Language of document : ECLI:EU:F:2011:157

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto)

28 päivänä syyskuuta 2011

Asia F‑65/06

Rosa Maria Pereira Sequeira

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Nimitys – Ennen 1.5.2006 julkaistu sisäinen kilpailu – Soveltuvien hakijoiden luetteloon ennen 1.5.2006 merkitty väliaikainen toimihenkilö – Palkkaluokan määrittäminen – Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 4 kohta ja 12 artiklan 3 kohta – Sihteerilisä – Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi perusteeton

Aihe:      EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Rosa Maria Pereira Sequeira vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan komission päätöksen, jolla hänet otettiin palvelukseen koeajalla olevaksi virkamieheksi 16.3.2005 alkaen siltä osin kuin tässä päätöksessä vahvistetaan hänen palkkaluokakseen ura-alue C*, palkkaluokka 1, palkkataso 2.

Ratkaisu:      Kanne hylätään. Kukin asianosainen vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.Tiivistelmä


1.      Virkamiehet – Palvelukseen ottaminen – Palkkaluokkaan nimittäminen – Kilpailuilmoituksessa mainitun tehtäväryhmän palkkaluokkaan määrittäminen – Uuden urarakenteen käyttöön ottaminen asetuksella N:o 723/2004 – Palkkaluokan määrittämistä koskevat siirtymäsäännökset

(Henkilöstösääntöjen 31 artiklan 1 kohta ja liitteessä XIII olevan 2 artiklan 1 kohta sekä 12 artiklan 3 kohta; muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen liitteessä oleva 1 artikla; neuvoston asetus N:o 723/2004)

2.      Virkamiehet – Palvelukseen ottaminen – Palkkaluokkaan nimittäminen – Uuden urarakenteen käyttöön ottaminen asetuksella N:o 723/2004 – Palkkaluokan määrittämistä koskevat siirtymäsäännökset

(Henkilöstösääntöjen 31 artiklan 1 kohta ja liitteessä XIII olevan 5 artiklan 4 kohta, 12 artiklan 3 kohta ja 13 artiklan 1 kohta; neuvoston asetus N:o 723/2004)

3.      Virkamiehet – Palvelukseen ottaminen – Palkkaluokkaan nimittäminen ja palkkatason määrittäminen – Virkamieheksi nimitetty väliaikainen toimihenkilö

(Henkilöstösääntöjen 32 artikla ja liitteessä XIII olevan 5 artiklan 4 kohta; muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 8 artikla)

1.      Henkilöstösääntöjen 31 artiklan 1 kohdassa säädetään, että kilpailun läpäisseet hakijat nimitetään sen kilpailun kilpailuilmoituksessa mainitun tehtäväryhmän palkkaluokkaan, jonka he ovat läpäisseet.

Tästä säännöksestä on pääteltävä, että avoimen kilpailun läpäisseet hakijat on nimitettävä koeajalla oleviksi virkamiehiksi sen kilpailun kilpailuilmoituksessa mainittuun palkkaluokkaan, jonka perusteella heidät otetaan palvelukseen. Täytettävien virkojen luokituksen ja niihin nimittämisen edellytysten määrittelemisen, jonka toimielin teki vanhojen henkilöstösääntöjen puitteissa kilpailuilmoitukset laatiessaan, vaikutukset eivät kuitenkaan ole voineet jatkua 1.5.2004 jälkeen, jonka päivän unionin lainsäätäjä valitsi virkamiesten uuden urajärjestelmän voimaantulonpäiväksi.

Kilpailuissa menestyneiden hakijoiden oikeutta kilpailuilmoituksessa mainitun tehtäväryhmän palkkaluokkaan voidaan soveltaa vain ennallaan olevaan oikeuteen, koska päätöksen lainmukaisuutta arvioidaan sen tekemisen ajankohtana voimassa olleiden oikeudellisten seikkojen mukaan ja koska tällä säännöksellä ei näin ollen voida velvoittaa nimittävää viranomaista tekemään päätöstä, joka olisi lainsäätäjän muuttamien henkilöstösääntöjen vastainen ja tämän vuoksi lainvastainen.

Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 2 artiklan 1 kohdassa säädetyn siirtymäsäännöksen tarkoitus on ollut paitsi muuntaa 1.5.2004 palkkaluokat, joissa virkamiehet ja toimihenkilöt olivat 30.4.2004, jotta heihin voidaan soveltaa uutta urajärjestelmää, jonka oli tarkoitus tulla täysin voimaan 1.5.2006. Tällä säännöksellä, kun sitä luetaan yhdessä muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen liitteessä olevan 1 artiklan kanssa, tarkoitetaan vain virkamiehiä ja toimihenkilöitä, jotka 1.5.2004 oli jo nimitetty johonkin sarakkeessa ”entinen palkkaluokka” mainittuun palkkaluokkaan, koska lainsäätäjä halusi pitää voimassa henkilöstön ennen tätä päivää saavuttaman tilanteen.

Koska uuden urarakenteen käyttöönoton seurauksena näissä kilpailuilmoituksissa mainittujen ura-alueiden palkkaluokat lakkautettiin 1.5.2004, jonka seurauksena lainsäätäjä vahvisti henkilöstösääntöjen liitteessä XIII ja erityisesti siinä olevan 12 artiklan 3 kohdassa siirtymäsäännökset määritelläkseen ennen 1.5.2004 tai sen jälkeen julkaistujen avointen kilpailujen läpäisseiden sellaisten hakijoiden palkkaluokat, jotka merkittiin varallaololuetteloon ennen 1.5.2006 ja jotka otettiin palvelukseen 1.5.2004 ja 1.5.2006 välisenä aikana.

On totta, että henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 12 artiklan 3 kohdan taulukko, jonka mukaan kilpailuilmoituksissa mainitut palkkaluokat korvataan väliaikaisilla palvelukseenottopalkkaluokilla, eroaa samassa liitteessä olevan 2 artiklan 1 kohdan taulukosta, jossa ennen 1.5.2004 nimitettyjen virkamiesten vanhat palkkaluokat muunnetaan uusiksi väliaikaisiksi palkkaluokiksi.

Lainsäätäjä voi kuitenkin tehdä henkilöstösääntöihin tulevia tilanteita varten muutoksia, joita se pitää yksikön edun mukaisina, vaikka muutetut säännökset olisivat aiempia epäedullisempia.

(ks. 36–40 ja 43–45 kohta)


Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑121/97, Ryan v. tilintarkastustuomioistuin, 30.9.1998, 98 kohta ja asia T‑58/05, Centeno Mediavilla ym. v. komissio, 11.7.2007, 100, 109, 110 ja 113 kohta


2.      Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 4 kohta koskee väliaikaisia toimihenkilöitä, jotka on merkitty ”toiseen ura-alueeseen soveltuvia hakijoita koskevaan luetteloon” tai ”sisäisen kilpailun läpäisseiden hakijoiden luetteloon”. Vaikka myös ”toiseen ura-alueeseen siirtymistä” koskeva kilpailu on luonteeltaan sisäinen kilpailu, kyseistä säännöstä on tulkittava niin, että sen tehokkuus taataan välttämällä mahdollisuuksien mukaan sellaisia tulkintoja, jotka johtaisivat säännösten tulkitsemiseen tarpeettomaksi. Lainsäätäjä on halunnut tarkoittaa ”sisäisellä kilpailulla” niin sanottuja vakinaistamiskilpailuja, joilla on tarkoitus kaikkien pääsyä unionin virkoihin koskevien henkilöstösääntöjen säännösten sallimissa rajoissa mahdollistaa sellaisten toimihenkilöiden palvelukseen ottaminen virkamiehinä, joilla on jo tietty määrä työkokemusta toimielimessä ja jotka ovat osoittaneet soveltuvuutensa hoitamaan avoimia virkoja. Tätä tulkintaa tukee henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 kohdan sanamuoto, jossa viitataan vain virkamiehiin, jotka on merkitty ”toiseen ura-alueeseen soveltuvia hakijoita koskevaan luetteloon”, mutta jossa ei mainita ”sisäisen kilpailun läpäisseiden hakijoiden luetteloon” merkittyjä virkamiehiä. Tällainen maininta olisi ollut perusteeton, koska työntekijöitä, jotka ovat jo virkamiehiä, ei ole tarpeen vakinaistaa.

