Language of document : ECLI:EU:F:2011:167

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 29. septembra 2011

Vec F‑70/05

Harald Mische

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Vymenovanie – Úspešný uchádzač výberového konania uverejneného pred nadobudnutím účinnosti nového služobného poriadku, ale dokončeného po ňom – Zaradenie do platovej triedy podľa nových, menej výhodných pravidiel“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou H. Mische navrhuje predovšetkým zrušenie rozhodnutia Komisie z 11. novembra 2004 o jeho zaradení do platovej triedy A*6, platového stupňa 2, ďalej obnovenie všetkých svojich práv vyplývajúcich zo zaradenia do riadnej platovej triedy a napokon priznanie náhrady škody

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania. Rada, vedľajší účastník konania, znáša vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Prijímanie – Vymenovanie do platovej triedy – Zavedenie nového profesionálneho zloženia zamestnancov nariadením č. 723/2004 – Prechodné ustanovenia o zaradení do platovej triedy

(Služobný poriadok úradníkov, článok 5 ods. 5; príloha XIII, článok 12 ods. 3; nariadenie Rady č. 723/2004)

2.      Úradníci – Postavenie úradníka – Podmienky na získanie

(Služobný poriadok úradníkov, článok 3)

3.      Úradníci – Prijímanie – Vymenovanie do platovej triedy – Zavedenie nového profesionálneho zloženia zamestnancov nariadením č. 723/2004 – Prechodné ustanovenia o zaradení do platovej triedy

(Služobný poriadok úradníkov, príloha XIII, článok 2 ods. 1 a článok 12 ods. 3; podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 1 ods. 1; nariadenie Rady č. 723/2004)

4.      Úradníci – Prijímanie – Vymenovanie do platovej triedy – Zavedenie nového profesionálneho zloženia zamestnancov nariadením č. 723/2004 – Prechodné ustanovenia o zaradení do platovej triedy

(Služobný poriadok úradníkov, príloha XIII, článok 12 ods. 3; nariadenie Rady č. 723/2004)

5.      Úradníci – Prijímanie – Vymenovanie do platovej triedy – Zavedenie nového profesionálneho zloženia zamestnancov nariadením č. 723/2004 – Prechodné ustanovenia o zaradení do platovej triedy

(Služobný poriadok úradníkov, príloha XIII, článok 1 ods. 2 a článok 12 ods. 3; nariadenie Rady č. 723/2004)

6.      Úradníci – Prijímanie – Vymenovanie do platovej triedy – Zavedenie nového profesionálneho zloženia zamestnancov nariadením č. 723/2004 – Prechodné ustanovenia o zaradení do platovej triedy

(Služobný poriadok úradníkov, príloha XIII, článok 5 ods. 4; nariadenie Rady č. 723/2004)

7.      Úradníci – Prijímanie – Vymenovanie do platovej triedy – Zavedenie nového profesionálneho zloženia zamestnancov nariadením č. 723/2004 – Prechodné ustanovenia o zaradení do platovej triedy

(Služobný poriadok úradníkov, príloha XIII, článok 12 ods. 3; nariadenie Rady č. 723/2004)

1.      Pokiaľ sa nemá zabrániť akémukoľvek vývoju právnej úpravy, nemôže zásada rovnosti brániť v prípade, ak neexistujú nadobudnuté práva, slobode normotvorcu kedykoľvek uskutočniť zmeny služobného poriadku, o ktorých sa domnieva, že sú v súlade so záujmom služby, aj keď sa tieto ustanovenia zdajú pre úradníkov menej výhodné ako predchádzajúce.

V dôsledku toho nemožno s úspechom tvrdiť, že v článku 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku mal normotvorca náležite zohľadniť uverejnenie oznámenia o výberovom konaní pri určení pravidiel zaraďovania, ktoré sa uplatňujú pri vymenovaní úspešných uchádzačov výberových konaní uverejnených pred 1. májom 2004, čo je dátum nadobudnutia účinnosti nariadenia č. 723/2004, ktorým sa mení a dopĺňa služobný poriadok úradníkov a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, ale zapísaných do rezervného zoznamu a prijatých po tomto dátume, z dôvodu, že by toto uverejnenie samo osebe zakladalo uchádzačom nadobudnuté práva, pokiaľ ide o služobný postup.

