Language of document :

Žaloba podaná 22. marca 2013 - Španielske kráľovstvo/Rada Európskej únie

(vec C-147/13)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobca: Španielske kráľovstvo (v zastúpení: S. Centeno Huerta a E. Chamizo Llatas, splnomocnené zástupkyne)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy žalobcu

zrušiť nariadenie Rady (EÚ) č. 1260/2012 zo 17. decembra 2012, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany so zreteľom na platný režim prekladov, a uložiť Rade povinnosť nahradiť trovy konania,

subsidiárne zrušiť článok 4, článok 5, článok 6 ods. 2 a článok 7 ods. 2 nariadenia Rady (EÚ) č. 1260/2012 zo 17. decembra 2012, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany so zreteľom na platný režim prekladov, a uložiť Rade povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

1.    Porušenie zásady zákazu diskriminácie zavedením režimu, ktorý poškodzuje subjekty, ktoré používajú iný než anglický, francúzsky alebo nemecký jazyk, keďže režim nie je primeraný sledovanému cieľu.

2.    Neexistencia právneho základu pre článok 4 upravujúci preklad v prípade sporu, ktorý priamo neovplyvňuje jazykový režim titulu, tak ako je stanovený v článku 118 druhom odseku ZFEÚ.

3.    Porušenie zásady právnej istoty.

4.    Porušenie judikatúry Meroni z dôvodu prenesenia správy systému kompenzácie (článok 5) a uverejňovania prekladov (článok 6 ods. 2) na Európsky patentový úrad.

____________

1 - Ú. v. EÚ L 361, s. 89.