Language of document :

Tožba, vložena 22. marca 2013 - Kraljevina Španija proti Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije

(Zadeva C-146/13)

Jezik postopka: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Kraljevina Španija (zastopnika: E. Chamizo Llatas in S. Centeno Huerta, agenta)

Toženi stranki: Evropski parlament in Svet Evropske unije

Predlog tožeče stranke

Uredba (EU) št. 1257/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2012 o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju uvedbe enotnega patentnega varstva naj se razglasi za pravno neobstoječo ali, podredno, v celoti razglasi za nično.

Podredno, naj se razglasi ničnost:

člena 9(1) v celoti in člena 9(2) v delu, kot izhaja iz petega razloga te tožbe;

člena 18(2) v celoti in vseh sklicevanj na Enotno sodišče za patente kot sodni režim evropskega patenta z enotnim učinkom in kot vir prava evropskega patenta z enotnim učinkom, ki jih vsebuje navedena uredba.

Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Kršitev vrednot pravne države, in sicer z vzpostavitvijo ureditve, ki temelji na dokumentu, ki ga je izdal Evropski patentni urad, katerega akti niso podvrženi sodnemu nadzoru.

Neobstoj akta Unije in, podredno, neobstoj pravne podlage za sporno uredbo, ker niso bili uvedeni ukrepi, ki bi zagotavljali enotno varstvo, določeno v členu 118 PDEU.

Zloraba pooblastil, in sicer zaradi uporabe okrepljenega sodelovanja za drugačne namene od tistih, ki so predvideni v Pogodbah.

Kršitev člena 291(2) PDEU in, podredno, kršitev sodne prakse Meroni, in sicer z določitvijo letnih pristojbin in deleža razdelitve le-teh.

Kršitev sodne prakse Meroni, in sicer s prenosom nekaterih upravnih nalog v zvezi z evropskim patentom z enotnim učinkom na Evropski patentni urad.

Kršitev načel samostojnosti in enotnosti pri izvajanju prava Unije v zvezi s sistemom za uveljavitev Uredbe.

____________

1 - UL L 361, str. 1