V rozsahu, v akom článok 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku definuje nové kritériá zaraďovania do platových tried uplatniteľné pri prijímaní úspešných uchádzačov výberových konaní uverejnených pred 1. májom 2004, zapísaných do zoznamov vhodných uchádzačov pred 1. májom 2006 a prijatých medzi týmito dvomi dátumami, je totiž toto ustanovenie v súlade so zásadou, podľa ktorej sa v prípade zmeny všeobecne uplatniteľných ustanovení a najmä ustanovení služobného poriadku nové pravidlo okamžite uplatní na budúce účinky právnych situácií, ktoré vznikli za účinnosti predchádzajúceho pravidla, avšak bez toho, aby boli v celom rozsahu dokonané. Právo sa totiž považuje za nadobudnuté iba vtedy, pokiaľ skutočnosť rozhodujúca pre jeho vznik nastala pred legislatívnou zmenou. Zaradenie úspešného uchádzača verejného výberového konania do platovej triedy nemožno považovať za nadobudnuté právo, kým nebolo v riadnej a náležitej forme prijaté rozhodnutie o vymenovaní dotknutej osoby.

Normotvorca rovnako mohol bez toho, aby porušil zásadu rovnosti, zohľadniť dátum prijatia, o ktorom rozhodol menovací orgán a ktorý je objektívnou skutočnosťou nezávislou od vôle normotvorcu, ako kritérium určujúce podľa okolností použitie pravidiel zaraďovania obsiahnutých v starom služobnom poriadku alebo pravidiel zaraďovania zavedených reformou služobného poriadku. Rovnaký záver platí pre článok 5 ods. 5 služobného poriadku, ktorý je výrazom zásady rovnosti.

(pozri body 63, 64, 67, 127 a 128)

Odkaz:

Súdny dvor: 17. decembra 1981, Bellardi‑Ricci a i./Komisia, 178/80, bod 19; 6. októbra 1982, Williams/Dvor audítorov, 9/81, bod 21; 4. marca 2010, Angé Serrano a i./Parlament, C‑496/08 P, bod 84

Súd prvého stupňa: 5. novembra 2003, Cougnon/Súdny dvor, T‑240/01, bod 70; 29. novembra 2006, Campoli/Komisia, T‑135/05, bod 105; 11. júla 2007, Konidaris/Komisia, T‑93/03, bod 110, a Centeno Mediavilla a i./Komisia, T‑58/05, body 51, 53, 61, 81, 86, 113 a 124

Súd pre verejnú službu: 19. júna 2007, Davis a i./Rada, F‑54/06, bod 81

2.      Z článku 3 služobného poriadku vyplýva, že vymenovanie úradníka má nevyhnutne pôvod v jednostrannom akte menovacieho orgánu a až po vydaní takéhoto rozhodnutia sa môže úspešný uchádzač výberového konania domáhať postavenia úradníka, a teda požadovať výhody v zmysle ustanovení služobného poriadku.

Keďže teda úspešní uchádzači výberového konania zapísaní do zoznamov vhodných uchádzačov v tomto postavení nenadobudli nijaké právo byť vymenovaní, ale sú len spôsobilí na vymenovanie, ich právo na zaradenie do určitej platovej triedy nemožno a fortiori považovať za dokonané, kým nebolo v riadnej a náležitej forme prijaté rozhodnutie o ich vymenovaní.

(pozri body 65 a 66)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: Centeno Mediavilla a i./Komisia, už citovaný, body 53 až 55

Súd pre verejnú službu: 8. júla 2010, Lesniak/Komisia, F‑67/06, bod 106; 28. októbra 2010, Sørensen/Komisia, F‑85/05, bod 92

3.      Zo zásady, podľa ktorej sa zákonnosť aktu posudzuje na základe skutkových a právnych okolností existujúcich v čase jeho prijatia, vyplýva, že zaradenie úspešného uchádzača výberového konania zapísaného do rezervného zoznamu a prijatého po nadobudnutí účinnosti nariadenia č. 723/2004, ktorým sa mení a dopĺňa služobný poriadok úradníkov a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, mohlo byť zákonne stanovené len podľa nových kritérií účinných k tomuto dátumu. Tieto nové kritériá však boli počas prechodného obdobia medzi 1. májom 2004 a 30. aprílom 2006 stanovené v článku 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku.

