Language of document : ECLI:EU:F:2011:149

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(první senát)

26. září 2011

Věc F‑23/06

Roberto Abad-Villanueva a další

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Úředníci – Jmenování – Článek 5 odst. 2 přílohy XIII služebního řádu – Vnitřní výběrová řízení na změnu kategorie zveřejněná před 1. květnem 2004 – Kandidáti zapsaní na seznamy vhodných kandidátů před 1. květnem 2006 – Zařazení do platové třídy – Zachování koeficientu násobení – Ztráta bodů pro povýšení“

Předmět:      Žaloba podaná podle článků 236 ES a 152 AE, kterou se R. Abad-Villanueva a původně devatenáct dalších úředníků Komise, úspěšných kandidátů vnitřních výběrových řízení na změnu kategorie, která byla zveřejněna před 1. květnem 2004, domáhají zrušení rozhodnutí o jejich jmenování do vyšší kategorie v rozsahu, v němž tato rozhodnutí stanoví jejich zařazení do platové třídy, zachovávají vůči nim koeficient násobení a zrušují jejich body pro povýšení.

Rozhodnutí:      Žaloba se zamítá. Každý účastník ponese vlastní náklady řízení. Rada jako vedlejší účastnice ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Služební postup – Zavedení přechodných pravidel, která platí pro přechod ze starého systému služebních postupů úředníků na nový – Pravidla pro zařazení do platové třídy

(Služební řád úředníků, článek 35; příloha XIII, čl. 2 odst. 1 a článek 8)

2.      Úředníci – Přijímání – Jmenování do platové třídy – Jmenování do platové třídy podle funkční skupiny uvedené v oznámení o výběrovém řízení – Zavedení nové struktury služebních postupů nařízením č. 723/2004 – Přechodná ustanovení týkající se zařazení do platových tříd

(Služební řád úředníků, článek 31, příloha XIII, čl. 5 odst. 2)

3.      Úředníci – Služební postup – Zavedení přechodných pravidel, která platí pro přechod ze starého systému služebních postupů úředníků na nový – Pravidla pro zařazení do platové třídy

(Služební řád úředníků, čl. 45 odst. 2; příloha XIII, čl. 5 odst. 2)

4.      Unijní právo – Zásady – Ochrana legitimního očekávání – Podmínky

5.      Úředníci – Přijímání – Jmenování do platové třídy – Zavedení nové struktury služebních postupů nařízením č. 723/2004 – Přechodná ustanovení týkající se zařazení do platových tříd

(Služební řád úředníků, článek 31; příloha XIII, čl. 2 odst. 1)

6.      Úředníci – Přijímání – Jmenování do platové třídy – Zavedení nové struktury služebních postupů nařízením č. 723/2004 – Přechodná ustanovení týkající se zařazení do platových tříd

(Služební řád úředníků, nařízení Rady č. 723/2004)

7.      Úředníci – Odměňování – Přechodná pravidla použitelná po nabytí účinnosti nařízení č. 723/2004 – Určení platové třídy a koeficientu násobení

(Služební řád, článek 45a, příloha XIII, články 2, 5 odst. 2, 7 a 8

8.      Úředníci – Povýšení – Změna kategorie v návaznosti na vnitřní výběrové řízení – Právo na zachování bodů pro povýšení – Neexistence

(Služební řád úředníků, články 45, 45a a čl. 110 odst. 1; příloha XIII, článek 5)

1.      Článek 2 odst. 1 přílohy XIII služebního řádu úředníků stanoví, že dne 1. května 2004 a s výhradou článku 8 této přílohy získávají platové třídy úředníků zastávajících jedno ze správních postavení stanovených v článku 35 služebního řádu nové označení, které je uvedeno v tabulce obsažené v uvedeném ustanovení, jež pro každou dřívější platovou třídu specifikuje odpovídající novou (prozatímní) platovou třídu.

Ze samotného znění čl. 2 odst. 1 přílohy XIII služebního řádu proto vyplývá, že se toto ustanovení vztahuje jen na osoby, které byly již k 1. květnu 2004 úředníky a byly zařazeny do některé z platových tříd obsažených v kolonce s názvem „dřívější platová třída“.

