Language of document : ECLI:EU:F:2011:149

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE (Camera întâi)

26 septembrie 2011


Cauza F‑23/06


Roberto Abad‑Villanueva și alții

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Funcționari – Numire – Articolul 5 alineatul (2) din anexa XIII la statut – Concursuri interne de trecere într‑o altă categorie publicate anterior datei de 1 mai 2004 – Candidați înscriși pe listele de rezervă anterior datei de 1 mai 2006 – Încadrare în grad – Menținerea factorului de multiplicare – Pierderea punctelor de promovare”

Obiectul:      Acțiune introdusă în temeiul articolului 236 CE și al articolului 152 EA, prin care domnul Abad‑Villanueva și inițial alți nouăsprezece funcționari ai Comisiei care au reușit la concursurile interne de trecere la altă categorie, ale căror avize au fost publicate anterior datei de 1 mai 2004, solicită anularea deciziilor prin care sunt numiți într‑o categorie superioară, în măsura în care aceste decizii stabilesc încadrarea lor în grad, mențin factorul multiplicator al acestora și le anulează punctele de promovare

Decizia:      Respinge acțiunea. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată. Consiliul, intervenient, suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul hotărârii

1.      Funcționari – Carieră – Instituirea unor reguli tranzitorii privind trecerea de la vechiul sistem de cariere ale funcționarilor către cel nou – Reguli de încadrare în grad

[Statutul funcționarilor, art. 35; anexa XIII, art. 2 alin. (1) și art. 8]

2.      Funcționari – Recrutare – Numire în grad – Numire în gradul din grupa de funcții indicat în anunțul de concurs – Introducerea unei noi structuri a carierelor prin Regulamentul nr. 723/2004 – Dispoziții tranzitorii de încadrare în grad

[Statutul funcționarilor, art. 31; anexa XIII, art. 5 alin. (2)]

3.      Funcționari – Carieră – Instituirea unor norme tranzitorii în vederea trecerii de la vechiul sistem de cariere ale funcționarilor către cel nou – Reguli de încadrare în grad

[Statutul funcționarilor, art. 45 alin. (2); anexa XIII, art. 5 alin. (2)]

4.      Dreptul Uniunii – Principii – Protecția încrederii legitime – Condiții

5.      Funcționari – Recrutare – Numire în grad – Introducerea unei noi structuri a carierelor prin Regulamentul nr. 723/2004 – Dispoziții tranzitorii de încadrare în grad

[Statutul funcționarilor, art. 31; anexa XIII, art. 2 alin. (1)]

6.      Funcționari – Recrutare – Numire în grad – Introducerea unei noi structuri a carierelor prin Regulamentul nr. 723/2004 – Dispoziții tranzitorii de încadrare în grad

(Statutul funcționarilor; Regulamentul nr. 723/2004 al Consiliului)

7.      Funcționari – Remunerație – Norme tranzitorii aplicabile după intrarea în vigoare a Regulamentului nr. 723/2004 – Stabilirea gradului și a factorului de multiplicare

[Statutul funcționarilor, art. 45a; anexa XIII, art. 2, art. 5 alin. (2), art. 7 și 8]

8.      Funcționari – Promovare – Schimbarea categoriei în urma unui concurs intern – Drept la păstrarea punctelor de promovare – Inexistență

[Statutul funcționarilor, art. 45, 45a și art. 110 alin. (1); anexa XIII, art. 5]

1.      Articolul 2 alineatul (1) din anexa XIII la Statutul funcționarilor prevede că, la 1 mai 2004 și sub rezerva articolului 8 din respectiva anexă, gradele funcționarilor care se află într‑una din situațiile administrative menționate la articolul 35 din statut se redenumesc după cum se indică în tabelul reluat în dispoziția respectivă, care precizează pentru fiecare grad vechi noul grad (intermediar) corespunzător.

În consecință, reiese din chiar textul articolului 2 alineatul (1) din anexa XIII la statut că această dispoziție nu vizează decât persoanele care, la data de 1 mai 2004, aveau deja calitatea de funcționar și erau încadrate într‑unul din gradele care figurează în coloana intitulată „vechiul grad”.

