Language of document : ECLI:EU:F:2011:159

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 28. septembra 2011

Vec F‑42/07

Antonio Prieto

proti

Európskemu parlamentu

„Verejná služba – Úradníci – Vymenovanie – Interné výberové konanie uverejnené pred 1. májom 2004 – Dočasný zamestnanec zapísaný do zoznamu vhodných uchádzačov pred 1. májom 2006 – Zaradenie do platovej triedy – Článok 5 ods. 4 a článok 13 ods. 1 prílohy XIII služobného poriadku – Sekretársky príspevok – Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne nedôvodná“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou A. Prieto navrhuje zrušenie rozhodnutia Parlamentu z 9. júna 2006, ktorým bol vymenovaný za úradníka v skúšobnej dobe s účinnosťou od 1. júla 2006, v rozsahu, v akom toto rozhodnutie stanovuje jeho zaradenie do platovej triedy AST 2, platového stupňa 3

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Prijímanie – Vymenovanie do platovej triedy – Zavedenie nového profesionálneho zloženia zamestnancov nariadením č. 723/2004 – Prechodné ustanovenia o zaradení do platovej triedy

(Služobný poriadok úradníkov, článok 31 ods. 1; príloha XIII, článok 5 ods. 4, článok 12 ods. 3 a článok 13 ods. 1; nariadenie Rady č. 723/2004)

2.      Úradníci – Prijímanie – Vymenovanie do platovej triedy a zaradenie do platového stupňa – Dočasný zamestnanec vymenovaný za úradníka

(Služobný poriadok úradníkov, článok 32; príloha XIII, článok 5 ods. 4; podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 8)

3.      Právo Únie – Zásady – Ochrana legitímnej dôvery – Podmienky – Presné uistenia poskytnuté administratívou

1.      Článok 5 ods. 4 prílohy XIII služobného poriadku sa týka dočasných zamestnancov, ktorých mená sú uvedené „na zozname uchádzačov vhodných pre preloženie z jednej kategórie do druhej“, ako aj „na zozname úspešných uchádzačov z výberového konania v rámci inštitúcie“. Aj keď výberové konanie „na preloženie do druhej kategórie“ je svojou povahou tiež interným výberovým konaním, predmetné ustanovenie sa má vykladať tak, aby malo potrebný účinok, a v rámci možností sa vyhnúť akémukoľvek výkladu, ktorý by viedol k záveru, že toto ustanovenie je nadbytočné. Zdá sa, že normotvorca chcel „interným výberovým konaním“ označiť výberové konania na vymenovanie do stálej služby, ktoré pri dodržaní všetkých ustanovení služobného poriadku o prístupe k európskej verejnej službe majú umožniť prijímanie ako úradníkov zamestnancov, ktorí už nadobudli v inštitúcii určité skúsenosti a ktorí preukázali svoje schopnosti zastávať pracovné miesta, ktoré sa majú obsadiť. Tento výklad potvrdzuje znenie odseku 2 článku 5 prílohy XIII služobného poriadku, ktoré uvádza iba úradníkov zapísaných „na zozname uchádzačov vhodných na preloženie z jednej kategórie do druhej“, bez zmienky o úradníkoch zapísaných „na zozname úspešných uchádzačov z výberového konania v rámci inštitúcie“. Takáto zmienka by bola neodôvodnená, keďže nie je dôvod na vymenovanie zamestnancov, ktorí už sú úradníkmi, do stálej služby.

Na uplatnenie článku 5 ods. 4 prílohy XIII služobného poriadku je potrebné, aby išlo o preloženie zo „starej kategórie“ do „novej kategórie“ na základe buď výberového konania vedúceho k vypracovaniu „zoznamu uchádzačov vhodných na preloženie z jednej kategórie do druhej“, alebo interného výberového konania na vymenovanie do stálej služby, ktorého dôsledkom je také preloženie do druhej kategórie. Normotvorca sa tým v rámci výkonu svojej širokej miery voľnej úvahy v oblasti prechodných ustanovení a kritérií na zaradenie odchýlil od všeobecného pravidla v oblasti zaradenia novoprijatých úradníkov uvedeného v článku 31 ods. 1 služobného poriadku doplneného článkom 12 ods. 3 alebo článkom 13 ods. 1 prílohy XIII uvedeného služobného poriadku, pokiaľ ide o úspešných uchádzačov zapísaných do zoznamu vhodných uchádzačov pred 1. májom 2006 a prijatých medzi 1. májom 2004 a 30. aprílom 2006 a po 1. máji 2006, tým, že vyhradil možnosť zaradenia do inej platovej triedy ako tej, ktorá bola uvedená v oznámení o výberovom konaní, pre tých zamestnancov, ktorí boli prijatí ako úradníci v skúšobnej dobe, už nadobudli skúsenosti v inštitúcii a vo výberovom konaní uvedenom vyššie preukázali svoju schopnosť zastávať pracovné miesto vyššej kategórie.

