Language of document : ECLI:EU:F:2011:165

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(kolmas koda)

28. september 2011

Kohtuasi F‑12/11

André Hecq

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Kutsehaigus – Töövõimetuks tunnistamine – Taotlus jätkata kutsetegevust – Kahju hüvitamise nõue

Ese:      ELTL artikli 270 alusel esitatud hagi, mida Euratomi lepingu artikli 106a alusel kohaldatakse Euratomi lepingule, millega A. Hecq palub tühistada komisjoni 15. aprilli 2010. aasta vaikimisi tehtud otsus, millega lükati tagasi tema 15. detsembril 2009 esitatud taotlus jätkata kutsetegevust ning teiseks maksta hagejale summa, mis vastab esiteks töötasu, mida ta oleks alates 1. augustist 2003 töötades saanud, ning teiseks invaliidsuspensioni, mida ta sellest kuupäevast sai, vahele, millele lisandub viivitusintress, ning kolmandaks mõista välja 50 000 euro suurune summa kahju hüvitamiseks.

Otsus:      Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Mõista kõik kohtukulud välja hagejalt.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Hagi – Tähtaeg – Aegumine – Menetluse uuendamine – Tingimus – Uus ja oluline faktiline asjaolu

(Personalieeskirjad, artikli 90 lõige 1)

2.      Ametnikud – Sotsiaalkindlustus – Õnnetusjuhtumi‑ ja kutsehaiguskindlustus – Töövõimetus – Erinevad skeemid

(Personalieeskirjad, artiklid 73 ja 78; õnnetusjuhtumi‑ ja kutsehaiguskindlustuse eeskirjad, artikkel 25)

3.      Ametnikud – Hagi – Kahju hüvitamise nõue – Väited – Ametisse nimetava asutuse ebaseaduslik otsus, mida ei ole tähtaja jooksul vaidlustatud – Vastuvõetamatus

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

1.      Ametnik, kes pöördub personalieeskirjade artikli 90 lõike 1 kohase taotlusega ametisse nimetava asutuse poole, ei saa kasutada uuesti õigust esitada hagi otsuse peale, mis on hagi esitamise tähtaja möödumisega lõplikuks muutunud.

On tõsi, et üksnes uute oluliste asjaolude ilmnemine võib õigustada taotlust, mille eesmärk on niisugune otsus uuesti läbi vaadata.

Siiski tuleb märkida, et ametisse nimetava asutuse otsus, millega keeldutakse asjaomasele isikule määramast puude ulatust personalieeskirjade artikli 73 alusel, mille puhul on tingimata tegemist uue asjaoluga, ei kujuta endast olulist asjaolu personalieeskirjade artikli 78 raames läbi viidud menetluse raames.

(vt punktid 41–43)

Viited:

Euroopa Kohus: 26. september 1985, kohtuasi 231/84: Valentini vs. komisjon (punkt 14).

Esimese Astme Kohus: 22. september 1994, kohtuasi T‑495/93: Carrer jt vs. Euroopa Kohus (punkt 20); 14. juuli 1998, kohtuasi T‑42/97: Lebedef vs. komisjon (punkt 25).

2.      Ametnike õnnetusjuhtumi‑ ja kutsehaiguskindlustuse eeskirjade artikkel 25 täpsustab, et täieliku või osalise püsiva invaliidsuse tunnustamine vastavalt personalieeskirjade artiklile 73 ja kindlustuseeskirjadele ei piira mingilgi viisil personalieeskirjade artikli 78 kohaldamist ja vastupidi. Personalieeskirjade artiklitel 73 ja 78 on erinevad eesmärgid ning need tuginevad eraldiseisvatele mõistetele.

(vt punktid 44 ja 54)

Viide:

Avaliku Teenistuse Kohus: 14. september 2011, kohtuasi F‑12/09: A vs. komisjon (punktid 146–150 ja seal viidatud kohtupraktika).

3.      Ametnik, kes on jätnud määratud tähtaegade jooksul esitamata tühistamishagi teda väidetavalt kahjustava meetme peale, ei saa asjaomase kahju hüvitamise nõude kaudu seda korvata ning kasutada nii uusi hagi esitamise tähtaegu.

Samuti ei saa ametnik, kes ei ole õigel ajal vaidlustanud ametisse nimetava asutuse otsust, mis kahjustab tema huve, esitada selle otsuse väidetaval õigusvastasusel põhinevat kahju hüvitamise hagi. Ametnik, kes soovib esitada kahju hüvitamise nõude isikut kahjustava akti õigusvastasuse alusel, peab algatama personalieeskirjades ette nähtud kohtueelse menetluse kolme kuu jooksul selle akti teatavakstegemisest ning seda mitte ainult varalise kahju, vaid ka mittevaralise kahju osas.

(vt punktid 50 ja 51)

Viited:

Euroopa Kohus: 7. oktoober 1987, kohtuasi 401/85: Schina vs. komisjon (punkt 9).

Esimese Astme Kohus: 24. jaanuar 1991, kohtuasi T‑27/90: Latham vs. komisjon (punkt 38); 27. juuni 1991, kohtuasi T‑156/89: Valverde Mordt vs. Euroopa Kohus (punkt 144); 13. juuli 1993, kohtuasi T‑20/92: Moat vs. komisjon (punkt 46); 28. juuni 2005, kohtuasi T‑147/04: Ross vs. komisjon (punkt 48).

Avaliku Teenistuse Kohus: 21. veebruar 2008, kohtuasi F‑4/07: Skoulidi vs. komisjon (punkt 70).