Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 24. april 2013 – Demeneix mod Kommissionen

(Sag F-96/12) 1

(Personalesag – almindelig udvælgelsesprøve – ikke-opførelse på reservelisten – betingelse om erhvervserfaring – skønsbeføjelsens udstrækning)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Laurent Demeneix (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne L. Levi og A. Blot)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved B. Eggers og G. Gattinara, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af den af udvælgelseskomitéen for udvælgelsesprøven EPSO/AD/207/11 trufne afgørelse om stadfæstelse af afgørelsen om ikke at opføre sagsøgeren på reservelisten, for så vidt som han ikke opfylder visse specifikke adgangsbetingelser til nævnte udvælgelsesprøve, og en påstand om erstatning.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Laurent Demeneix bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.

____________

____________

1     EUT C 343 af 10.11.2012, s. 23.