Astfel, gradele care figurează în tabelul de la articolul 2 alineatul (1) din anexa XIII la statut sunt vechile grade ale funcționarilor aflați în funcție anterior datei de 1 mai 2004 care sunt convertite în noile grade intermediare. Pe de altă parte, articolul 2 alineatul (1) din anexa XIII la statut a avut drept obiect numai transformarea, de la 1 mai 2004, a gradelor ai căror titulari aveau calitatea de funcționari la 30 aprilie 2004 în perspectiva de a le face aplicabilă noua structură a carierelor care urma să intre pe deplin în vigoare la 1 mai 2006, neputându‑i‑se recunoaște o aplicabilitate care depășește instituirea acestei relații intermediare. Această dispoziție nu se putea aplica, așadar, pentru a se stabili încadrarea în grad a funcționarilor a căror numire în categoria superioară a avut loc abia în anul 2005, având în vedere calitatea lor de candidați care au reușit la concursurile interne de trecere la altă categorie ale căror probe s‑au desfășurat după 1 mai 2004.

(a se vedea punctele 50-52)


Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 11 iulie 2007, Centeno Mediavilla și alții/Comisia, T‑58/05, punctul 112

Tribunalul Funcției Publice: 30 septembrie 2010, De Luca/Comisia, F‑20/06, punctul 91, care face obiectul unui recurs pendinte la Tribunalul Uniunii Europene, cauza T‑563/10 P

2.      Articolul 31 alineatul (1) din Statutul funcționarilor prevede că acei candidați care au reușit la un concurs sunt numiți în gradul din grupa de funcții indicat în anunțul concursului la care au fost acceptați.

Deși se deduce în mod necesar din această nouă dispoziție că acei candidați care au reușit la concursurile generale trebuie să fie numiți funcționari stagiari în gradul indicat în anunțul concursului în urma căruia au fost recrutați, trebuie totuși constatat că stabilirea nivelului posturilor care urmează să fie ocupate și a condițiilor de numire a candidaților care au reușit la concursurile în aceste posturi, realizată de instituție în conformitate cu dispozițiile din vechiul statut cu ocazia redactării anunțurilor concursurilor, nu a putut avea efect după data de 1 mai 2004, reținută de legiuitorul Uniunii pentru intrarea în vigoare a noii structuri de cariere a funcționarilor.

Suprimarea, începând cu 1 mai 2004, a gradelor de încadrare în carierele indicate în aceste anunțuri de concurs, care rezultă din introducerea noului sistem de cariere, a condus legiuitorul la adoptarea dispozițiilor tranzitorii din anexa XIII la statut și, îndeosebi, a articolului 5 alineatul (2), în scopul de a stabili încadrarea în grad a candidaților care au reușit la concursuri de trecere la o altă categorie înscriși pe liste de rezervă înainte de 1 mai 2006, însă a căror trecere la noua categorie a avut loc după 1 mai 2004.

Este adevărat că încadrările în grad stabilite de articolul 5 alineatul (2) din anexa XIII la statut nu corespund gradelor menționate în anunțurile de concurs intern publicate înainte de 1 mai 2004 și că această dispoziție încalcă norma de la articolul 31 din statut, preluată din articolul 31 din vechiul statut. Cu toate acestea, având în vedere obiectul său, articolul 5 alineatul (2) din anexa XIII la statut constituie o dispoziție tranzitorie cu caracter special care poate, în sine, să deroge, pentru o categorie determinată de funcționari, de la norma cu caracter general prevăzută la articolul 31 din statut. Astfel, constrângerile inerente trecerii de la un mod de administrare la altul, în ceea ce privește carierele funcționarilor, pot impune administrației să nu aplice, strict temporar și în anumite limite, normele și principiile care se aplică în general situațiilor în cauză.

(a se vedea punctele 53-55 și 60)


Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: Centeno Mediavilla și alții/Comisia, citată anterior, punctele 109 și 110

Tribunalul Funcției Publice: De Luca/Comisia, citată anterior, punctul 86 și jurisprudența citată

3.      Articolul 5 alineatul (2) din anexa XIII la statut vizează funcționarii care erau înscriși, anterior datei de 1 mai 2006, pe o listă de candidați care pot trece la o altă categorie și care au trecut efectiv la o altă categorie după 1 mai 2004. În această privință, potrivit articolului 45 alineatul (2) din vechiul statut, trecerea funcționarilor sau a agenților la o altă categorie nu putea avea loc decât în urma unui concurs. Prin definiție, nu poate fi vorba decât despre un concurs intern. Prin urmare, menționând tocmai funcționarii înscriși pe o listă de candidați care pot trece la o altă categorie, legiuitorul Uniunii a intenționat să vizeze candidații care au reușit la acest tip specific de concurs. Trebuie să se deducă de aici că articolul 5 alineatul (2) din anexa XIII la statut vizează numai funcționarii care trec la altă categorie în urma unui concurs intern.

