din același articol, aceste două noi grade intermediare nu corespund niciunui grad din vechiul statut.

În sfârșit, deși nota de subsol 1, corespunzătoare alineatului (2) al articolului 2 din anexa XIII la statut, prevede că cifrele italice corespund salariilor plătite funcționarilor înainte de 1 mai 2004, că acestea sunt menționate numai cu titlu explicativ și că nu au nicio valoare juridică, trebuie să se constate că aceste cifre sunt redate pentru a calcula factorul de multiplicare. În consecință, această notă de subsol nu permite să se concluzioneze că nu ar fi legală plata, după 1 mai 2004, a unui salariu egal cu cel plătit sub regimul vechiului statut.

Pe de altă parte, articolul 2 alineatul (2) din anexa XIII la statut stabilește salariul lunar de bază pentru fiecare grad și pentru fiecare treaptă a noilor grade intermediare. Potrivit acestei dispoziții coroborate cu articolul 8 din anexa XIII la statut, care reglementează noua denumire a gradelor intermediare ca grade noi în cadrul celor două grupe de funcții create prin noul statut, salariile pentru diferitele grade și trepte din cadrul grupei de funcții AST sunt egale cu cele ale grupei de funcții AD corespunzătoare.

În plus, articolul 45a din statut prevede un sistem potrivit căruia, începând cu 1 mai 2006, trecerea de la grupa de funcții AST (care înlocuiește vechile categorii B, C și D) la grupa de funcții AD (care înlocuiește fost categorie A) nu se mai efectuează prin concurs intern, ci prin intermediul unei proceduri denumite de certificare, ce se bazează pe participarea cu succes la un program de formare. La alineatul (3) al articolului 45a din statut se prevede expres că numirea într‑un post din grupa de funcții AD nu modifică nici gradul, nici treapta în care este încadrat funcționarul la data numirii.

Având în vedere aceste dispoziții, rezultă că legiuitorul Uniunii a urmărit ca trecerea în grupa de funcții superioară să conducă la exercitarea funcțiilor de administrator și la perspective de carieră mai avantajoase, nu însă la un câștig salarial imediat.

În consecință, noul statut nu prevede pentru funcționari nicio modificare a salariului de bază, nici ca urmare a intrării sale în vigoare și nici prin trecerea funcționarului respectiv la o grupa de funcții superioară.

Dacă, prin adoptarea articolului 5 alineatul (2) din anexa XIII la statut, legiuitorul a intenționat să acorde un avantaj funcționarilor care, în urma unui concurs intern de trecere la o altă categorie, au făcut dovada aptitudinii lor de a ocupa posturi din categoria superioară, acesta nu a urmărit însă ca acest avantaj să îl depășească pe cel al funcționarilor care, începând cu 1 mai 2006, parcurg cu succes procedura de certificare.

Prin urmare, conform articolului 7 din anexa XIII la statut și în lipsa unor dispoziții exprese în sens contrar în anexa menționată, salariul funcționarilor care sunt numiți în temeiul articolului 5 alineatul (2) din anexa XIII la statut trebuie să se calculeze prin aplicarea unui factor de multiplicare, la fel ca pentru funcționarii recrutați anterior datei de 1 mai 2004.

(a se vedea punctele 103-113)

Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: 11 mai 2011, Caminiti/Comisia, F‑71/09, punctul 46

7.      Dreptul salariaților aceluiași angajator, care efectuează o muncă valoare egală, de a primi aceeași remunerație constituie expresia specifică a principiului general al egalității de tratament, a cărui respectare trebuie asigurată de Tribunalul Funcției Publice. Acest drept este prevăzut de altfel la articolul 7 din Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale și în Convenția nr. 111 a Organizației Internaționale a Muncii.

Se încalcă principiul egalității de tratament atunci când două categorii de persoane, ale căror situații de fapt și de drept nu prezintă diferențe esențiale, beneficiază de un tratament diferit sau atunci când situații diferite sunt tratate în mod identic. Principiul egalității de tratament impune, așadar, ca un tratament diferit să fie aplicat în cazul a două categorii de persoane ale căror situații de fapt și de drept prezintă o diferență esențială.

Comparând, pe de o parte, funcționarii care au reușit la un concurs intern de trecere la o altă categorie anterior datei de 1 mai 2006 și care au fost numiți în categoria superioară după 1 mai 2004 și, pe de altă parte, persoanele care, întrucât au reușit la un concurs general, sunt direct titularizate în categoria superioară, indiferent dacă provin sau nu provin dintr‑o categorie inferioară, este adevărat că funcționarii din cea de a doua grupă încasează efectiv salariile lunare de bază stabilite la articolul 2 alineatul (2) din anexa XIII din statut, fără să li se aplice un factor de multiplicare. Astfel, întrucât articolul 7 alineatul (2) din anexa XIII la statut nu prevede aplicarea unui factor de multiplicare decât pentru funcționarii recrutați anterior datei de 1 mai 2004, această dispoziție nu le este aplicabilă.

Cu toate acestea, reușita la un concurs intern de trecere la o altă categorie, pentru funcționarii din prima grupă menționată, și reușita la un concurs general, pentru funcționarii din cea de a doua grupă menționată, constituie un factor obiectiv care diferențiază cele două grupe de funcționari amintite mai sus. Funcționarii din prima grupă erau deja funcționari sub vechiul statut și au reuși la un concurs intern de trecere la o altă categorie. Funcționarii din cea de a doua grupă, în schimb, au fost recrutați sub imperiul noului statut și după ce au reușit la un concurs general.

