Language of document : ECLI:EU:F:2011:167

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

29 päivänä syyskuuta 2011

Asia F‑70/05

Harald Mische

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Nimitys – Ennen uusien henkilöstösääntöjen voimaantuloa julkaistussa mutta tämän päivämäärän jälkeen päätökseen saatetussa kilpailussa hyväksytty henkilö – Palkkaluokan määrittäminen uusien epäedullisempien sääntöjen mukaisesti

Aihe:      EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Harald Mische vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan komission 11.11.2004 tekemän päätöksen, jolla kantaja luokiteltiin palkkaluokkaan A*6, palkkatasolle 2, palauttamaan kantajalle kaikki säännönmukaisesta palkkaluokituksesta johtuvat oikeudet sekä määräämään vahingonkorvauksen suorittamisesta.

Ratkaisu:      Kanne hylätään. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.  Väliintulija Euroopan unionin neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Palvelukseen ottaminen – Palkkaluokkaan nimittäminen – Uuden urarakenteen käyttöönotto asetuksella N:o 723/2004 – Palkkaluokan määrittämistä koskevat siirtymäsäännökset

(Henkilöstösääntöjen 5 artiklan 5 kohta ja liitteessä XIII olevan 12 artiklan 3 kohta; neuvoston asetus N:o 723/2004)

2.      Virkamiehet – Virkamiehen asema – Aseman saavuttamisen edellytykset

(Henkilöstösääntöjen 3 artikla)

3.      Virkamiehet – Palvelukseen ottaminen – Palkkaluokkaan nimittäminen – Uuden urarakenteen käyttöönotto asetuksella N:o 723/2004 – Palkkaluokan määrittämistä koskevat siirtymäsäännökset

(Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 2 artiklan 1 kohta ja 12 artiklan 3 kohta; muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 1 artiklan 1 kohta; neuvoston asetus N:o 723/2004)

4.      Virkamiehet – Palvelukseen ottaminen – Palkkaluokkaan nimittäminen – Uuden urarakenteen käyttöönotto asetuksella N:o 723/2004 – Palkkaluokan määrittämistä koskevat siirtymäsäännökset

(Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 12 artiklan 3 kohta; neuvoston asetus N:o 723/2004)

5.      Virkamiehet – Palvelukseen ottaminen – Palkkaluokkaan nimittäminen – Uuden urarakenteen käyttöönotto asetuksella N:o 723/2004 – Palkkaluokan määrittämistä koskevat siirtymäsäännökset

(Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 1 artiklan 2 kohta ja 12 artiklan 3 kohta; neuvoston asetus N:o 723/2004)

6.      Virkamiehet – Palvelukseen ottaminen – Palkkaluokkaan nimittäminen – Uuden urarakenteen käyttöönotto asetuksella N:o 723/2004 – Palkkaluokan määrittämistä koskevat siirtymäsäännökset

(Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 4 kohta; neuvoston asetus N:o 723/2004)

7.      Virkamiehet – Palvelukseen ottaminen – Palkkaluokkaan nimittäminen – Uuden urarakenteen käyttöönotto asetuksella N:o 723/2004 – Palkkaluokan määrittämistä koskevat siirtymäsäännökset

(Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 12 artiklan 3 kohta; neuvoston asetus N:o 723/2004)

1.      Yhdenvertaisuusperiaatteella ei voida rajoittaa lainsäätäjän vapautta tehdä koska tahansa henkilöstösääntöjen säännöksiin muutoksia, joita se pitää viranhoidon edun mukaisina, vaikka nämä säännökset ovatkin virkamiehille epäedullisempia kuin aiemmat säännökset, sillä muuten estettäisiin kaikki lainsäädännön kehitys.

Näin ollen ei voida pätevästi väittää, että lainsäätäjän olisi pitänyt ottaa kilpailuilmoituksen julkaiseminen huomioon määrittäessään henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 12 artiklan 3 kohdassa asetettuja palkkaluokan määrittämistä koskevia perusteita, joita sovelletaan nimitettäessä henkilöitä, jotka ovat läpäisseet ennen 1.5.2004 eli ennen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta annetun asetuksen N:o 723/2004 voimaantulopäivää julkaistun kilpailun, mutta jotka on merkitty varallaololuetteloon ja otettu palvelukseen tämän päivämäärän jälkeen, koska kilpailuilmoitus luo jo itsessään hakijoiden hyväksi luettavia saavutettuja oikeuksia, jotka liittyvät uraan.

