Language of document :

Жалба, подадена на 22 март 2013 г. - Кралство Испания/Европейски парламент и Съвет на Европейския съюз

(Дело C-146/13)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Кралство Испания (представители: E. Chamizo Llatas и S. Centeno Huerta)

Ответник: Европейски парламент и Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

да се прогласи нищожност на Регламент (ЕС) № 1257/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2012 година за осъществяване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна закрила и, при условията на евентуалност, да бъде отменен изцяло,

при условията на евентуалност, да бъде обявена недействителността на:

първа алинея от член 9 в нейната цялост, както и на втора алинея от член 9 при условията, посочени в петото основание на жалбата,

втора алинея от член 18 в нейната цялост, както и на всички позовавания, съдържащи в регламента, на Единния патентен съд като режим на съдебен контрол на Европейския патент с единно действие (ЕПЕД) и като източник на правото на ЕПЕД,

да се осъдят Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз да заплатят съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Нарушение на ценностите на правовата държава чрез установяването на правна уредба, основана на документ, издаден от Европейското патентно ведомство, чиито актове не подлежат на съдебен контрол.

Липса на акт на Съюза и, при условията на евентуалност, липса на правно основание в регламента, поради невъвеждането на мерки, гарантиращи предвидената в член 118 ДФЕС единна защита.

Злоупотреба с власт поради използването на засиленото сътрудничество за цели, различни от предвидените в Договорите.

Нарушение на член 291, параграф 2 ДФЕС и, при условията на евентуалност, на съдебната практика от Решение по дело Meroni чрез установяването на система за определяне на годишни такси и определяне на квота за тяхното разпределение.

Нарушение на съдебната практика от Решение по дело Meroni поради делегирането на определени административни задачи във връзка с европейския патент с единно действие на Европейското патентно ведомство.

Нарушение на принципите на автономност и еднообразно прилагане на правото на Съюза поради системата на влизане в сила на регламента.

____________

1 - ОВ L 361, стр. 1.