Language of document : ECLI:EU:F:2011:149

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)


26 päivänä syyskuuta 2011


Asia F‑23/06


Roberto Abad-Villanueva ym.

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Nimitys – Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 kohta – Ennen 1.5.2004 julkaistut sisäiset kilpailut ura-alueelta toiselle ura-alueelle siirtymistä varten – Hakijat, jotka on merkitty varallaololuetteloon ennen 1.5.2006 – Palkkaluokan määrittely – Korjauskertoimen pitäminen voimassa – Ylennyspisteiden menettäminen

Aihe:      EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Roberto Abad-Villanueva ja alun perin 19 muuta komission virkamiestä, jotka ovat läpäisseet ura-alueelta toiselle siirtymistä varten järjestettyjä sisäisiä kilpailuja, joita koskevat kilpailuilmoitukset julkaistiin ennen 1.5.2004, vaativat sellaisten päätösten kumoamista, joilla heidät nimitettiin ylemmälle ura-alueelle, siltä osin kuin näissä päätöksissä vahvistetaan heidän palkkaluokkansa, pysytetään heihin sovellettavat korjauskertoimet ja kumotaan heidän ylennyspisteensä.

Ratkaisu:      Kanne hylätään. Kukin osapuoli vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan. Neuvosto vastaa väliintulijana omista oikeudenkäyntikuluistaan.


Tiivistelmä


1.      Virkamiehet – Urakehitys – Sellaisten siirtymäsääntöjen käyttöön ottaminen, joita sovelletaan vanhasta virkamiesten urajärjestelmästä uuteen virkamiesten urajärjestelmään siirtymiseen – Palkkaluokan määrittämistä koskevat säännöt

(Henkilöstösääntöjen 35 artikla; liitteessä XIII olevan 2 artiklan 1 kohta ja 8 artikla)

2.      Virkamiehet – Palvelukseen ottaminen – Palkkaluokkaan nimittäminen – Kilpailuilmoituksessa mainitun tehtäväryhmän palkkaluokkaan nimittäminen – Asetuksella N:o 723/2004 käyttöön otettu uusi urarakenne – Palkkaluokan määrittämistä koskevat siirtymäsäännökset

(Henkilöstösääntöjen 31 artikla ja liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 kohta)

3.      Virkamiehet – Urakehitys – Sellaisten siirtymäsääntöjen käyttöön ottaminen, joita sovelletaan vanhasta virkamiesten urajärjestelmästä uuteen virkamiesten urajärjestelmään siirtymiseen – Palkkaluokan määrittämistä koskevat säännöt

(Henkilöstösääntöjen 45 artiklan 2 kohta ja liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 kohta)

4.       Unionin oikeus – Periaatteet – Luottamuksensuoja – Edellytykset

5.      Virkamiehet – Palvelukseen ottaminen – Palkkaluokkaan nimittäminen – Asetuksella N:o 723/2004 käyttöön otettu uusi urarakenne – Palkkaluokan määrittämistä koskevat siirtymäsäännökset

(Henkilöstösääntöjen 31 artikla ja liitteessä XIII olevan 2 artiklan 1 kohta)

6.      Virkamiehet – Palvelukseen ottaminen – Palkkaluokkaan nimittäminen – Asetuksella N:o 723/2004 käyttöön otettu uusi urarakenne – Palkkaluokan määrittämistä koskevat siirtymäsäännökset

(Henkilöstösäännöt; neuvoston asetus N:o 723/2004)

7.      Virkamiehet – Palkkaus – Asetuksen N:o 723/2004 voimaantulon jälkeen sovellettavat siirtymäsäännöt – Palkkaluokan ja korjauskertoimen määrittäminen

(Henkilöstösääntöjen 45 a artikla ja liitteessä XIII oleva 2 artikla, 5 artiklan 2 kohta sekä 7 ja 8 artikla)

8.      Virkamiehet – Ylennys – Ura-alueelta toiselle siirtyminen sisäisen kilpailun johdosta – Oikeutta ylennyspisteiden säilyttämiseen ei ole

(Henkilöstösääntöjen 45 artikla, 45 a artikla ja 110 artiklan 1 kohta ja liitteessä XIII oleva 5 artikla)

1.      Virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 2 artiklan 1 kohdassa säädetään, että johonkin henkilöstösääntöjen 35 artiklassa tarkoitettuun hallinnolliseen asemaan sijoitettujen virkamiesten palkkaluokat nimetään uudelleen 1.5.2004, jollei tämän liitteen 8 artiklasta muuta johdu, kyseisessä säännöksessä olevassa taulukossa, jossa täsmennetään jokaista entistä palkkaluokkaa vastaava uusi (väliaikainen) palkkaluokka, esitetyllä tavalla.