Koska henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 12 artiklan 3 kohdassa määritellään palkkaluokan määrittämistä koskevat uudet perusteet, joita sovelletaan otettaessa palvelukseen ennen 1.5.2004 julkaistuja kilpailuja läpäisseitä henkilöitä, jotka on merkitty soveltuvien hakijoiden luetteloon ennen 1.5.2006 ja otettu palvelukseen näiden kahden päivämäärän välisenä aikana, tällä säännöksellä noudatetaan periaatetta, jonka mukaan yleisesti sovellettavien säännösten ja erityisesti henkilöstösääntöjen säännösten muuttamisen jälkeen uutta sääntöä sovelletaan välittömästi sellaisten oikeudellisten tilanteiden tulevaisuudessa ilmeneviin vaikutuksiin, jotka ovat syntyneet mutta eivät välttämättä täysin vakiintuneet aiemman säännön voimassaolon aikana. Oikeutta pidetään nimittäin saavutettuna vain, kun sen perusteena oleva seikka on tapahtunut ennen lain muuttamista. Avoimen kilpailun läpäisseen henkilön palkkaluokan määrittämisestä on muistutettava, ettei tätä määrittämistä voida pitää saavutettuna, ennen kuin häntä koskeva asianmukainen nimittämispäätös on tehty.

Nimittävän viranomaisen päättämä palvelukseenottopäivä on objektiivinen ja lainsäätäjän tahdosta riippumaton tekijä, jonka lainsäätäjä on yhdenvertaisuusperiaatetta loukkaamatta voinut ottaa perusteeksi, joka ratkaisee, sovelletaanko vanhoissa henkilöstösäännöissä vahvistettuja palkkaluokan määrittämistä koskevia sääntöjä vai tapauksen mukaan henkilöstösääntöjen uudistuksessa voimaan tulleita sääntöjä. Sama päätelmä on tehtävä henkilöstösääntöjen 5 artiklan 5 kohdasta, joka ilmentää yhdenvertaisuusperiaatetta.

(ks. 63, 64, 67, 127 ja 128 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 178/80, Bellardi-Ricci ym. v. komissio, 17.12.1981, 19 kohta; asia 9/81, Williams v. tilintarkastustuomioistuin, 6.10.1982, 21 kohta ja asia C‑496/08 P, Angé Serrano ym. v. parlamentti, 4.3.2010, 84 kohta

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑240/01, Cougnon v. yhteisöjen tuomioistuin, 5.11.2003, 70 kohta; asia T‑135/05, Campoli v. komissio, 29.11.2006, 105 kohta; asia T‑93/03, Konidaris v. komissio, 11.7.2007, 110 kohta ja asia T‑58/05, Centeno Mediavilla ym. v. komissio, 51, 53, 61, 81, 86, 113 ja 124 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑54/06, Davis ym. v. neuvosto, 19.6.2007, 81 kohta

2.      Henkilöstösääntöjen 3 artiklasta ilmenee, että virkamiehen nimitys perustuu nimittävän viranomaisen yksipuoliseen oikeustoimeen ja että kilpailun läpäissyt hakija voi vedota virkamiehen asemaan ja vaatia henkilöstösääntöjen soveltamista vasta sen jälkeen, kun häntä koskeva nimittämispäätös on tehty.

Soveltuvien hakijoiden luetteloon merkityillä kilpailun läpäisseillä hakijoilla ei ole tällä perusteella minkäänlaista saavutettua oikeutta tulla nimitetyiksi vaan ainoastaan mahdollisuus tulla nimitetyiksi, joten tällaisten henkilöiden oikeutta tiettyyn palkkaluokkaan määrittämiseen ei voida pitää saavutettuna, ennen kuin heitä koskeva asianmukainen nimittämispäätös on tehty.

