Language of document : ECLI:EU:F:2011:157

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2011 m. rugsėjo 28 d.

Byla F‑65/06

Rosa Maria Pereira Sequeira

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Paskyrimas – Vidaus konkursas, paskelbtas iki 2004 m. gegužės 1 d. – Laikinasis tarnautojas, į tinkamų kandidatų sąrašą įrašytas iki 2006 m. gegužės 1 d. – Priskyrimas prie lygio – Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 5 straipsnio 4 dalis ir 12 straipsnio 3 dalis – Išmoka sekretorių paslaugų išlaidoms kompensuoti – Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstas ieškinys“

Dalykas:      Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo R. M. Pereira Sequeira prašo panaikinti Komisijos sprendimą paskirti ją pareigūne, kuriai taikomas bandomasis laikotarpis, nuo 2005 m. kovo 16 d. tiek, kiek šiuo sprendimu ji priskiriama prie C* kategorijos 1 lygio 2 pakopos.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Įdarbinimas – Paskyrimas į lygį – Paskyrimas į pareigų grupės lygį, nurodytą pranešime apie konkursą – Naujos karjeros sistemos įtvirtinimas Reglamentu Nr. 723/2004 – Pereinamojo laikotarpio nuostatos, reglamentuojančios priskyrimą prie lygio

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 31 straipsnio 1 dalis; XIII priedo 2 straipsnio 1 dalis ir 12 straipsnio 3 dalis; Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų priedo 1 straipsnis; Tarybos reglamentas Nr. 723/2004)

2.      Pareigūnai – Įdarbinimas – Paskyrimas į lygį – Naujos karjeros sistemos įtvirtinimas Reglamentu Nr. 723/2004 – Pereinamojo laikotarpio nuostatos, reglamentuojančios priskyrimą prie lygio

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 31 straipsnio 1 dalis; XIII priedo 5 straipsnio 4 dalis, 12 straipsnio 3 dalis ir 13 straipsnio 1 dalis; Tarybos reglamentas Nr. 723/2004)

3.      Pareigūnai – Įdarbinimas – Paskyrimas į lygį ir pakopos suteikimas – Laikinasis tarnautojas, kuris paskiriamas pareigūnu

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 32 straipsnis; XIII priedo 5 straipsnio 4 dalis; Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 8 straipsnis)

1.      Pareigūnų tarnybos nuostatų 31 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad konkurso laimėtojai paskiriami į pareigų grupės lygį, nurodytą pranešime apie jų laimėtą konkursą.

Nors iš šios nuostatos neišvengiamai išplaukia, kad vidaus konkursų laimėtojai turi būti paskirti į pranešime apie konkursą, po kurio jie buvo įdarbinti, nurodytą lygį, vis dėlto reikia pripažinti, jog laisvų pareigų lygis ir konkurso laimėtojų skyrimo į šias pareigas sąlygos, kurias atitinkama institucija nustatė pagal ankstesnius Pareigūnų tarnybos nuostatus rengdama pranešimus apie konkursus, nebegalėjo turėti poveikio po 2004 m. gegužės 1 d., t. y. datos, kurią Sąjungos teisės aktų leidėjas pasirinko naujai pareigūnų karjeros sistemai įsigalioti.

Todėl konkurso laimėtojų teisė pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 31 straipsnio 1 dalį į tai, kad jiems bus suteiktas pranešime apie konkursą nurodytas lygis, gali būti taikoma tik jei teisinis reglamentavimas nesikeičia, nes sprendimo teisėtumas vertinamas pagal jo priėmimo momentu galiojusias teisines nuostatas, todėl ši nuostata negali nustatyti pareigos administracijai priimti su teisės aktų leidėjo pakeistais Pareigūnų tarnybos nuostatais nesuderinamą ir dėl to neteisėtą sprendimą.