(a se vedea punctele 57 și 58)


Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: 28 octombrie 2010, Kay/Comisia, F‑113/05, punctele 52 și 54

4.      Dreptul de a solicita protecția încrederii legitime aparține oricărui particular care se află într‑o situație din care rezultă că administrația Uniunii l‑a determinat să aibă speranțe întemeiate, oferindu‑i asigurări precise sub formă de informații precise, necondiționate și concordante și care provin de la surse autorizate și de încredere.

În schimb, nu se poate invoca încălcarea acestui principiu în cazul în care administrația nu a furnizat asigurări precise.

(a se vedea punctele 78 și 79)


Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 19 martie 2003, Innova Privat‑Akademie/Comisia, T‑273/01, punctul 26 și jurisprudența citată; Centeno Mediavilla și alții/Comisia, citată anterior, punctul 96


5.      În caz de modificare a unor dispoziții de aplicare generală și, îndeosebi, a dispozițiilor din Statutul funcționarilor, o regulă nouă se aplică imediat efectelor viitoare ale situațiilor juridice care sunt născute, fără a fi totuși constituite în întregime, sub imperiul regulii anterioare.

În cadrul concursurilor interne de trecere la altă categorie, înscrierea laureaților concursurilor generale pe liste de candidați eligibili întocmite la sfârșitul operațiunii de selecție nu conferă părților interesate decât o simplă vocație de a fi numite în categoria superioară. Această vocație exclude în mod necesar orice drept dobândit, încadrarea în grad a unui candidat care a reușit la un concurs general și este înscris pe lista de candidați eligibili neputând fi considerată dobândită atât timp cât nu a făcut obiectul unei decizii de numire care să respecte formalitățile impuse.

Prin urmare, chiar dacă un funcționar a reușit la un concurs intern de trecere la o altă categorie anterior datei de 1 mai 2004, data intrării în vigoare a Regulamentului nr. 723/2004 de modificare a Statutului funcționarilor, precum și a Regimului aplicabil celorlalți agenți, înscrierea sa pe o listă de candidați eligibili anterior acestei date nu îi conferă dreptul de a fi numit, în cazul recrutării după această dată, în gradul menționat în anunțul de concurs sau în gradul corespunzător, potrivit articolului 2 alineatul (1) din anexa XIII la statut și conform articolului 31 din vechiul statut.

Astfel, un funcționar nu poate invoca un drept câștigat decât dacă faptul generator al acestuia s‑a produs sub imperiul unui anumit statut anterior modificării dispozițiilor statutare.

(a se vedea punctele 84-88)


Trimitere la:

Curte: 5 decembrie 1973, SOPAD, 143/73, punctul 8; 10 iulie 1986, Licata/CES, 270/84, punctul 31

Tribunalul de Primă Instanță: Centeno Mediavilla și alții/Comisia, citată anterior, punctele 52, 58 și 79-81


6.      Există o încălcare a principiului egalității de tratament atunci când situații diferite sunt tratate identic sau, invers, atunci când două categorii de persoane, ale căror situații de fapt și de drept nu prezintă diferențe esențiale, sunt tratate diferit.

În această privință, candidații care au reușit la concursuri și au fost înscriși pe listele candidaților eligibili înainte de 1 mai 2004, dată la care a intrat în vigoare Regulamentul nr. 723/2004 de modificare a Statutului funcționarilor, precum și a Regimului aplicabil celorlalți agenți, însă care au fost recrutați după această dată nu pot fi priviți ca făcând parte din aceeași categorie de persoane cu candidații care au reușit la aceleași concursuri și au fost recrutați anterior datei de 1 mai 2004.