Näin ollen henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 2 artiklan 1 kohdan sanamuodosta itsestään seuraa, että tällä säännöksellä tarkoitetaan vain henkilöitä, jotka olivat 1.5.2004 virkamiehen asemassa ja jotka oli nimitetty johon sarakkeessa ”Entinen palkkaluokka” mainittuun palkkaluokkaan.

Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 2 artiklan 1 kohdassa olevassa taulukossa olevat palkkaluokat ovat ennen 1.5.2004 virkaan nimitettyjen virkamiesten entisiä palkkaluokkia, jotka on muunnettu uusiksi väliaikaisiksi palkkaluokiksi. Lisäksi henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 2 artiklan 1 kohdan ainoa tarkoitus on ollut muuntaa 1.5.2004 alkaen 30.4.2004 virkamiehen asemassa olleiden palkkaluokat, jotta niihin voidaan soveltaa uutta urarakennetta, jonka oli tarkoitus tulla täysin voimaan 1.5.2006 eikä sen soveltamisalaa voida laajentaa yli sen, mikä oli tarpeen tämän väliaikaisen suhteen vahvistamista varten. Näin ollen tätä säännöstä ei ollut tarkoitus soveltaa niiden virkamiesten palkkaluokan määrittämistä varten, jotka nimitettiin ylempään palkkaluokkaan vasta vuonna 2005, koska he olivat läpäisseet sisäisen ura-alueelta toiselle siirtymistä varten järjestetyn kilpailun, jonka kokeet järjestettiin 1.5.2004 jälkeen.

(ks. 50–52 kohta)


Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑58/05, Centeno Mediavilla ym. v. komissio, 11.7.2007, 112 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑20/06, De Luca v. komissio, 30.9.2010, 91 kohta, valitus vireillä unionin yleisessä tuomioistuimessa, asia T‑563/10 P

2.      Henkilöstösääntöjen 31 artiklan 1 kohdassa säädetään, että hakijat nimitetään sen kilpailun, jonka he ovat läpäisseet, kilpailuilmoituksessa mainitun tehtäväryhmän palkkaluokkaan.

Vaikka tästä säännöksestä on pääteltävä, että sisäiset kilpailut läpäisseet hakijat on nimitettävä siinä kilpailuilmoituksessa mainittuun palkkaluokkaan, jonka perusteella heidät otetaan palvelukseen, on kuitenkin todettava, että täytettävien virkojen luokituksen ja niihin nimittämisen edellytysten määritteleminen, jonka toimielin teki vanhojen henkilöstösääntöjen puitteissa, kun se laati kilpailuilmoitukset, ei ole voinut vaikuttaa sen päivän jälkeen, jolloin Euroopan yhteisöjen virkamiesten uusi urajärjestelmä tuli yhteisön lainsäätäjän päätöksestä voimaan.

Koska uuden urajärjestelmän käyttöönoton seurauksena kilpailuilmoituksissa mainittujen ura-alueiden palkkaluokat lakkautettiin 1.5.2004, lainsäätäjä vahvisti henkilöstösääntöjen liitteessä XIII ja erityisesti siinä olevan 5 artiklan 2 kohdassa siirtymäsäännökset, joissa määritettiin niiden hakijoiden palkkaluokat, jotka oli merkitty varallaololuetteloihin ennen 1.5.2006 mutta jotka nimitettiin koeajalla oleviksi virkamiehiksi vasta 1.5.2004 jälkeen.

Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 kohdassa määritellyt palkkaluokat eivät vastaa ennen 1.5.2004 julkaistuissa kilpailuilmoituksissa ilmoitettuja palkkaluokkia. Tällä säännöksellä poiketaan henkilöstösääntöjen 31 artiklassa olevasta säännöstä, joka on säilytetty vanhojen henkilöstösääntöjen 31 artiklasta. Kun kuitenkin otetaan huomioon sen kohde, henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 kohta on luonteeltaan erityinen siirtymäsäännös, jolla sellaisenaan voidaan poiketa tietyn virkamiesten luokan osalta siitä luonteeltaan yleisestä säännöstä, josta säädetään henkilöstösääntöjen 31 artiklassa. Rajoitteet, joita virkamiesten uran kannalta väistämättä liittyy siirtymiseen hallinnointijärjestelmästä toiseen, voivat nimittäin pakottaa hallinnon luopumaan väliaikaisesti ja tietyin rajoituksin niiden pysyvien sääntöjen ja periaatteiden tiukasta soveltamisesta, joita tavanomaisesti sovelletaan tällaisiin tilanteisiin.

(ks. 53–55 ja 60 kohta)


Viittaukset:

Ensimmäiseen oikeusasteen tuomioistuin: em. asia Centeno Mediavilla ym. v. komissio, 109 ja 110 kohta

Virkamiestuomioistuin: em. asia De Luca v. komissio, 86 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen

3.      Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetaan virkamiehiä, jotka oli merkitty ennen 1.5.2006 sellaisista hakijoista laadittuun luetteloon, joilla oli kelpoisuus siirtyä toiseen palkkaluokkaan ja jotka tosiasiallisesti siirtyivät toiseen palkkaluokkaan 1.5.2004 jälkeen. Tältä osin vanhojen henkilöstösääntöjen 45 artiklan 2 kohdassa säädetään, että virkamies tai toimihenkilö voidaan siirtää toiseen ura-alueeseen vain kilpailun kautta. Määritelmän mukaisesti kyseessä voi olla vain sisäinen kilpailu. Näin ollen kun unionin lainsäätäjä on täsmällisesti maininnut virkamiehet, jotka on merkitty sellaisista hakijoista laadittuun luetteloon, joilla oli kelpoisuus siirtyä toiseen palkkaluokkaan, se halusi tarkoittaa hakijoita, jotka olivat menestyneet tämäntyyppisissä kilpailuissa. Tästä on pääteltävä, että henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetaan vain virkamiehiä, jotka siirtyvät toiseen ura-alueeseen sisäisen kilpailun seurauksena.

(ks. 57 ja 58 kohta)


Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑113/05, Kay v. komissio, 28.10.2010, 52 ja 54 kohta

4.      Oikeus vaatia luottamuksensuojaa koskee kaikkia yksityisiä, jotka ovat sellaisessa tilanteessa, jossa unionin hallintoelin on synnyttänyt perusteltuja odotuksia antamalla täsmällisiä vakuutuksia sallituista ja luotettavista lähteistä peräisin olevien täsmällisten, ehdottomien ja yhtäpitävien tietojen muodossa.

Tämän periaatteen loukkaamiseen ei sitä vastoin voida vedota, jollei hallinto ole antanut asiassa täsmällisiä vakuutteluja.

(ks. 78 ja 79 kohta)


Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑273/01, Innova Privat-Akademie v. komissio, 19.3.2003, 26 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja em. asia Centeno Mediavilla ym. v. komissio, 96 kohta


5.      Yleisesti sovellettavien säännösten ja erityisesti henkilöstösääntöjen säännösten muuttamisen jälkeen uutta sääntöä sovelletaan välittömästi sellaisten oikeudellisten tilanteiden tulevaisuudessa ilmeneviin vaikutuksiin, jotka ovat syntyneet mutta eivät välttämättä täysin vakiintuneet aiemman säännön voimassaolon aikana.

Ura-alueelta toiselle siirtymistä varten järjestettävien sisäisten kilpailujen yhteydessä siitä, että tällaisen kilpailun läpäissyt hakija merkitään valintamenettelyn päätteeksi laadittuun varallaololuetteloon, merkitsee asianomaisille vain mahdollisuutta tulla nimitetyksi ylempään palkkaluokkaan. Tämä mahdollisuus ei voi sisältää saavutettua oikeutta, sillä sisäisen kilpailun läpäisseen hakijan palkkaluokan määrittämistä ei voida pitää saavutettuna, ennen kuin häntä koskeva asianmukainen nimittämispäätös on tehty.