Acesta este motivul pentru care legiuitorul Uniunii, în cadrul exercitării puterii sale de apreciere extinse, a decis să trateze în mod diferit cele două grupe de funcționari menționate. În ceea ce privește prima grupă, a decis să favorizeze acești funcționari, laureați ai unui concurs intern de trecere la o altă categorie anterior datei de 1 mai 2006, permițându‑le să fie încadrați în categoria superioară, în același grad și în aceeași treaptă pe care le dețineau în categoria inferioară, fără însă ca această încadrare să atragă un câștig salarial imediat. În schimb, pentru funcționarii din cea de a doua grupă, laureați ai unui concurs general și recrutați sub noul statut, legiuitorul a decis că, în măsura în care sunt recrutați în grade inferioare celor ale funcționarilor recrutați sub vechiul statut pentru a ocupa aceleași posturi, să nu li se aplice niciun factor de multiplicare.

(a se vedea punctele 118-123)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 18 septembrie 2008, Angé Serrano și alții/Parlamentul European, T‑47/05, punctul 142 și jurisprudența citată

Tribunalul Funcției Publice: 30 septembrie 2010, Torijano Montero/Consiliul, F‑76/05, punctul 67

8.      Nici articolul 45a din Statutul funcționarilor, nici articolul 5 din anexa XIII la statut și nicio altă dispoziție din statut nu menționează, pentru situația trecerii la o altă categorie, punctele de promovare acumulate în cadrul vechii categorii și cu atât mai puțin tratamentul care trebuie aplicat acestora. Cu toate acestea, statutul stabilește regulile de bază ale regimului juridic aplicabil funcționarilor, iar, conform articolului 110 alineatul (1) din statut, fiecare instituție adoptă dispozițiile generale de aplicare a statutului, care pot să stabilească criterii de natură să ghideze administrația în exercitarea puterii sale discreționare sau să precizeze domeniul de aplicare al dispozițiilor statutare lipsite de claritate. Astfel, în aplicarea articolului 110 alineatul (1) din statut, Comisia a adoptat dispozițiile generale de aplicare a articolului 45 din statut pentru a asigura punerea în aplicare a procedurilor de promovare.

Pe de altă parte, numirea într‑un grad superior, în urma unui concurs intern, este asimilată unei promovări și, prin urmare, sunt aplicabile normele statutului referitoare la promovarea propriu‑zisă.

În consecință, în măsura în care numirea într‑un grad superior în urma unui concurs intern este asimilată unei promovări, cu atât mai mult trebuie să fie asimilată unei promovări numirea într‑o categorie superioară în urma unui concurs intern de trecere la o altă categorie: trecerea la o categorie superioară, care implică exercitarea unor funcții diferite, constituie o promovare, iar normele privind promovarea sunt aplicabile.

Faptul că punctele acumulate de un funcționar numit într‑o categorie superioară în temeiul articolului 5 alineatul (2) din anexa XIII la statut nu sunt anulate ar avea ca efect să faciliteze promovarea acestuia din urmă în principal pe baza punctelor dobândite în vechea categorie, ceea ce ar fi contrar articolului 45 din statut, potrivit căruia compararea meritelor funcționarului în vederea promovării sale se face în raport cu colegii săi având același grad. Rezultă astfel din acest articol din statut că administrația trebuie să ia în considerare, la analiza comparativă a meritelor funcționarilor promovabili de același grad, punctele de promovare pe care aceștia le‑au acumulat în gradul respectiv. Or, punctele acumulate de un funcționar înainte de trecerea sa la o altă categorie corespund meritelor demonstrate într‑un post dintr‑o categorie inferioară și în exercitarea unui alt tip de funcții. Aceste punctele serveau, așadar, pentru o promovare în gradul următor din categoria inferioară și nu pot servi pentru o promovare în gradul următor din categoria superioară, în care persoana interesată nu a făcut încă dovada meritelor sale.

Într‑un astfel de caz, menținerea punctelor acumulate ar avea drept consecință să permită funcționarului încadrat în aplicarea articolului 5 alineatul (2) din anexa XIII la statut în urma trecerii la o altă categorie să beneficieze de șanse de promovare mai ridicate decât colegii săi din același grad care au fost admiși la categoria superioară în temeiul articolului 45 din statut, ceea ce ar fi contrar atât articolului 5 alineatul (5) din statut, în privința condițiilor de derulare a carierei, cât și principiului egalității de tratament, care presupune ca toți funcționarii de același grad să beneficieze, în condiții egale de merit, de aceleași șanse de a fi promovați în gradul superior.

Prin urmare, punctele de promovare acumulate trebuie să fie suprimate atunci când funcționarul este numit într‑o categorie superioară în aplicarea articolului 5 alineatul (2) din anexa XIII la statut.

(a se vedea punctele 141-143, 146, 147 și 149)

Trimitere la:

Curte: 13 decembrie 1984, Vlachos/Curtea de Justiție, 20/83 și 21/83, punctele 22-24

Tribunalul de Primă Instanță: 20 noiembrie 2007, Ianniello/Comisia, T‑308/04, punctul 38

Tribunalul Funcției Publice: 28 iunie 2007, Da Silva/Comisia, F‑21/06, punctul 75