(pozri body 48, 49, 54 a 55)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 6. marca 1997, de Kerros a Kohn‑Bergé/Komisia, T‑40/96 a T‑55/96, body 45 a 46; 12. novembra 1998, Carrasco Benítez/Komisia, T‑294/97, bod 51

Súd pre verejnú službu: 12. mája 2010, Peláez Jimeno/Parlament, F‑13/09, body 40, 41, 46 a 47

2.      Právo Únie výslovne nestanovuje ani zásadu jednoty služobného postupu ani zásadu služobného postupu. A fortiori právo na služobný postup dočasného zamestnanca, ktorý sa stal úradníkom, nie je všeobecne uznané právom Únie. Článok 32 tretí odsek služobného poriadku iba stanovuje, že dočasný zamestnanec si zachová odpracované roky v rámci daného stupňa, ktoré dosiahol pri vymenovaní za úradníka.

Článok 32 služobného poriadku a článok 8 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov v znení účinnom do 30. apríla 2004 uvádzajú pre dočasných zamestnancov možnosť pokračovať v ich služobnom postupe v postavení úradníka v súlade s postupmi stanovenými služobným poriadkom a v tomto prípade sa odpracované roky v platovom stupni získané v postavení dočasného zamestnanca zachovajú, ak je dotknutý zamestnanec vymenovaný za úradníka v rovnakej platovej triede bezprostredne po uvedenom období.

Nič to však nemení na skutočnosti, že jednak uvedené ustanovenia iba zaručujú odpracované roky v platovom stupni dočasnému zamestnancovi, ktorý bol vymenovaný za úradníka v rovnakej platovej triede, a jednak pokračovanie v služobnom postupe je zaručené v súlade s postupmi stanovenými služobným poriadkom. Napokon treba konštatovať, že s výnimkou článku 5 ods. 4 prílohy XIII služobného poriadku, ktorý, keďže ide o prechodné ustanovenie, treba vykladať reštriktívne, ostatné ustanovenia služobného poriadku nepriznávajú dočasným zamestnancom možnosť byť vymenovaný za úradníka v platovej triede, v ktorej boli zaradení, ak je táto platová trieda vyššia ako platová trieda, pre ktorú bolo uverejnené výberové konanie, v ktorom boli úspešní.

(pozri body 61, 69 a 70)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 5. marca 2008, Toronjo Benitez/Komisia, F‑33/07, bod 87

3.      Právo domáhať sa ochrany legitímnej dôvery sa vzťahuje na každého jednotlivca, ktorý sa nachádza v situácii, z ktorej vyplýva, že administratíva tým, že mu poskytla presné uistenia vo forme presných, zhodujúcich sa informácií, ktoré sa neviažu na splnenie nijakej podmienky a ktoré pochádzajú z oprávnených a dôveryhodných zdrojov, v ňom vzbudila dôvodné nádeje.

Naproti tomu nikto nemôže poukazovať na porušenie tejto zásady, pokiaľ neexistujú presné uistenia, ktoré mu mala poskytnúť administratíva.

Hoci je pravda, že e‑mail od kolegu dotknutého úradníka, ktorý „potvrdzuje, že zaradenie v pozícii úradníka bude do tej istej platovej triedy/platového stupňa ako bolo zaradenie dočasného zamestnanca“, je presná informácia, táto informácia nepochádza od menovacieho orgánu, ktorý jediný je oprávnený stanoviť zaradenie úradníkov.

(pozri body 98, 99, 101 a 102)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 19. marca 2003, Innova Privat‑Akademie/Komisia, T‑273/01, bod 26; 11. júla 2007, Centeno Mediavilla a i./Komisia, T‑58/05, bod 96

Súd pre verejnú službu: 30. septembra 2010, De Luca/Komisia, F‑20/06, bod 102; 28. októbra 2010, Sørensen/Komisia, F‑85/05, bod 84