Pereinamojo laikotarpio priemonės, numatytos Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 2 straipsnio 1 dalyje, tikslas buvo 2004 m. gegužės 1 d. tik pakeisti lygius, kuriuos turėjo pareigūnai ir tarnautojai 2004 m. balandžio 30 d., kad jiems būtų galima taikyti naują karjeros sistemą, turėjusią visą įsigalioti 2006 m. gegužės 1 dieną. Ši nuostata, aiškinama kartu su Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų priedo 1 straipsniu, taikoma tik tiems tarnautojams, kurie jau buvo priskirti prie vieno iš lygių, nurodytų stulpelyje „ankstesni lygiai“, nes teisės aktų leidėjas siekė išsaugoti darbuotojų padėtį, įgytą iki šios datos.

Dėl naujos karjeros sistemos įvedimo nuo 2004 m. gegužės 1 d. panaikinus pranešimuose apie konkursus nurodytų kategorijų lygius, teisės aktų leidėjas turėjo priimti Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo, būtent jo 12 straipsnio 3 dalies, pereinamojo laikotarpio nuostatas, kad nustatytų lygius, kuriems būtų priskirti iki arba po 2004 m. gegužės 1 d. paskelbtus konkursus laimėję asmenys, įtraukti į tinkamų kandidatų sąrašą iki 2006 m. gegužės 1 d. ir įdarbinti nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2006 m. gegužės 1 dienos.

Tiesa, kad Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 12 straipsnio 3 dalies lentelėje, pagal kurią pranešimuose apie konkursą nurodyti lygiai pakeičiami pereinamaisiais įdarbinimo lygiais, nukrypstama nuo šio priedo 2 straipsnio 1 dalies lentelės, pagal kurią ankstesni pareigūnų, įdarbintų iki 2004 m. gegužės 1 d., lygiai pakeičiami naujais pereinamaisiais lygiais.

Vis dėlto teisės aktų leidėjas turi teisę daryti ateityje Pareigūnų tarnybos nuostatų normų dalinius pakeitimus, atsižvelgdamas į tarnybos interesus, net jei iš dalies pakeistos normos yra mažiau palankios nei ankstesnės.

(žr. 36–40 ir 43–45 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1998 m. rugsėjo 30 d. Sprendimo Ryan prieš Audito Rūmus, T‑121/97, 98 punktas; 2007 m. liepos 11 d. Sprendimo Centeno Mediavilla ir kt. prieš Komisiją, T‑58/05, 100, 109, 110 ir 113 punktai.

2.      Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 5 straipsnio 4 dalyje minimi laikinieji tarnautojai, įrašyti į „sąrašą kandidatų, tinkamų perkelti iš vienos kategorijos į kitą“, arba į „sąrašą kandidatų, laimėjusių vidaus konkursą“. Nors konkursas „dėl perkėlimo iš vienos kategorijos į kitą“ iš esmės taip pat yra „vidaus konkursas“, nagrinėjamą nuostatą reikia aiškinti taip, kad ji būtų veiksminga, kuo labiau vengiant aiškinimo, kuris lemtų išvadą, jog ši nuostata yra perteklinė. Panašu, kad teisės aktų leidėjas prie „vidaus konkursų“ norėjo priskirti vadinamuosius paskyrimus į nuolatinę tarnybą, kurių tikslas, laikantis visų Pareigūnų tarnybos nuostatų, reglamentuojančių įdarbinimą Europos viešojoje tarnyboje, leisti įdarbinti pareigūnais tarnautojus, kurie jau turi tam tikrą darbo institucijoje patirtį ir kurie įrodė, kad yra tinkami užimti laisvas pareigas. Tokį aiškinimą pagrindžia Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 5 straipsnio 2 dalis, kurioje minimi tik pareigūnai, įtraukti „į sąrašą kandidatų, tinkamų perkelti iš vienos kategorijos į kitą“, ir nenurodyti pareigūnai, kurie įtraukti „į sąrašą kandidatų, laimėjusių vidaus konkursą“. Pastarųjų nurodymas būtų nepagrįstas, nes nėra prasmės skirti į nuolatinę tarnybą tarnautojus, kurie jau yra pareigūnai.