V tejto súvislosti sa úradník nemôže odvolávať na to, že platové triedy existujúce pred reformou služobného poriadku naďalej existovali počas prechodného obdobia pod novým názvom uvedeným v článku 2 ods. 1 prílohy XIII služobného poriadku. Jediným cieľom tohto ustanovenia totiž so zreteľom na článok 1 ods. 1 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov bolo premenovať počas prechodného obdobia platové triedy, do ktorých boli zaradené osoby, ktoré k 30. aprílu 2004 už mali postavenie úradníka alebo dočasného zamestnanca a toto postavenie si zachovávali aj po tomto dátume, ale jeho cieľom nebolo zachovať pod týmto novým názvom staré platové triedy pre tých, ktorí sa v tejto situácii nenachádzali.

(pozri body 70 a 71)

4.      Úspešný uchádzač výberového konania prijatý po 1. máji 2004, keď nadobudlo účinnosť nariadenie č. 723/2004, ktorým sa mení a dopĺňa služobný poriadok úradníkov a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, nemôže tvrdiť, že je obeťou diskriminácie v porovnaní s úspešnými uchádzačmi výberových konaní podobných tomu, v ktorom uspel, ktorí boli prijatí pred týmto dátumom, keďže sa nemožno domnievať, že títo uchádzači sú v rovnakej právnej situácii ako on.

V tejto súvislosti okolnosť, že je možné, že inštitúcia v rozpore so zásadou zákazu diskriminácie spomalila priebeh výberového konania, aby prednostne prijala úspešných uchádzačov iných výberových konaní k skoršiemu dátumu, nemá vplyv na zákonnosť rozhodnutia o prijatí dotknutej osoby. Aj za predpokladu, že by výberové konania a prijímania do zamestnania boli takto uprednostnené, dodržanie zásady rovnosti zaobchádzania s úradníkmi sa musí zosúladiť s dodržaním zásady zákonnosti, podľa ktorej sa nikto nemôže dovolávať vo svoj prospech nezákonnosti, ku ktorej došlo v prospech iného.

(pozri body 72 a 73)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: Centeno Mediavilla a i./Komisia, už citovaný, body 154 a 155

5.      Z článku 1 ods. 2 prílohy XIII služobného poriadku v spojení s článkom 12 ods. 3 tej istej prílohy vyplýva, že výraz „prijatí“ nachádzajúci sa v tomto článku 12 ods. 3 má presný zmysel a treba mu rozumieť tak, že sa týka úradníkov, ktorí v tomto postavení nastúpili do služobného pomeru od 1. mája 2004 do 30. apríla 2006 na pracovné miesto, ktoré sa stalo dostupným po ich zápise do zoznamu vhodných uchádzačov, ku ktorému došlo pred 1. májom 2006 a ktorým bolo ukončené výberové konanie uverejnené podľa starého služobného poriadku.

Z toho vyplýva, že na účely zaradenia nového úradníka do platovej triedy článok 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku nezohľadňuje okolnosť, že dotknutá osoba bola predtým dočasným alebo pomocným zamestnancom. V tejto súvislosti platí, že ak osobitné ustanovenie týkajúce sa osobitnej otázky v služobnom poriadku nestanovuje inak, dočasní alebo pomocní zamestnanci, ktorí sú úspešnými uchádzačmi verejných výberových konaní, nenadobudli právo na špecifické zaobchádzanie, a teda sa na nich musí hľadieť ako na externých uchádzačov, ktorí uspeli v takýchto výberových konaniach.

