Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 24 kwietnia 2013 r. – CB przeciwko Komisji

(Sprawa F-73/11)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Konkurs otwarty – Ogłoszenie o konkursie EPSO/AD/181/10 – Niedopuszczenie do udziału w etapie oceny zintegrowanej)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: CB (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz i A. Blot)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciel: J. Currall, pełnomocnik, wspierany przez adwokata A. Dal Ferra)Przedmiot sprawyŻądanie stwierdzenie nieważności decyzji o niedopuszczeniu strony skarżącej do etapu oceny zintegrowanej w ramach konkursu EPSO/AD/181/10.Sentencja wyrokuSkarga zostaje w części odrzucona i w pozostałym zakresie oddalona.Komisja Europejska pokrywa własne koszty i zostaje obciążona połową kosztów poniesionych przez CB.CB pokrywa połowę swoich kosztów.