Language of document : ECLI:EU:F:2011:119

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(teine koda)

14. juuli 2011

Kohtuasi F‑98/07

Nicole Petrilli

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Lepingulised abiteenistujad – Tähtajaline leping – Normid, mis puudutavad ajutiste töötajate teenistusaja maksimaalset kestust komisjoni talitustes – Lepingu pikendamisest keeldumise otsus – Õigusvastasus – Kahju hüvitamise ulatus – Ex aequo et bono hindamine

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega N. Petrilli palub tühistada komisjoni 20. juuli 2007. aasta otsuse, millega jäeti rahuldamata tema taotlus pikendada tema lepingulise abiteenistuja lepingut, ning mõista komisjonilt välja kahjuhüvitis.

Otsus:      Määrata komisjon poolt hagejale Avaliku Teenistuse Kohtu 29. jaanuari 2009. aasta otsuse alusel kohtuasjas F‑98/07: Petrilli vs. komisjon makstava rahalise hüvitise summaks 12 097,43 eurot, millele lisandub asjaomasel ajavahemikul kohaldatav intress, mida arvutatakse Euroopa Keskpanga poolt põhilistele refinantseerimistehingutele kehtestatud määras, mida on suurendatud kahe punkti võrra. Jätta komisjoni kanda kõik sellise menetluse kohtukulud, mis eelnes eespool viidatud 29. jaanuari 2009. aasta kohtuotsuse kuulutamisele, ja tema enda kohtukulud ning mõista temalt välja pool hageja kohtukuludest menetluse järgnevas etapis. Jätta hageja kanda pool tema enda kohtukuludest, mis tekkisid eespool viidatud 29. jaanuari 2009. aasta kohtuotsuse kuulutamisele järgnevas etapis.

Kokkuvõte

Ametnikud – Hagi – Kahju hüvitamise nõue – Vaidlustatud õigusvastase akti tühistamine – Mittevaralise kahju adekvaatne hüvitamine

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

Õigusvastase akti tühistamine võib olla iseenesest adekvaatne ja põhimõtteliselt piisav hüvitis igasuguse mittevaralise kahju eest, mida see akt võis tekitada, kui hageja ei tõenda, et on kannatanud sellist mittevaralist kahju, mis on tühistamise aluseks olnud õigusvastasusest eraldiseisev ja mida ei ole võimalik tühistamisega täielikult hüvitada.

(vt punkt 28)

Viited:

Euroopa Kohus: 9. juuli 1987, liidetud kohtuasjad 44/85, 77/85, 294/85 ja 295/85: Hochbaum ja Rawes vs. komisjon (punkt 22); 7. veebruar 1990, kohtuasi C‑343/87: Culin vs. komisjon (punktid 27 ja 28).

Esimese Astme Kohus: 9. november 2004, kohtuasi T‑116/03: Montalto vs. komisjon (punkt 127); 6. juuni 2006, kohtuasi T‑10/02: Girardot vs. komisjon (punkt 131).

Üldkohus: 9. detsember 2010, kohtuasi T‑526/08 P: komisjon vs. Strack (punkt 58).

Avaliku Teenistuse Kohus: 8. mai 2008, kohtuasi F‑6/07: Suvikas vs. nõukogu (punkt 151).