Language of document : ECLI:EU:F:2011:159

PERSONALDOMSTOLENS BESLUT (första avdelningen)

den 28 september 2011

Mål F-42/07

Antonio Prieto

mot

Europaparlamentet

”Personalmål – Tjänstemän – Utnämning – Internt uttagningsprov som offentliggjorts före den 1 maj 2004 – Tillfälligt anställd som upptagits på väntelistan före den 1 maj 2006 – Placering i lönegrad – Artiklarna 5.4 och 13.1 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna – Sekretariatstillägg – Uppenbart att talan i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är ogrundad”

Saken:      Talan som väckts av Antonio Prieto med stöd av artikel 236 EG och artikel 152 EA om ogiltigförklaring av parlamentets beslut av den 9 juni 2006 genom vilket sökanden utnämndes till provanställd tjänsteman från och med den 1 juli 2006, i den del lönegraden fastställdes till AST 2 och löneklassen till 3.

Avgörande:      Talan ogillas. Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Rekrytering – Placering i lönegrad vid tillsättning – Införande av ett nytt befordringssystem genom förordning nr 723/2004 – Övergångsbestämmelser för placering i lönegrad

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 31.1; bilaga XIII, artiklarna 5.4, 12.3 och 13.1; rådets förordning nr 723/2004)

2.      Tjänstemän – Rekrytering – Placering i lönegrad och löneklass vid tillsättning – Tillfälligt anställd utnämnd till tjänsteman

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 32; bilaga XIII, artikel 5.4; anställningsvillkor för övriga anställda, artikel 8)

3.      Unionsrätten – Principer – Skydd för berättigade förväntningar – Villkor – Tydliga försäkringar från administrationen

1.      Artikel 5.4 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna avser tillfälligt anställda som finns med ”i förteckningen över sökande som är lämpliga för övergång till en annan kategori” och tillfälligt anställda som finns med ”i förteckningen över dem som har klarat ett internt uttagningsprov”. Även om ett uttagningsprov ”för övergång till en annan kategori” till sin natur också utgör ett internt uttagningsprov, ska den aktuella bestämmelsen tolkas på ett sådant sätt att den ges en ändamålsenlig verkan, genom att i möjligaste mån undvika varje tolkning som leder till slutsatsen att bestämmelsen är överflödig. Lagstiftaren har med orden ”internt uttagningsprov” avsett så kallade uttagningsprov för utnämning till tjänsteman vilka syftar till att anställda som redan har en viss erfarenhet av institutionen och har visat prov på sin lämplighet att besitta de tjänster som ska tillsättas, med beaktande av samtliga bestämmelser i tjänsteföreskrifterna om tjänstetillträde inom den europeiska offentliga förvaltningen, ska kunna rekryteras som tjänstemän. Denna tolkning stöds av lydelsen av artikel 5.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna i vilken det endast hänvisas till tjänstemän som finns med ”i förteckningen över sökande som är lämpliga för övergång till en annan kategori” och inte till tjänstemän som finns med ”i förteckningen över dem som har klarat ett internt uttagningsprov”. Ett sådant omnämnande skulle ha varit omotiverat, eftersom det faktiskt inte finns någon anledning att till tjänstemän utnämna sådana anställda som redan är tjänstemän.

För att artikel 5.4 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna ska vara tillämplig krävs att en övergång äger rum från den ”förra kategorin” till den ”nya kategorin”, antingen efter ett uttagningsprov som leder till att det upprättas en ”förteckning över sökande som är lämpliga för övergång till en annan kategori” eller efter ett internt uttagningsprov för utnämning till tjänsteman, som medfört en sådan övergång till en annan kategori. Lagstiftaren har, i utövandet av sitt stora utrymme för skönsmässig bedömning när det gäller såväl övergångsbestämmelser som kriterier för tjänsteplacering, således avvikit från den allmänna regel om tjänsteplacering för nyrekryterade tjänstemän som slås fast i artikel 31.1 i tjänsteföreskrifterna, kompletterad genom artikel 12.3 eller genom artikel 13.1 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna, såvitt avser personer som har klarat proven, som finns med i en förteckning över godkända sökande före den 1 maj 2006 och som har rekryterats mellan den 1 maj 2004 och den 30 april 2006 respektive efter den 1 maj 2006, genom att anställda som rekryterats som provanställda tjänstemän som redan har erfarenhet av institutionen och som, efter de uttagningsprov som avses ovan, har visat prov på sin lämplighet att besitta tjänster i en högre kategori förbehålls tjänsteplacering i en annan lönegrad än den som angavs i meddelandet om uttagningsprov.

