Language of document : ECLI:EU:F:2011:159

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto)

28 päivänä syyskuuta 2011

Asia F‑42/07

Antonio Prieto

vastaan

Euroopan parlamentti

Henkilöstö – Virkamiehet – Nimitys – Ennen 1.5.2006 julkaistu sisäinen kilpailu – Soveltuvien hakijoiden luetteloon ennen 1.5.2006 merkitty väliaikainen toimihenkilö – Palkkaluokan määrittäminen – Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 4 kohta ja 12 artiklan 3 kohta – Sihteerilisä – Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi perusteeton

Aihe:      EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Antonio Prieto vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan 9.6.2006 tehdyn parlamentin päätöksen, jolla hänet nimitettiin 1.7.2006 alkaen koeajalla olevaksi virkamieheksi siltä osin kuin tässä päätöksessä vahvistetaan hänen palkkaluokakseen AST 2, palkkataso 3.

Ratkaisu:      Kanne hylätään. Kukin osapuoli vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Palvelukseen ottaminen – Palkkaluokkaan nimittäminen – Uuden urarakenteen käyttöön ottaminen asetuksella N:o 723/2004 – Palkkaluokan määrittämistä koskevat siirtymäsäännökset

(Henkilöstösääntöjen 31 artiklan 1 kohta ja liitteessä XIII olevan 5 artiklan 4 kohta, 12 artiklan 3 kohta ja 13 artiklan 1 kohta; neuvoston asetus N:o 723/2004)

2.      Virkamiehet – Palvelukseen ottaminen – Palkkaluokkaan nimittäminen ja palkkatason määrittäminen – Virkamieheksi nimitetty väliaikainen toimihenkilö

(Henkilöstösääntöjen 32 artikla ja liitteessä XIII olevan 5 artiklan 4 kohta; muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 8 artikla)

3.       Unionin oikeus – Periaatteet – Luottamuksensuoja – Edellytykset – Hallinnon antamat täsmälliset vakuuttelut


1.      Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 4 kohta koskee väliaikaisia toimihenkilöitä, jotka on merkitty ”toiseen ura-alueeseen soveltuvia hakijoita koskevaan luetteloon” tai ”sisäisen kilpailun läpäisseiden hakijoiden luetteloon”. Vaikka myös ”toiseen ura-alueeseen siirtymistä” koskeva kilpailu on luonteeltaan sisäinen kilpailu, kyseistä säännöstä on tulkittava niin, että sen tehokkuus taataan välttämällä mahdollisuuksien mukaan sellaisia tulkintoja, jotka johtaisivat säännösten tulkitsemiseen tarpeettomaksi. Lainsäätäjä on halunnut tarkoittaa ”sisäisellä kilpailulla” niin sanottuja vakinaistamiskilpailuja, joilla on tarkoitus kaikkien pääsyä unionin virkoihin koskevien henkilöstösääntöjen säännösten sallimissa rajoissa mahdollistaa sellaisten toimihenkilöiden palvelukseen ottaminen virkamiehinä, joilla on jo tietty määrä työkokemusta toimielimessä ja jotka ovat osoittaneet soveltuvuutensa hoitamaan avoimia virkoja. Tätä tulkintaa tukee henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 kohdan sanamuoto, jossa viitataan vain virkamiehiin, jotka on merkitty ”toiseen ura-alueeseen soveltuvia hakijoita koskevaan luetteloon”, mutta jossa ei mainita ”sisäisen kilpailun läpäisseiden hakijoiden luetteloon” merkittyjä virkamiehiä. Tällainen maininta olisi ollut perusteeton, koska työntekijöitä, jotka ovat jo virkamiehiä, ei ole tarpeen vakinaistaa.

Jotta asiassa sovellettaisiin henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 4 kohtaa, kyseessä on oltava siirtyminen ”entiseltä ura-alueelta” ”uudelle ura-alueelle” joko sellaisen kilpailun kautta, jonka perusteella on laadittu ”toiseen ura-alueeseen soveltuvien hakijoiden luettelo”, tai sellaisen sisäisen vakinaistamiskilpailun kautta, josta seuraa tällainen toiselle ura-alueelle siirtyminen. Lainsäätäjä on täten sitä laajaa harkintavaltaa käyttäessään, joka sillä on sekä siirtymäsäännösten että palkkaluokan määrittämisperusteiden osalta, poikennut henkilöstösääntöjen 31 artiklan 1 kohdassa ilmaistusta ensi kertaa palvelukseen otettujen virkamiesten palkkaluokan määrittämistä koskevasta yleisestä säännöstä – sellaisena kuin se on täydennettynä henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 12 artiklan 3 kohdalla tai 13 artiklan 1 kohdalla – niiden kilpailun läpäisseiden hakijoiden osalta, jotka on merkitty soveltuvien hakijoiden luetteloon ennen 1.5.2006 ja jotka on otettu palvelukseen joko 1.5.2004 ja 30.4.2006 välisenä aikana tai 1.5.2006 jälkeen, ja varannut tässä yhteydessä oikeuden tulla nimitetyksi muuhun kuin kilpailuilmoituksessa mainittuun palkkaluokkaan niille toimihenkilöille, jotka on otettu palvelukseen koeajalla oleviksi virkamiehiksi, joilla on jo tietty määrä kokemusta kyseisessä toimielimessä työskentelystä ja jotka ovat edellä mainittujen kilpailujen kautta osoittaneet soveltuvuutensa ylempään ura-alueeseen kuuluvien virkojen hoitamiseen.

