Language of document :

Talan väckt den 22 mars 2013 - Konungariket Spanien mot Europeiska unionens råd

(Mål C-147/13)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Konungariket Spanien (ombud: S. Centeno Huerta och E. Chamizo Llatas)

Svarande: Europeiska unionens råd

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

ogiltigförklara rådets förordning (EU) nr 1260/2012 av den 17 december 2012 om genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd när det gäller tillämpliga översättningsarrangemang, och förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna, eller

i andra hand, ogiltigförklara artiklarna 4, 5 6.2 och 7.2 i rådets förordning (EU) nr 1260/2012 av den 17 december 2012 om genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd när det gäller tillämpliga översättningsarrangemang, och förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

1.    Åsidosättande av icke-diskrimineringsprincipen vid införande av en ordning som är till nackdel för personer vars språk inte är engelska, franska eller tyska, eftersom ordningen är oproportionerlig mot det eftersträvade målet.

2.    Avsaknad av rättslig grund för artikel 4, såtillvida som den bestämmelsen reglerar översättning i händelse av tvist, vilket inte direkt berör språkanvändningen enligt artikel 118.2 FEUF.

3.    Åsidosättande av rättssäkerhetsprincipen.

4.    Åsidosättande av rättspraxis efter domen i målet Meroni, genom att administrationen av ersättningssystemet (artikel 5) och offentliggörandet av översättningar (artikel 6.2) delegerats till Europeiska patentverket.

5.    Åsidosättande av principen om EU-rättens autonomi, genom att tillämpningen av förordningen gjort avhängig ikraftträdandet av avtalet om en enhetlig patentdomstol.

____________

1 - EUT L 361, s. 89.