Platové třídy obsažené v tabulce článku 2 odst. 1 přílohy XIII služebního řádu jsou totiž dřívějšími platovými třídami úředníků na pracovním místě před 1. květnem 2004, které jsou konvertovány na nové prozatímní platové třídy. Kromě toho bylo cílem čl. 2 odst. 1 přílohy XIII služebního řádu pouze přeměnit k 1. květnu 2004 platové třídy osob, které byly úředníky před 30. dubnem 2004, tak aby se na ně mohla použít nová struktura služebních postupů, která měla v plném rozsahu nabýt účinnosti dne 1. května 2006, a nelze mu přiznat dosah přesahující vytvoření tohoto přechodného vztahu. Cílem tohoto ustanovení tedy nebylo stanovit platové zařazení úředníků, jejichž jmenování do vyšší kategorie proběhlo až v roce 2005, jelikož se staly úspěšnými uchazeči vnitřních výběrových řízení na postup do vyšší kategorie, která proběhla po 1. květnu 2004.

(viz body 50 až 52)

Odkazy:

Soud: 11. července 2007, Centeno Mediavilla a další v. Komise, T‑58/05, bod 112

Soud pro veřejnou službu: 30. září 2010, De Luca v. Komise, F‑20/06, bod 91, který je předmětem kasačního opravného prostředku podaného u Tribunálu Evropské unie, věc T‑563/10 P

2.      Článek 31 odst. 1 služebního řádu úředníků stanoví, že úspěšní uchazeči výběrového řízení jsou jmenováni do platové třídy funkční skupiny stanovené v oznámení o výběrovém řízení, jehož se zúčastnili.

I když je z tohoto ustanovení nutno vyvodit, že úspěšní uchazeči vnitřních výběrových řízení musejí být jmenováni do platové třídy stanovené v oznámení o výběrovém řízení, na jehož základě byli přijati, je třeba nicméně konstatovat, že účinky určení úrovně obsazovaných pracovních míst a podmínek jmenování úspěšných uchazečů na tato pracovní místa, které orgán provedl podle ustanovení dřívějšího služebního řádu, když sepsal oznámení o výběrových řízeních, nemohly trvat déle než do 1. května 2004, tedy data zvoleného unijním zákonodárcem pro nabytí účinnosti nové struktury služebních postupů úředníků.

Zrušení platových tříd pro zařazení do služebních postupů uvedených v oznámeních o výběrových řízeních ode dne 1. května 2004, které vyplývá ze zavedení nového systému služebních postupů, vedlo zákonodárce k přijetí přechodných ustanovení přílohy XIII služebního řádu a zejména jejího čl. 5 odst. 2 pro účely určení zařazení do platové třídy úspěšných kandidátů výběrových řízení na změnu kategorie zapsaných na seznamy vhodných kandidátů před 1. květnem 2006, k jejichž přechodu do jiné kategorie došlo až po 1. květnu 2004.

Je pravda, že zařazení do platových tříd podle čl. 5 odst. 2 přílohy XIII služebního řádu neodpovídají platovým třídám uvedeným v oznámeních o vnitřních výběrových řízeních zveřejněných před 1. květnem 2004 a že toto ustanovení je odchylkou od pravidla obsaženého v článku 31 služebního řádu a převzatého z článku 31 dřívějšího služebního řádu. Nicméně čl. 5 odst. 2 přílohy XIII služebního řádu představuje vzhledem ke svému cíli přechodné ustanovení zvláštní povahy, které se jako takové může ve vztahu k určité kategorii úředníků odchýlit od obecného pravidla stanoveného v článku 31 služebního řádu. Je totiž třeba připomenout, že omezení, která s sebou nese přechod od jednoho způsobu řízení na jiný, pokud jde o služební postup úředníků, mohou nutit správu k tomu, aby se dočasně a v jistých mezích odchýlila od striktního uplatňování trvalých pravidel a zásad, které běžně platí pro dotčené situace.

(viz body 53 až 55 a 60)

Odkazy:

Soud: Centeno Mediavilla a další v. Komise, uvedený výše, body 109 a 110 110

Soud pro veřejnou službu De Luca v. Komise, uvedený výše, bod 86 a citovaná judikatura

3.       Článek 5 odst. 2 přílohy XIII služebního řádu se vztahuje na úředníky, kteří byli před 1. květnem 2006 zapsáni na seznam kandidátů vhodných k převedení z jedné kategorie do druhé a kteří byli do jiné kategorie skutečně převedeni po 1. květnu 2004. V této souvislosti podle čl. 45 odst. 2 dřívějšího služebního řádu platí, že úředníci mohou být převedeni z jedné kategorie do jiné pouze na základě výběrového řízení. Z povahy věci se může jednat pouze o vnitřní výběrové řízení. Unijní zákonodárce se chtěl proto tím, že zmínil právě úředníky zapsané na seznam kandidátů vhodných k převedení do jiné kategorie, zaměřit na kandidáty, kteří úspěšně prošli tímto specifickým druhem výběrového řízení. Z toho je nutno vyvodit, že se čl. 5 odst. 2 přílohy XIII služebního řádu týká pouze úředníků, kteří přecházejí do jiné kategorie na základě vnitřního výběrového řízení.