Täten vaikka virkamies on läpäissyt ura-alueelta toiselle siirtymistä varten järjestetyn sisäisen kilpailun ennen 1.5.2004, jolloin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta annettu asetus N:o 723/2004 tuli voimaan, hänellä ei ole sen perusteella, että hänet merkittiin varallaololuetteloon ennen tätä päivää, oikeutta tulla nimitetyksi, jos hänet otetaan palvelukseen tämän päivän jälkeen, kilpailuilmoituksessa mainittuun palkkaluokkaan tai sitä henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 2 artiklan 1 kohdan mukaan vastaavaan palkkaluokkaan ja vanhojen henkilöstösääntöjen 31 artiklassa säädetyn mukaisesti.

Virkamies voi vedota saavutettuun oikeuteen vain silloin, jos sen perustana olevat olosuhteet ovat toteutuneet henkilöstösääntöjen muuttamista edeltäneen tilanteen soveltamisaikana.

(ks. 84–88 kohta)


Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 143/73, SOPAD, 5.12.1973, 8 kohta ja asia 270/84, Licata v. TSK, 10.7.1986, 31 kohta

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: em. asia Centeno Mediavilla ym. v. komissio, 52, 58 ja 79–81 kohta


6.      Yhdenvertaisen kohtelun periaatetta loukataan kun eri tilanteita kohdellaan samalla tavalla tai päinvastoin kun kahta henkilöryhmää, joiden tosiseikkoja koskevassa tilanteessa ja oikeudellisessa tilanteessa ei ole keskeisiä eroja, kohdellaan eri tavoin.

Avoimen kilpailun läpäisseiden hakijoiden, jotka on merkitty soveltuvien hakijoiden luetteloihin ennen 1.5.2004, jolloin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta annettu asetus N:o 723/2004 tuli voimaan, mutta jotka on nimitetty virkamiehiksi vasta tämän päivän jälkeen, ei voida katsoa kuuluvan samaan henkilöryhmään kuin hakijat, jotka läpäisivät saman kilpailun mutta jotka otettiin palvelukseen ennen 1.5.2004.

Näin ollen ennen 1.5.2004 julkaistujen ura-alueelta toiselle siirtymistä varten järjestettyjen sisäisten kilpailujen läpäisseet hakijat, jotka merkittiin varallaololuetteloon 1.5.2004 jälkeen ja jotka voidaan täten nimittää ylempään palkkaluokkaan vasta tämän päivän jälkeen, eivät kuulu samaan henkilöryhmään kuin muita ura-alueelta toiselle siirtymistä varten järjestettyjä sisäisiä kilpailuja läpäisseet henkilöt, jotka on nimitetty ylempään palkkaluokkaan ennen 1.5.2004.

(ks. 94, 96 ja 97 kohta)


Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑368/03, De Bustamante Tello v. neuvosto, 25.10.2005, 69 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja em asia Centeno Mediavilla ym. v. komissio, 80 kohta

7.      Virkamiesten henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, että ennen 1.5.2004 palvelukseen otettujen virkamiesten kuukausittainen peruspalkka ei muutu tämän liitteen 2 artiklan 1 kohdan mukaisen palkkaluokkien uudelleennimeämisen vuoksi. Edellä mainitun 7 artiklan 2 kohdassa säädetään tätä varten, että kullekin virkamiehelle lasketaan 1.5.2004 kerroin, joka on kullekin tällaiselle virkamiehelle ennen 1.5.2004 maksetun kuukausittaisen peruspalkan ja tämän henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 2 artiklan 2 kohdassa määritellyn mukautusmäärän välisen suhteen suuruinen. Tämän 2 artiklan 3 kohdassa säädetään, että uusien väliaikaisten palkkaluokkien mukaisten palkkojen katsotaan olevan henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 7 artiklan mukaan sovellettavia määriä. Tällä 7 artiklalla pyritään näin ollen välttämään, että palkkaluokkien uudelleennimeäminen johtaa vanhojen henkilöstösääntöjen aikana palvelukseen otettujen virkamiesten kuukausittaisten peruspalkkojen muutoksiin ja erityisesti heille aiheutuvaan perusteettomaan etuun.

Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 2 artiklan 2 kohdassa määritellään kuukausittainen peruspalkka uusien väliaikaisten palkkaluokkien jokaisessa palkkaluokassa ja palkkatasolla. Tämän säännöksen mukaan, kun sitä luetaan yhdessä henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan sen 8 artiklan kanssa, jota sovelletaan väliaikaisten palkkaluokkien nimeämiseen uudelleen kahden uusilla henkilöstösäännöillä luodun tehtäväryhmän uusiksi palkkaluokiksi, tehtäväryhmän AST eri palkkaluokkien ja ‑tasojen palkat ovat samat kuin niitä vastaavien tehtäväryhmän AD palkkaluokat ja ‑tasot.

Henkilöstösääntöjen 45 artiklassa säädetään lisäksi järjestelmästä, jonka mukaan 1.5.2006 alkaen siirtyminen tehtäväryhmästä AST (jolla on korvattu vanhat ura-alueet B, C ja D) tehtäväryhmään AD (jolla on korvattu vanha ura-alue A) ei enää tapahdu sisäisen kilpailun kautta vaan niin kutsutulla sertifiointimenettelyllä, joka perustuu siihen, että virkamies osallistuu koulutusohjelmaan ja läpäisee sen. Henkilöstösääntöjen 45 a artiklan 3 kohdassa säädetään nimenomaisesti, että tehtäväryhmän AD virkaan nimittäminen ei vaikuta palkkaluokkaan eikä palkkatasoon, jotka virkamiehellä on nimittämisen ajankohtana.

Näiden säännösten valossa on katsottava, että unionin lainsäätäjä on halunnut, että ylempään tehtäväryhmään siirtymisestä seuraa hallintovirkamiehen tehtävien hoitaminen ja paremmat urakehityksen mahdollisuudet, muttei välitöntä palkannousua.

Näin ollen uusissa henkilöstösäännöissä ei säädetä virkamiehiä varten minkäänlaisesta peruspalkan muutoksesta, joka olisi seurausta uusien henkilöstösääntöjen voimaantulosta tai siitä, että kyseinen virkamies siirtyy ylempään tehtäväryhmään.

Vaikka lainsäätäjä on halunnut, saattaessaan voimaan henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 kohdan, myöntää edun virkamiehille, jotka ovat ura-alueelta toiselle siirtymistä varten järjestetyn sisäisen kilpailun päätteeksi osoittaneet kykenevänsä toimimaan ylemmän ura-alueen tehtävissä, se ei kuitenkaan ole halunnut, että tämä etuus on laajempi kuin niille virkamiehille myönnetty etuus, jotka ovat 1.5.2006 alkaen läpäisseet sertifiointimenettelyn.

Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevassa 7 artiklan mukaisesti ja koska kyseisessä liitteessä ei ole päinvastaisia säännöksiä, henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 kohdan nojalla nimitettyjen virkamiesten palkkaan on niiden virkamiesten palkkojen tavoin, jotka on otettu palvelukseen ennen 1.5.2004, sovellettava kerrointa.

(ks. 104–112 kohta)


Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑71/09, Caminiti v. komissio, 11.5.2011, 46 kohta

8.      Virkamiesten henkilöstösääntöjen 45 a artiklassa, henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevassa 5 artiklassa tai missään muussa henkilöstösääntöjen säännöksessä ei mainita ura-alueelta toiselle siirtymisen tapauksia varten vanhalla ura-aluella saavutetuista ylennyspisteistä eikä sitä suuremmalla syyllä siitä, miten niitä on kohdeltava. Henkilöstösäännöissä vahvistetaan kuitenkin virkamiehiin sovellettavan oikeudellisen järjestelmän perussäännöt ja sen 110 artiklan 1 kohdan mukaisesti kukin toimielin antaa henkilöstösääntöjen täytäntöönpanemiseksi yleiset säännökset, joilla voidaan vahvistaa perusteet, jotka voivat ohjata hallintoa sille kuuluvan harkintavallan käyttämisessä tai täsmentää epäselvien henkilöstösääntöjen säännösten ulottuvuutta. Täten komissio on antanut henkilöstösääntöjen 110 artiklan 1 kohdan nojalla henkilöstösääntöjen 45 artiklan yleiset täytäntöönpanosäännöt ylennysmenettelyn täytäntöönpanon takaamiseksi.