În consecință, candidații care au reușit la concursurile interne de trecere la o altă categorie publicate anterior datei de 1 mai 2004, care au fost înscriși pe o listă de rezervă după 1 mai 2004 și care, în consecință, nu pot fi numiți în categoria superioară decât ulterior acestei date nu aparțin aceleiași categorii de persoane precum candidații care au reușit la alte concursuri de trecere la o altă categorie numiți în categoria superioară anterior datei de 1 mai 2004.

(a se vedea punctele 94, 96 și 97)


Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 25 octombrie 2005, De Bustamante Tello/Consiliul, T‑368/03, punctul 69 și jurisprudența citată; Centeno Mediavilla și alții/Comisia, citată anterior, punctul 80

7.      Articolul 7 alineatul (1) din anexa XIII la Statutul funcționarilor prevede că salariului lunar de bază al funcționarilor recrutați înainte de 1 mai 2004 nu i se aduce nici o modificare în urma schimbării denumirii gradelor efectuate în aplicarea articolului 2 alineatul (1) din această anexă. În acest scop, alineatul (2) al articolului 7 sus‑menționat prevede că, la 1 mai 2004, se calculează pentru fiecare funcționar un factor de multiplicare. Acesta este egal cu raportul dintre salariul lunar de bază plătit funcționarului înainte de 1 mai 2004 și valoarea aplicabilă definită la articolul 2 alineatul (2). Alineatul (3) al acestui articol 2 prevede că salariile aferente noilor grade intermediare sunt considerate ca fiind valorile aplicabile în sensul articolului 7 din anexa XIII la statut. Astfel, articolul 7 menționat urmărește să se evite ca redenumirea gradelor să conducă la vreo modificare a salariilor lunare de bază ale funcționarilor recrutați în temeiul vechiului statut și, în special, la o îmbogățire fără justă cauză.

Pe de altă parte, articolul 2 alineatul (2) din anexa XIII la statut determină salariul lunar de bază pentru fiecare grad și treaptă ale noilor grade intermediare. Potrivit acestei dispoziții coroborate cu articolul 8 din anexa XIII la statut, care reglementează noua denumire a gradelor intermediare ca noi grade din cele două grupe de funcții create de noul statut, salariile aferente diferitor grade și trepte din grupa de funcții AST sunt egale cu cele din grupa de funcții AD cărora le corespund.

În plus, articolul 45a din statut prevede un sistem potrivit căruia, de la 1 mai 2006, trecerea de la grupa de funcții AST (care înlocuiește vechile categorii B, C și D) la grupa de funcții AD (care înlocuiește vechea categorie A) nu se mai realizează prin concurs intern, ci prin intermediul unei proceduri denumite de certificare, bazată pe participarea cu succes la un program de formare. La alineatul (3) al articolului 45a din statut se prevede expres că numirea într‑un post din grupa de funcții AD nu modifică nici gradul, nici treapta în care este încadrat funcționarul la data numirii.

Având în vedere aceste dispoziții, reiese că legiuitorul Uniunii a urmărit ca trecerea la grupa de funcții superioară să permită exercitarea funcțiilor de administrator și o perspectivă de carieră mai avantajoasă, dar nu și o creștere salarială imediată.

În consecință, noul statut nu prevede pentru funcționar nicio modificare a salariului de bază, nici ca urmare a intrării sale în vigoare, nici ca urmare a trecerii funcționarului respectiv în grupa de funcții superioară.

Dacă, prin adoptarea articolului 5 alineatul (2) din anexa XIII la statut, legiuitorul a intenționat să acorde un avantaj funcționarilor care, în urma unui concurs intern de trecere la o altă categorie, și‑au dovedit aptitudinile de a ocupa posturi din categoria superioară, acesta nu a intenționat totuși ca acest avantaj să îl depășească pe cel al funcționarilor care, după 1 mai 2006, parcurg cu succes o procedură de certificare.

Prin urmare, conform articolului 7 din anexa XIII la statut și în lipsa unor dispoziții explicite în sens contrar în anexa menționată, salariul funcționarilor care sunt numiți în temeiul articolului 5 alineatul (2) din anexa XIII la statut trebuie calculat, precum cel al funcționarilor recrutați anterior datei de 1 mai 2004, cu aplicarea unui factor multiplicator.