(viz body 57 a 58)

Odkazy:

Soud pro veřejnou službu: 28. října 2010, Kay v. Komise, F‑113/05, body 52 a 54

4.      Právo domáhat se ochrany legitimního očekávání se vztahuje na každého jednotlivce, jenž se nachází v situaci, ze které vyplývá, že správa Unie tím, že mu poskytla konkrétní ujištění ve formě přesných, nepodmíněných a shodujících se informací pocházejících z oprávněných a spolehlivých zdrojů, u něj vyvolala podloženou naději.

Naproti tomu se nikdo nemůže dovolávat porušení této zásady, pokud neexistují konkrétní ujištění, která by mu správa poskytla.

(viz body 78 a 79)

Odkazy:

Soud: 19. března 2003, Innova Privat-Akademie v. Komise, T‑273/01, bod 26 a citovaná judikatura; Centeno Mediavilla a další v. Komise, uvedený výše, bod 96

5.      V případě změny obecně použitelných ustanovení a obzvláště ustanovení služebního řádu úředníků se nové pravidlo bezprostředně použije na budoucí účinky právních situací, které vznikly, aniž však byly plně dotvořeny, za účinnosti dřívějšího pravidla.

V rámci vnitřních výběrových řízení na změnu kategorie poskytuje zápis úspěšných kandidátů na seznamy vhodných kandidátů vypracované na základě výběrových zkoušek ve prospěch zúčastněných osob pouhou možnost být jmenován do vyšší kategorie. Tato možnost nutně vylučuje jakékoli nabyté právo vzhledem k tomu, že zařazení úspěšného kandidáta zapsaného na seznam vhodných kandidátů vnitřního výběrového řízení do platové třídy nemůže být považováno za uskutečněné, dokud nebylo ve vztahu k němu v řádné a náležité formě přijato rozhodnutí o jmenování.

I když tedy úředník uspěl ve vnitřním výběrovém řízení na změnu kategorie před 1. květnem 2004, tedy datem nabytí účinnosti nařízení č. 723/2004, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců, nezakládá jeho zápis na seznam vhodných uchazečů před tímto datem nárok na jmenování v případě, že dojde k přijímání zaměstnanců po uvedeném datu, do platové třídy uvedené v oznámení o výběrovém řízení, nebo do platové třídy odpovídající podle čl. 2 odst. 1 přílohy XIII služebního řádu a v souladu s článkem 31 dřívějšího služebního řádu.

Úředník se totiž může dovolávat nabytého práva pouze tehdy, pokud událost vedoucí ke vzniku tohoto práva nastala za působnosti daného služebního řádu před změnou jeho ustanovení.

(viz body 84 až 88)

Odkazy:

Soudní dvůr: 5. prosince 1973, SOPAD, 143/73, bod 8; ze dne 10. července 1986, Licata v. CES, 270/84, bod 31

Soud: Centeno Mediavilla a další v. Komise, uvedený výše, body 52, 58 a 79 až 81

6.      K porušení zásady rovného zacházení dochází v případě, že je s odlišnými situacemi zacházeno stejně nebo naopak, jestliže s dvěma různými kategoriemi osob, jejichž faktická a právní situace nevykazují podstatné rozdíly, je zacházeno odlišně.

V tomto ohledu nemohou být úspěšní uchazeči otevřeného výběrového řízení, kteří byli zapsáni na seznam vhodných uchazečů před 1. květnem 2004, tedy dnem nabytí účinnosti nařízení č. 723/2004, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců, avšak úředníky byli jmenováni až po tomto datu, považováni za osoby spadající do stejné kategorie osob jako jiní úspěšní uchazeči stejného výběrového řízení, kteří byli přijati před 1. květnem 2004.