Nemožno preto považovať za diskrimináciu, keď bolo úradníkovi podľa článku 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku pridelené zaradenie do nižšej platovej triedy, než je platová trieda, do ktorej bol zaradený v postavení zamestnanca bez vymenovania, hoci je naďalej pridelený na rovnaké pracovné miesto, ktoré zastával pred 1. májom 2004 a plní rovnaké alebo dokonca významnejšie úlohy ako v minulosti.

(pozri body 75, 76, 78 a 80)

6.      Okolnosť, že normotvorca prijatím článku 5 ods. 4 prílohy XIII služobného poriadku zabezpečil, aby úspešní uchádzači výberového konania, ktorého cieľom alebo dôsledkom je umožniť postup do vyššej kategórie, mohli byť výnimočne vymenovaní za úradníkov v skúšobnej dobe v platovej triede, ktorú mali v starej kategórii, nemá za následok svojvoľné alebo zjavne neprimerané rozlišovanie v ich prospech v porovnaní s dočasnými zamestnancami, ktorí uspeli vo verejnom výberovom konaní a boli prijatí ako úradníci do kategórie, do ktorej patrili. Títo dočasní zamestnanci sa totiž nenachádzajú v rovnakej situácii ako úspešní uchádzači výberového konania, ktorého cieľom alebo dôsledkom je umožniť postup do vyššej kategórie, a teda podstatný posun v ich služobnom postupe.

Navyše extenzívny výklad uvedeného článku 5 ods. 4 s cieľom nezohľadniť to, že medzi zmluvou dočasného zamestnanca a vymenovaním za úradníka v skúšobnej dobe existovalo obdobie výkonu práce ako pomocný zamestnanec, by mohol narušiť rovnosť zaobchádzania s úspešnými uchádzačmi toho istého verejného výberového konania, ktorí sa nachádzajú v porovnateľnej skutkovej a právnej situácii a má sa s nimi zaobchádzať rovnako najmä v oblasti zaradenia, čím nie je dotknutá sloboda normotvorcu Únie kedykoľvek uskutočniť zmeny pravidiel služobného poriadku, o ktorých sa domnieva, že sú v súlade so záujmom služby.

(pozri bod 85)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: Lesniak/Komisia, už citovaný, body 60 a 61 a tam citovaná judikatúra; Sørensen/Komisia, už citovaný, body 53 a 54

7.      Úradník sa nemôže odvolávať na zásadu ochrany legitímnej dôvery, aby napadol zákonnosť nového právneho ustanovenia, najmä v oblasti, v ktorej normotvorca disponuje širokou mierou voľnej úvahy. Navyše nikto sa nemôže dovolávať porušenia tejto zásady, ak neexistujú presné uistenia, ktoré by mu boli poskytnuté administratívou, pričom tieto uistenia musia byť v súlade s uplatniteľnými normami.

Bývalý pomocný zamestnanec, ktorý bol vymenovaný za úradníka v skúšobnej dobe po 1. máji 2004, keď nadobudlo účinnosť nariadenie č. 723/2004, ktorým sa mení a dopĺňa služobný poriadok úradníkov a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, v nadväznosti na to, čo sa zúčastnil výberového konania uverejneného pred týmto dátumom, sa v prípade, ak oznámenie o výberovom konaní neobsahovalo zmienku o reforme služobného poriadku, nemôže odvolávať na uistenia inštitúcie, ktoré v ňom mohli vyvolať legitímne očakávania, že budú zachované staré kritériá služobného poriadku na zaraďovanie úradníkov do platovej triedy. Legitímna dôvera totiž vyžaduje výslovný prísľub, pričom mlčanie nie je postačujúce.

(pozri body 133, 134, 136 a 137)

Odkaz:

Súdny dvor: 22. decembra 2008, Centeno Mediavilla a i./Komisia, C‑443/07 P, bod 91

Súd prvého stupňa: 11. júla 2002, Wasmeier/Komisia, T‑381/00, bod 106; 4. mája 2005, Castets/Komisia, T‑398/03, bod 34; 23. februára 2006, Cementbouw Handel & Industrie/Komisia, T‑282/02, bod 77; Centeno Mediavilla a i./Komisia, už citovaný, bod 95; 4. februára 2009, Omya/Komisia, T‑145/06, bod 117