(se punkterna 48, 49, 54 och 55)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 6 mars 1997, de Kerros och Kohn-Bergé mot kommissionen, T‑40/96 och T‑55/96, punkterna 45 och 46; 12 november 1998, Carrasco Benítez mot kommissionen, T‑294/97, punkt 51

Personaldomstolen: 12 maj 2010, Peláez Jimeno mot parlamentet, F‑13/09, punkterna 40, 41, 46 och 47

2.      Unionsrätten innehåller inte någon uttrycklig princip om en sammanhållen karriär eller någon uttrycklig princip om karriär. Än mindre finns det inom unionsrätten något allmänt erkännande av ett rätt till karriär för en tillfällig anställd som har blivit tjänsteman. Det föreskrivs endast i artikel 32 tredje stycket i tjänsteföreskrifterna att en tillfälligt anställd får tillgodoräkna sig den tjänstetid vederbörande har uppnått när han eller hon utses till tjänsteman.

I artikel 32 i tjänsteföreskrifterna och i artikel 8 i anställningsvillkoren för övriga anställda, i deras lydelse den 30 april 2004, nämns möjligheten för tillfälligt anställda att, i enlighet med förfarandena enligt tjänsteföreskrifterna, fortsätta sin karriär i egenskap av tjänstemän, och i så fall får de tillgodoräkna sig den tjänstetid de uppnått som tillfälligt anställda om de utses till tjänstemän i samma lönegrad omedelbart efter den tillfälliga anställningen.

Faktum kvarstår dels att det endast är tillfälligt anställda som utnämns till tjänstemän i samma lönegrad som enligt de ovannämnda bestämmelserna garanteras att få tillgodoräkna sig sin tjänstetid, dels att fortsättningen på karriären garanteras i enlighet med de förfaranden som föreskrivs i tjänsteföreskrifterna. Slutligen ska det konstateras att tjänsteföreskrifternas bestämmelser, med undantag för artikel 5.4 i bilaga XIII som ska tolkas restriktivt då det rör sig om en övergångsbestämmelse, inte tillerkänner tillfälligt anställda någon möjlighet att utses till tjänstemän i den lönegrad som de redan hade om den lönegraden var högre än den som angavs i meddelandet om det uttagningsprov i vilket de blivit godkända.

(se punkterna 61, 69 och 70)

Hänvisning till

Personaldomstolen: 5 mars 2008, Toronjo Benitez mot kommissionen, F‑33/07, punkt 87

3.      Rätten att göra anspråk på skydd för berättigade förväntningar tillkommer för övrigt varje enskild som befinner sig i en situation av vilken det framgår att administrationen har väckt grundade förhoppningar genom att ge tydliga försäkringar i form av tydliga, ovillkorliga och samstämmiga uppgifter från en behörig och tillförlitlig källa.

Däremot kan ingen med framgång göra gällande att denna princip har åsidosatts om administrationen inte har gett några tydliga försäkringar.

Ett e-postmeddelande från en kollega till den berörda tjänstemannen i vilket det bekräftas att vederbörande ”kommer att placeras i samma lönegrad och tillskrivas samma tjänstetid i egenskap av tjänsteman som i egenskap av tillfälligt anställd” utgör visserligen tydlig information. Det är dock inte tillsättningsmyndigheten som har lämnat denna information och det är endast den myndigheten som är behörig att fastställa tjänstemännens tjänsteplacering.

(se punkterna 98, 99, 101 och 102)

Hänvisning till

Domen förstainstansrätten: 19 mars 2003, Innova Privat-Akademie mot kommissionen, T‑273/01, punkt 26; 11 juli 2007 i mål T‑58/05, Centeno Mediavilla m.fl. mot kommissionen, T‑58/05, punkt 96

Personaldomstolen: 30 september 2010, De Luca mot kommissionen, F‑20/06, punkt 102; 28 oktober 2010, Sørensen mot kommissionen, F‑85/05, punkt 84