Tam, kad būtų taikoma Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 5 straipsnio 4 dalis, reikalingas perėjimas iš „ankstesnės kategorijos“ į „naują kategoriją“ pasibaigus konkursui, po kurio sudaromas „sąrašas kandidatų, tinkamų perkelti iš vienos kategorijos į kitą“, arba vidaus konkursui dėl paskyrimo į nuolatinę tarnybą, po kurio įvyksta toks perkėlimas iš vienos kategorijos į kitą. Teisės aktų leidėjas, naudodamasis savo didele diskrecija, susijusia su pereinamojo laikotarpio nuostatomis ir priskyrimo kriterijais, nukrypo nuo Pareigūnų tarnybos nuostatų 31 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos ir šių nuostatų XIII priedo 12 straipsnio 3 dalyje ar 13 straipsnio 1 dalyje papildytos bendros taisyklės dėl naujai įdarbintų pareigūnų priskyrimo, kiek tai susiję su iki 2006 m. gegužės 1 d. į tinkamų kandidatų sąrašą įrašytais ir įdarbintais atitinkamai nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2006 m. balandžio 30 d. ir po 2006 m. gegužės 1 d. konkursą laimėjusiais asmenimis, ir tarnautojams, įdarbintiems pareigūnais bandomajam laikotarpiui ir jau įgijusiems patirties institucijoje bei per nurodytus konkursus įrodžiusiems savo pakankamą kvalifikaciją užimti aukštesnės kategorijos darbo vietą, suteikė galimybę būti priskirtiems prie kito lygio nei nurodytasis pranešime apie konkursą.

(žr. 65, 66, 71 ir 72 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1997 m. kovo 6 d. Sprendimo Kerros ir Kohn-Bergé prieš Komisiją, T‑40/96 ir T‑55/96, 45 ir 46 punktai; 1998 m. lapkričio 12 d. Sprendimo Carrasco Benítez prieš Komisiją, T‑294/97, 51 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2010 m. gegužės 12 d. Sprendimo Peláez Jimeno prieš Parlamentą, F‑13/09, 40, 41, 46 ir 47 punktai.

3.      Sąjungos teisėje nėra aiškiai įtvirtintų vienodų karjeros pažangos sąlygų ir karjeros principų. A fortiori, Sąjungos teisėje nėra bendrai numatyta, kad pareigūnu tapęs laikinasis tarnautojas turi galimybę siekti karjeros. Pareigūnų tarnybos nuostatų 32 straipsnio trečioje pastraipoje numatyta tik tai, kad laikinasis tarnautojas išlaiko atitinkamoje stažo pakopoje įgytą stažą, jei skiriamas pareigūnu.

Pareigūnų tarnybos nuostatų 32 straipsnyje ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų, galiojusių iki 2004 m. balandžio 30 d., 8 straipsnyje numatyta, kad laikinieji tarnautojai turi galimybę tęsti karjerą kaip pareigūnai, laikantis Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytų procedūrų, ir tokiu atveju atitinkamoje stažo pakopoje laikinojo tarnautojo įgytas stažas išsaugomas, jei aptariamas tarnautojas baigęs laikinojo tarnautojo tarnybą iš karto buvo paskirtas tos paties lygio pareigūnu.

Tai reiškia, kad, pirma, minėtomis nuostatomis tik užtikrinamas laikinojo tarnautojo, paskirto to paties lygio pareigūnu, atitinkamoje stažo pakopoje įgytas stažas ir, antra, kad karjeros tęstinumas užtikrinamas pagal Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytas procedūras. Galiausiai reikia konstatuoti, kad, išskyrus Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 5 straipsnio 4 dalį, kuri, kalbant apie pereinamojo laikotarpio nuostatas, turi būti aiškinama siaurai, kitose Pareigūnų tarnybos nuostatų normose nenumatyta, kad laikinieji tarnautojai gali būti skiriami to paties lygio pareigūnais, jeigu iki tol buvęs lygis yra aukštesnis už tą, dėl kurio buvo paskelbtas jų laimėtas konkursas.

(žr. 83, 90 ir 91 punktus)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2008 m. kovo 5 d. Sprendimo Toronjo Benitez prieš Komisiją, F‑33/07, 87 punktas.