Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 24. aprilli 2013. aasta otsus – Demeneix versus komisjon

(kohtuasi F-96/12)1

(Avalik teenistus – Avalik konkurss – Reservnimekirja kandmata jätmine – Töökogemust puudutav tingimus – Kaalutlusõiguse ulatus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Laurent Demeneix (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid L. Levi ja A. Blot)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: B. Eggers ja G. Gattinara)

Ese

Nõue tühistada konkursi EPSO/AD/207/11 komisjoni otsus, millega jäeti muutmata otsus jätta hageja reservnimekirja kandmata, kuna ta ei vastanud teatavatele konkursile lubamise eritingimustele, ning kahju hüvitamise nõue.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta L. Demeneix’ kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 343, 10.11.2012, lk 23.