V důsledku toho úspěšní uchazeči vnitřních výběrových řízení na změnu kategorie zveřejněných před 1. květnem 2004, kteří byli zapsáni na seznam vhodných uchazečů po 1. květnu 2004, a mohli být proto jmenováni do vyšší kategorie až po tomto datu, nespadají do stejné kategorie osob jako úspěšní uchazeči jiných výběrových řízení na změnu kategorie jmenovaní do vyšší kategorie před 1. květnem 2004.

(viz body 94, 96 a 97)

Odkazy:

Soud: 25. října 2005, De Bustamante Tello v. Rada, T‑368/03, bod 69, a citovaná judikatura; výše uvedený rozsudek Centeno Mediavilla a další v. Komise, bod 80

7.      Článek 7 odst. 1 přílohy XIII služebního řádu úředníků stanoví, že nové označení platových tříd provedené k 1. květnu 2004 podle čl. 2 odst. 1 této přílohy nepovede k žádným změnám v základním měsíčním platu úředníků přijatých před tímto datem. V tomto ohledu druhý odstavec výše uvedeného článku 7 stanoví, že pro každého úředníka se k 1. květnu 2004 vypočítá koeficient násobení, který se rovná poměru mezi základním měsíčním platem, který je každému z těchto úředníků vyplácen před 1. květnem 2004, a použitelnou částkou podle čl. 2 odst. 2 přílohy XIII služebního řádu. Třetí odstavec tohoto článku 2 stanoví, že platy u nových prozatímních platových tříd se použijí jako použitelné částky ve smyslu článku 7 přílohy XIII služebního řádu. Cílem uvedeného článku 7 je tedy zabránit tomu, aby přejmenování platových tříd vedlo ke změně základních měsíčních platů úředníků přijatých za působnosti dřívějšího služebního řádu, a zamezit především bezdůvodnému obohacení z jejich strany.

Článek 2 odst. 2 přílohy XIII služebního řádu navíc stanoví základní měsíční plat pro každou platovou třídu a každý platový stupeň nových prozatímních tříd. Podle tohoto ustanovení ve spojení s článkem 8 přílohy XIII služebního řádu upravujícího změnu označení prozatímních platových tříd na nové platové třídy dvou funkčních skupin vytvořených novým služebním řádem, se platy vztahující se k různým platovým třídám a stupňům funkční skupiny AST shodují s platy vztahujícími se k platovým třídám a stupňům funkční skupiny AD, kterým odpovídají.

Kromě toho článek 45a služebního řádu upravuje systém, podle kterého se od 1. května 2006 přechod z funkční skupiny AST (nahrazující dřívější kategorie B, C a D) do funkční skupiny AD (nahrazující dřívější kategorii A) již neprovádí prostřednictvím vnitřního výběrového řízení, ale takzvaným certifikačním postupem, který je založen na úspěšném absolvování vzdělávacího programu. Ve třetím odstavci článku 45a služebního řádu je výslovně upraveno, že jmenování na pracovní místo ve funkční skupině AD se neprojeví na platové třídě a platovém stupni, v nichž je úředník zařazen v době jmenování.

Vzhledem k těmto ustanovením unijní zákonodárce podle všeho zamýšlel, aby postup do vyšší funkční skupiny vedl k výkonu funkcí administrátora a výhodnější perspektivě služebního postupu, avšak nikoli k okamžitému zvýšení platu.

Nový služební řád proto nestanoví pro úředníka žádnou změnu základního platu ani z důvodu vstupu služebního řádu v platnost, ani z důvodu postupu uvedeného úředníka do vyšší funkční skupiny.

Ačkoli chtěl zákonodárce přijetím čl. 5 odst. 2 přílohy XIII služebního řádu přiznat výhodu úředníkům, kteří na základě vnitřního výběrového řízení na změnu kategorie prokázali schopnost zastávat pracovní místa ve vyšší kategorii, nezamýšlel však, aby tato výhoda přesahovala výhody úředníků, kteří od 1. května 2006 úspěšně projdou certifikačním postupem.

Podle článku 7 přílohy XIII služebního řádu a z důvodu neexistence výslovných ustanovení v uvedené příloze stanovících opak musí být proto plat úředníků, kteří jsou jmenováni na základě čl. 5 odst. 2 přílohy XIII služebního řádu, vypočítán obdobně jako plat úředníků přijatých před 1. květnem 2004 za použití koeficientu násobení.