(ks. 65 ja 66 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: em. asia Centeno Mediavilla ym. v. komissio, 53–55 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑67/06, Lesniak v. komissio, 8.7.2010, 106 kohta ja asia F‑85/05, Sørensen v. komissio, 28.10.2010, 92 kohta

3.      Koska toimen lainmukaisuus on lähtökohtaisesti arvioitava sen tekohetkellä olemassa olleiden tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen perusteella, virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta annetun asetuksen N:o 723/2004 voimaantulopäivän jälkeen varallaololuetteloon kirjatun ja palvelukseen otetun, kilpailun läpäisseen hakijan palkkaluokka voidaan lainmukaisesti määrittää vain niiden perusteiden mukaan, jotka olivat voimassa kyseisenä päivänä. Uudet perusteet kuitenkin vahvistettiin 1.5.2004 ja 30.4.2006 välisenä siirtymäaikana henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 12 artiklan 3 kohdassa.

Virkamies ei siis voi vedota siihen, että ennen henkilöstösääntöjen uudistusta sovelletut vanhat palkkaluokat olisivat siirtymäkauden aikana pysyneet voimassa henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla uudelleen nimettyinä. Tämän säännöksen, luettuna yhdessä muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 1 artiklan 1 kohdan kanssa, ainoana tavoitteena oli näet nimetä siirtymäkauden aikana uudelleen sellaisten henkilöiden palkkaluokat, jotka olivat 30.4.2004 virkamiehen tai väliaikaisen toimihenkilön asemassa ja säilyttivät asemansa tämän päivämäärän jälkeen, eikä soveltaa vanhoja palkkaluokkia uudelleen nimettyinä henkilöihin, jotka eivät olleet kyseisessä tilanteessa.

(ks. 70 ja 71 kohta)

4.      Kilpailun läpäissyt hakija, joka on otettu palvelukseen 1.5.2004 eli virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta annetun asetuksen N:o 723/2004 voimaantulopäivän jälkeen, ei voi väittää tulleensa syrjityksi verrattuna muissa vastaavissa kilpailuissa hyväksyttyihin ja ennen tätä päivämäärää palvelukseen otettuihin hakijoihin, koska viimeksi mainittujen ei voida katsoa olevan samassa oikeudellisessa tilanteessa kuin hän.

Se, että toimielin olisi voinut syrjintäkiellon periaatteen vastaisesti viivyttää kilpailumenettelyn kulkua voidakseen asettaa muissa kilpailuissa hyväksytyt hakijat etusijalle ja ottaa heidät palvelukseen ennen 1.5.2004, ei voi vaikuttaa asianomaisen henkilön palvelukseenottopäätöksen laillisuuteen. Vaikka nimittäin oletettaisiin, että jotkut henkilöt olisi näin voitu asettaa etusijalle kilpailussa ja palvelukseenotossa, virkamiesten yhdenvertaisen kohtelun periaate on sovitettava yhteen laillisuusperiaatteen kanssa, jonka mukaan kukaan ei voi vedota omaksi edukseen toisen hyväksi tehtyyn lainvastaisuuteen.

(ks. 72 ja 73 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: em. asia Centeno Mediavilla ym. v. komissio, 154 ja 155 kohta

5.      Ilmaisulla ”otettu palvelukseen” on täsmällinen merkitys henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 1 artiklan 2 kohdassa, luettuna yhdessä saman liitteen 12 artiklan 3 kohdan kanssa, ja sen on ymmärrettävä merkitsevän 1.5.2004 ja 30.4.2006 välisenä aikana palvelukseen sellaiseen virkaan astuneita virkamiehiä, johon heillä on pääsy sen jälkeen, kun heidät on otettu ennen 1.5.2006 soveltuvien hakijoiden luetteloon, jolla on saatettu päätökseen vanhojen henkilöstösääntöjen järjestelmän mukaisesti julkaistu kilpailu.

Tästä seuraa, että uuden virkamiehen palkkaluokan määrittämisessä liitteessä XIII olevan 12 artiklan 3 kohdan nojalla ei oteta huomioon sitä, että asianomainen henkilö on aikaisemmin työskennellyt väliaikaisena tai ylimääräisenä toimihenkilönä. Jollei siis henkilöstösäännöissä erikseen muuta säädetä, avoimessa kilpailussa hyväksytyillä väliaikaisilla tai ylimääräisillä toimihenkilöillä ei ole minkäänlaista saavutettua oikeutta erityiskohteluun, ja heidät on siten rinnastettava kilpailussa hyväksyttyihin ulkopuolisiin hakijoihin.