Lisäksi ylempään palkkaluokkaan nimittäminen sisäisen kilpailun johdosta rinnastetaan ylennykseen, ja näin ollen varsinaisia ylennyksiä koskevia henkilöstösääntöjen sääntöjä sovelletaan.

Tämän seurauksena, koska ylempään palkkaluokkaan nimittäminen sisäisen kilpailun johdosta rinnastetaan ylennykseen, sitä suuremmalla syyllä asian on oltava samalla tavoin kun virkamies nimitetään ylempään palkkaluokkaan ura-alueelta toiselle siirtymistä varten järjestetyn sisäisen kilpailun seurauksena: ylemmälle ura-alueelle siirtyminen, joka merkitsee erilaisten tehtävien hoitamista, on ylennys, johon sovelletaan ylennystä koskevia sääntöjä.

Sillä, ettei henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 kohdan perusteella ylemmälle ura-alueelle nimitetyn virkamiehen ylennyspisteitä kumottaisi, helpotettaisiin viimeksi mainitun ylennystä ensisijaisesti vanhalla ura-alueella saavutettujen pisteiden perusteella, mikä olisi ristiriidassa henkilöstösääntöjen 45 artiklan kanssa, jonka sanamuodon mukaan virkamiehen arvioita hänen ylentämistään varten on vertailtava hänen samassa palkkaluokassa olevien kollegoidensa ansioiden kanssa. Tästä artiklasta käy ilmi, että hallinnon on otettava huomioon saman palkkaluokan ylennyskelpoisten virkamiesten ansioiden vertailun yhteydessä näiden viimeksi mainittujen kyseisessä palkkaluokassa saavuttamat ylennyspisteet. Ylennyspisteet, jotka virkamies on saavuttanut ennen ura-alueelta toiselle siirtymistään, vastaavat kuitenkin ansioita, jotka on osoitettu alemmassa ura-alueessa ja erityyppisten tehtävien hoitamisessa. Näitä pisteitä voitiin siis käyttää ylennykseen seuraavaan palkkaluokkaan alemmassa ura-alueessa eikä niitä voida käyttää ylennykseen ylemmän ura-alueen, jossa asianomainen ei vielä olo osoittanut ansioitaan. seuraavaan palkkaluokkaan.

Tällaisessa tapauksessa kertyneiden pisteiden säilyttämisestä seuraisi, että virkamies, jonka palkkaluokka on määritelty henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti ura-alueelta toiseen siirtymisen seurauksena, saisi mahdollisuuden nopeampaan ylennykseen kuin hänen samassa palkkaluokassa olevat kollegansa, jotka on nimitetty korkeammalle ura-alueelle henkilöstösääntöjen 45 artiklan nojalla. Tämä loukkaisi yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, joka edellyttää, että kaikilla samassa palkkaluokassa olevilla yhtä ansioituneilla virkamiehillä on yhtäläiset mahdollisuudet tulla ylennetyiksi ylempään palkkaluokkaan.

Komission antamista henkilöstösääntöjen 45 artiklan yleisissä täytäntöönpanosäännöksissä, joita on sovellettu vuoden 2005 ylennyskierrokselta lähtien, viitataan nimenomaisesti virkamiehiin, jotka ovat siirtyneet toiselle ura-alueelle tarkastellun ylennyskierroksen aikana. Heidän osaltaan säädetään, että ansiopisteet lasketaan ansiota koskevan arvosanan perusteella siten, että otetaan huomioon se, kuinka monta päivää ura-alueen vaihdoksesta on kulunut, ja että aikaisempien ylennyskierrosten yhteydessä saavutetut ylennyspisteet kumotaan. Komissio kumosi siis perustellusti, kyseisten yleisten täytäntöönpanosäännösten 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti, virkamiesten vuoden 2005 ylennyskierrosta edeltäneiden ylennyskierrosten yhteydessä saavuttamat pisteet.

(ks. 128–130, 132, 133 ja 135–137 kohta)


Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: yhdistetyt asiat 20/83 ja 21/83, Vlachos v. yhteisöjen tuomioistuin, 13.12.1984, 22–24 kohta

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑308/04, Ianniello v. komissio, 20.11.2007, 38 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑21/06, Da Silva v. komissio, 28.6.2007, 75 kohta