(viz body 104 až 112)

Odkaz:

Soud pro veřejnou službu: 11. května 2011, Caminiti v. Komise, F‑71/09, bod 46

8.      Ani článek 45a služebního řádu úředníků, ani článek 5 přílohy XIII služebního řádu, a ani žádné jiné ustanovení služebního řádu nezmiňují pro případy přechodu do vyšší kategorie body pro povýšení získané v předchozí kategorii a a fortiori plat, který má být přiznán. Služební řád nicméně upravuje základní pravidla právního režimu použitelného na úředníky a v souladu s jeho čl. 110 odst. 1 přísluší každému orgánu, aby přijal obecná prováděcí ustanovení služebního řádu, která mohou stanovit kritéria, jimiž se má řídit správa při výkonu své diskreční pravomoci nebo při konkretizaci dosahu ustanovení služebního řádu, která nejsou jasná. Komise proto přijala na základě čl. 110 odst. 1 služebního řádu obecná prováděcí ustanovení k článku 45 služebního řádu za účelem zajištění provedení procesu povýšení.

Kromě toho lze jmenování do vyšší platové třídy v návaznosti na vnitřní výběrové řízení přirovnat k povýšení, a proto se použijí pravidla služebního řádu, která se týkají povýšení ve vlastním slova smyslu.

Jelikož lze tedy jmenování do vyšší platové třídy v návaznosti na vnitřní výběrové řízení přirovnat k povýšení, musí to platit o to více u jmenování do vyšší kategorie v návaznosti na vnitřní výběrové řízení na změnu kategorie: přechod do vyšší kategorie, který znamená výkon jiných funkcí, představuje povýšení a použijí se pravidla týkající se povýšení.

Nezrušení bodů získaných úředníkem jmenovaným do vyšší kategorie na základě čl. 5 odst. 2 přílohy XIII služebního řádu by mělo za následek zjednodušení jeho povýšení především na základě bodů získaných v jeho předchozí kategorii, což by bylo v rozporu s článkem 45 služebního řádu, podle něhož musí být zásluhy úředníka, pokud jde o jeho povýšení, porovnány se zásluhami jeho kolegů ve stejné platové třídě. Z tohoto článku služebního řádu totiž vyplývá, že správa musí při srovnávacím hodnocení zásluh úředníků způsobilých k povýšení ve stejné platové třídě zohlednit body pro povýšení, které tito úředníci získali v dané platové třídě. Body získané úředníkem před jeho postupem do jiné kategorie přitom odpovídají zásluhám prokázaným na pracovním místě nižší kategorie a při výkonu odlišného typu úkolů. Tyto body tedy sloužily k povýšení do další platové třídy v nižší kategorii a nemohou sloužit k povýšení do další platové třídy ve vyšší kategorii, ve které dotyčná osoba dosud neprokázala své zásluhy.

V takovém případě by zachování získaných bodů mělo za následek, že by úředníkovi zařazenému podle čl. 5 odst. 2 přílohy XIII služebního řádu v návaznosti na postup do jiné kategorie bylo umožněno získat příležitost k rychlejšímu vyššímu povýšení než jeho kolegům ve stejné platové třídě, kteří vstoupili do vyšší kategorie na základě článku 45 služebního řádu, což by bylo v rozporu se zásadou rovného zacházení, která implikuje, že všichni úředníci stejné platové třídy mají shodně stejnou příležitost k povýšení do vyšší platové třídy.

Kromě toho obecná prováděcí ustanovení k článku 45 služebního řádu přijatá Komisí, která se použijí od povyšovacího řízení 2005, odkazují výslovně na úředníky, kteří během posuzovaného povyšovacího řízení změnili kategorii. V souvislosti s nimi je upraveno, že body za zásluhy se počítají na základě známky za zásluhy s ohledem na počet dní, které uplynuly od změny kategorie, a že body získané během předcházejících povyšovacích řízení jsou zrušeny. Komise tedy správně zrušila v souladu s čl. 3 odst. 4 uvedených obecných prováděcích ustanovení body, které úředníci získali v průběhu dřívějších povyšovacích řízení předcházejících roku 2005.

(viz body 128 až 130, 132, 133 a 135 až 137)

Odkazy:

Soudní dvůr: 13. prosince 1984, Vlachos v. Soudní dvůr, 20/83 a 21/83, body 22 až 24

Soud: 20. listopadu 2007, Ianniello v. Komise, T‑308/04, bod 38

Soud pro veřejnou službu: 28. června 2007, Da Silva v. Komise, F 21/06, bod 75