(ks. 48, 49, 54 ja 55 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäiseen oikeusasteen tuomioistuin: yhdistetyt asiat T‑40/96 ja T‑55/96, de Kerros ja Kohn-Bergé v. komissio, 6.3.1997, 45 ja 46 kohta ja asia T‑294/97, Carrasco Benítez v. komissio, 12.11.1998, 51 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑13/09, Peláez Jimeno v. parlamentti, 12.5.2010, 40, 41, 46 ja 47 kohta

2.      Unionin oikeudessa ei vahvisteta nimenomaisesti uran yhtenäisyyden periaatetta tai urakehityksen periaatetta. Unionin oikeudessa ei sitä suuremmalla syyllä tunnusteta yleisesti väliaikaisen toimihenkilön, josta on tullut virkamies, urakehityksen tarkoitusta. Henkilöstösääntöjen 32 artiklan toisessa alakohdassa säädetään vain, että väliaikainen toimihenkilö säilyttää saavuttamansa palkkatason, kun hänet nimitetään virkamieheksi.

Henkilöstösääntöjen 32 artiklassa ja muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 8 artiklassa, sellaisena kuin ne olivat voimassa 30.4.2004 asti, säädetään väliaikaisille toimihenkilöille mahdollisuudesta jatkaa uraansa virkamiehinä, henkilöstösääntöjen mukaisten menettelyiden mukaisesti, ja tässä tapauksessa väliaikaisena toimihenkilönä saavutettu virkaikä palkkatasossa säilytetään, jos kyseessä oleva toimihenkilö nimitetään virkamieheksi samassa palkkaluokassa välittömästi tämän jakson jälkeen.

On kuitenkin niin, että yhtäältä edellä mainituilla säännöksillä vain taataan virkaikä palkkatasossa väliaikaiselle toimihenkilölle, joka nimitetään virkamieheksi samassa palkkaluokassa, ja että toisaalta tämä urakehityksen jatkuvuus taataan henkilöstösäännöillä käyttöön otettujen menettelyiden mukaisesti. Lopuksi on todettava, että henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 4 kohtaa lukuun ottamatta, jota on tulkittava suppeasti, koska se on siirtymäsäännös, henkilöstösääntöjen säännöksissä ei tunnusteta väliaikaisille toimihenkilöille mahdollisuutta tulla nimitetyksi virkamiehiksi palkkaluokassa, joihin heidät oli nimitetty, jos tämä palkkaluokka oli korkeampi kuin sen kilpailun kilpailuilmoituksessa mainittu palkkaluokka, jonka he olivat läpäisseet.

(ks. 61, 69 ja 70 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑33/07, Toronjo Benitez v. komissio, 5.3.2008, 87 kohta

3.      Oikeus vaatia luottamuksensuojaa koskee kaikkia yksityisiä, jotka ovat sellaisessa tilanteessa, jossa yhteisön toimielin on synnyttänyt perusteltuja odotuksia antamalla täsmällisiä vakuutteluita sallituista ja luotettavista lähteistä peräisin olevien täsmällisten, ehdottomien ja yhtäpitävien tietojen muodossa.

Tämän periaatteen loukkaamiseen ei sitä vastoin voida vedota, jollei hallinto ole antanut asiassa täsmällisiä vakuutteluja.

Vaikka on totta, että asianomaisen virkamiehen työtoverin sähköpostiviesti, jossa ”vahvistetaan, että palkkaluokaksi virkamiehenä tullaan määrittelemään sama palkkaluokka/palkkataso kuin väliaikaisena toimihenkilönä”, on täsmällinen tieto, tämä tieto ei kuitenkaan ole peräisi nimittävältä viranomaiselta, jolla yksin on toimivalta tehdä virkamiesten palkkaluokkien määrittämistä koskevat päätökset.

(ks. 98, 99, 101 ja 102 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑273/01, Innova Privat-Akademie v. komissio, 19.3.2003, 26 kohta ja asia T‑58/05, Centeno Mediavilla ym. v. komissio, 11.7.2007, 96 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑20/06, De Luca v. komissio, 30.9.2010, 102 kohta ja asia F‑85/05, Sørensen v. komissio, 28.10.2010, 84 kohta