(a se vedea punctele 104-112)


Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: 11 mai 2011, Caminiti/Comisia, F‑71/09, punctul 46

8.      Nici articolul 45a din Statutul funcționarilor, nici articolul 5 din anexa XIII la statut și nicio altă dispoziție a statutului nu menționează, în ceea ce privește trecerea la o altă categorie, punctele de promovare acumulate în vechea categorie și nici, a fortiori, tratamentul aplicabil acestora. Statutul stabilește însă regulile de bază ale regimului juridic aplicabil funcționarilor și, conform articolului 110 alineatul (1), revine fiecărei instituții sarcina de a adopta dispozițiile generale de aplicare a statutului, care pot stabili criterii care să ghideze administrația în exercitarea competențelor sale discreționare sau să precizeze domeniul precis de aplicare al dispozițiilor statutare neclare. Astfel, în aplicarea articolului 110 alineatul (1) din statut, Comisia a adoptat dispozițiile generale de aplicare a articolului 45 din statut în scopul de a asigura punerea în aplicare a procedurii de promovare.

Pe de altă parte, numirea într‑un grad superior, în urma unui concurs intern, este asimilată unei promovări și, prin urmare, sunt aplicabile normele statutului privind promovarea propriu‑zisă.

În consecință, în măsura în care numirea într‑un grad superior în urma unui concurs intern este asimilată unei promovări, cu atât mai mult trebuie asimilară unei promovări o numire în categoria superioară în urma unui concurs intern de trecere la o altă categorie: trecerea la categoria superioară, care implică exercitarea de funcții diferite, constituie o promovare, iar normele privind promovarea sunt aplicabile.

Dacă nu ar avea loc anularea punctelor acumulate de un funcționar numit într‑o categorie superioară în temeiul articolului 5 alineatul (2) din anexa XIII la statut, s‑ar facilita promovarea acestuia în special în temeiul punctelor dobândite în vechea categorie, ceea ce ar contraveni articolului 45 din statut, potrivit căruia comparația meritelor unui funcționar în vederea promovării sale trebuie realizată în raport cu colegii cu același grad. Reiese efectiv din acest articol din statut că administrația trebuie să ia în considerare, cu ocazia examinării comparative a meritelor funcționarilor promovabili de același grad, punctele de promovare pe care aceștia le‑au acumulat în gradul respectiv. Or, punctele acumulate de un funcționar anterior trecerii la o altă categorie corespund meritelor demonstrate într‑un post dintr‑o categorie inferioară și în exercitarea unui tip de funcții diferit. Aceste puncte ar servi, așadar, pentru o promovare la gradul următor în categoria inferioară și nu pot servi la o promovare la gradul următor în categoria superioară, în care persoana interesată nu și‑a dovedit încă meritele.

Într‑un astfel de caz, păstrarea punctelor acumulate ar avea drept consecință să permită funcționarului încadrat în temeiul articolului 5 alineatul (2) din anexa XIII la statut în urma trecerii la o altă categorie să aibă mai multe șanse de a promova rapid decât colegii săi de același grad care au ajuns la categoria superioară în temeiul articolului 45 din statut, ceea ce ar contraveni principiului egalității de tratament, care presupune că toți funcționarii cu același grad beneficiază, la merite egale, de aceleași șanse de a fi promovați la gradul superior.

Pe de altă parte, dispozițiile generale de aplicare a articolului 45 din statut adoptate de Comisie, care se aplică începând cu exercițiul de promovare 2005, se referă expres la funcționarii care, în timpul exercițiului de promovare examinat, au trecut la altă categorie. Cu privire la aceștia, se prevede că punctele de merit se calculează pe baza notei de merit, ținând seama de numărul de zile care au trecut de la schimbarea categoriei, iar punctele acumulate în cursul exercițiilor de promovare anterioare se anulează. Astfel, Comisia a anulat, conform articolului 3 alineatul (4) din dispozițiile generale de aplicare, punctele pe care funcționarii le acumulaseră în cursul exercițiilor de promovare anterioare anului 2005.

(a se vedea punctele 128-130, 132, 133 și 135-137)


Trimitere la:

Curte: 13 decembrie 1984, Vlachos/Curtea de Justiție, 20/83 și 21/83, punctele 22-24

Tribunalul de Primă Instanță: 20 noiembrie 2007, Ianniello/Comisia, T‑308/04, punctul 38

Tribunalul Funcției Publice: 28 iunie 2007, Da Silva/Comisia, F‑21/06, punctul 75