Jotta asiassa sovellettaisiin henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 4 kohtaa, kyseessä on oltava siirtyminen ”entiseltä ura-alueelta” ”uudelle ura-alueelle” joko sellaisen kilpailun kautta, jonka perusteella on laadittu ”toiseen ura-alueeseen soveltuvien hakijoiden luettelo”, tai sellaisen sisäisen vakinaistamiskilpailun kautta, josta seuraa tällainen toiselle ura-alueelle siirtyminen. Lainsäätäjä on täten sitä laajaa harkintavaltaa käyttäessään, joka sillä on sekä siirtymäsäännösten että palkkaluokan määrittämisperusteiden osalta, poikennut henkilöstösääntöjen 31 artiklan 1 kohdassa ilmaistusta ensi kertaa palvelukseen otettujen virkamiesten palkkaluokan määrittämistä koskevasta yleisestä säännöstä – sellaisena kuin se on täydennettynä henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 12 artiklan 3 kohdalla tai 13 artiklan 1 kohdalla – niiden kilpailun läpäisseiden hakijoiden osalta, jotka on merkitty soveltuvien hakijoiden luetteloon ennen 1.5.2006 ja jotka on otettu palvelukseen joko 1.5.2004 ja 30.4.2006 välisenä aikana tai 1.5.2006 jälkeen, ja varannut tässä yhteydessä oikeuden tulla nimitetyksi muuhun kuin kilpailuilmoituksessa mainittuun palkkaluokkaan niille toimihenkilöille, jotka on otettu palvelukseen koeajalla oleviksi virkamiehiksi, joilla on jo tietty määrä kokemusta kyseisessä toimielimessä työskentelystä ja jotka ovat edellä mainittujen kilpailujen kautta osoittaneet soveltuvuutensa ylempään ura-alueeseen kuuluvien virkojen hoitamiseen.

(ks. 65, 66, 71 ja 72 kohta)


Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: yhdistetyt asiat T‑40/96 ja T‑55/96, de Kerros ja Kohn-Bergé v. komissio, 6.3.1997, 45 ja 46 kohta ja asia T‑294/97, Carrasco Benítez v. komissio, 12.11.1998, 51 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑13/09, Peláez Jimeno v. parlamentti, 12.5.2010, 40, 41, 46 ja 47 kohta


3.      Unionin oikeudessa ei vahvisteta nimenomaisesti uran yhtenäisyyden periaatetta tai urakehityksen periaatetta. Unionin oikeudessa ei sitä suuremmalla syyllä tunnusteta yleisesti väliaikaisen toimihenkilön, josta on tullut virkamies, urakehityksen tarkoitusta. Henkilöstösääntöjen 32 artiklan toisessa alakohdassa säädetään vain, että väliaikainen toimihenkilö säilyttää saavuttamansa palkkatason, kun hänet nimitetään virkamieheksi.

Henkilöstösääntöjen 32 artiklassa ja muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 8 artiklassa, sellaisena kuin ne olivat voimassa 30.4.2004 asti, säädetään väliaikaisille toimihenkilöille mahdollisuudesta jatkaa uraansa virkamiehinä, henkilöstösääntöjen mukaisten menettelyiden mukaisesti, ja tässä tapauksessa väliaikaisena toimihenkilönä saavutettu virkaikä palkkatasossa säilytetään, jos kyseessä oleva toimihenkilö nimitetään virkamieheksi samassa palkkaluokassa välittömästi tämän jakson jälkeen.

On kuitenkin niin, että yhtäältä edellä mainituilla säännöksillä vain taataan virkaikä palkkatasossa väliaikaiselle toimihenkilölle, joka nimitetään virkamieheksi samassa palkkaluokassa, ja että toisaalta tämä urakehityksen jatkuvuus taataan henkilöstösäännöillä käyttöön otettujen menettelyiden mukaisesti. Lopuksi on todettava, että henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 4 kohtaa lukuun ottamatta, jota on tulkittava suppeasti, koska se on siirtymäsäännös, henkilöstösääntöjen säännöksissä ei tunnusteta väliaikaisille toimihenkilöille mahdollisuutta tulla nimitetyksi virkamiehiksi palkkaluokassa, joihin heidät oli nimitetty, jos tämä palkkaluokka oli korkeampi kuin sen kilpailun kilpailuilmoituksessa mainittu palkkaluokka, jonka he olivat läpäisseet.

(ks. 83, 90 ja 91 kohta)


Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑33/07, Toronjo Benitez v. komissio, 5.3.2008, 87 kohta