Sen vuoksi ei voida pitää syrjintänä sitä, että virkamies määritetään henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 12 artiklan 3 kohdan nojalla alempaan palkkaluokkaan, vaikka hänet nimitettäisiin samaan virkaan, jota hän on hoitanut väliaikaisena toimihenkilönä ennen 1.5.2004 ja vaikka hänen tehtävänsä säilyisivät samoina tai muuttuisivat aikaisempaa vaativammiksi.

(ks. 75, 76, 78 ja 80 kohta)

6.      Se, että lainsäätäjä on henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 4 kohdan säätäessään huolehtinut siitä, että hakijat, jotka ovat läpäisseet sellaisen kilpailun, jonka tarkoituksena tai seurauksena on siirtyminen ylemmälle ura-alueelle, voidaan poikkeuksellisesti nimittää koeajalla oleviksi virkamiehiksi siihen palkkaluokkaan, johon he entisellä ura-alueellaan kuuluivat, ei johda mielivaltaiseen tai selvästi epäasianmukaiseen erotteluun suhteessa sellaisiin väliaikaisiin toimihenkilöihin, jotka on avoimen kilpailun kautta nimitetty virkamiehiksi sillä ura-alueella, jolle he jo kuuluivat. Viimeksi mainitut toimihenkilöt eivät nimittäin ole samassa tilanteessa kuin hakijat, jotka ovat läpäisseet sellaisen kilpailun, jonka tarkoituksena tai seurauksena on siirtyminen ylemmälle ura-alueelle ja siten näiden hakijoiden ratkaiseva eteneminen urallaan.

Lisäksi 5 artiklan 4 kohdan tulkitseminen laajasti niin, että jätetään huomiotta työskentelyjakso ylimääräisenä toimihenkilönä väliaikaisen toimihenkilön palvelussuhteen ja koeajalla olevaksi virkamieheksi nimittämisen välissä, on ristiriidassa saman kilpailun läpäisseiden hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun kanssa; mainitut hakijat ovat keskenään verrattavissa olevassa tosiasiasiallisessa ja oikeudellisessa tilanteessa, ja heitä on silloin kohdeltava samalla tavoin erityisesti palkkaluokan määrittämisen osalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin lainsäätäjän oikeutta vapaasti muuttaa henkilöstösääntöjä aina, kun se katsoo tämän viranhoidon edun mukaiseksi.

(ks. 85 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: em. asia Lesniak v. komissio, 60 ja 61 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja em. asia Sørensen v. komissio, 53 ja 54 kohta

7.      Virkamies ei voi vedota luottamuksensuojan periaatteeseen riitauttaakseen uuden säännöksen laillisuuden erityisesti sellaisella alalla, jolla lainsäätäjällä on laaja harkintavalta. Tämän periaatteen loukkaamiseen ei lähtökohtaisesti voida vedota, jollei hallinto ole antanut virkamiehelle täsmällisiä vakuutteluja, ja vain sovellettavien normien mukaiset vakuuttelut voivat synnyttää tällaisen perustellun luottamuksen.

Entinen ylimääräinen toimihenkilö, joka on osallistunut ennen 1.5.2004 eli ennen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta annetun asetuksen N:o 723/2004 voimaantulopäivää julkaistuun kilpailuun, mutta joka on nimitetty koeajalla olevaksi virkamieheksi tämän päivämäärän jälkeen, ei voi vedota siihen, että toimielimen vakuuttelut olisivat synnyttäneet hänelle perustellun luottamuksen siihen, että hänen tapauksessaan sovelletaan vanhoja palkkaluokan määrittämisperusteita, jollei kilpailuilmoituksessa millään tavalla viitata henkilöstösääntöjen uudistamiseen. Perustellun luottamuksen syntyminen edellyttää nimenomaisen lupauksen antamista, pelkkä vaikeneminen ei siihen riitä.

(ks. 133, 134, 136 ja 137 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia C‑443/07 P, Centeno Mediavilla ym. v. komissio, 22.12.2008, 91 kohta

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑381/00, Wasmeier v. komissio, 11.7.2002, 106 kohta; asia T‑398/03, Castets v. komissio, 4.5.2005, 34 kohta; asia T‑282/02, Cementbouw Handel & Industrie v. komissio, 23.2.2006, 77 kohta; em. asia Centeno Mediavilla ym. v. komissio, 95 kohta ja asia T‑145/06, Omya v. komissio, 4.2.2009, 117 kohta