Language of document : ECLI:EU:F:2011:119

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

14 päivänä heinäkuuta 2011

Asia F-98/07

Nicole Petrilli

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Ylimääräiset sopimussuhteiset toimihenkilöt – Määräaikainen työsopimus – Määräaikaisen henkilöstön sopimusten enimmäiskestoa komission yksiköissä koskevat säännöt – Päätös, jolla kieltäydyttiin uusimasta työsopimusta – Lainvastaisuus – Vahingonkorvauksen suuruus – Arviointi oikeuden ja kohtuuden mukaan

Aihe:      EY 236 ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jossa Nicole Petrilli vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan 20.7.2007 tehdyn komission päätöksen, jolla hylättiin hänen vaatimuksensa, joka koski hänen ylimääräisen sopimussuhteisen toimihenkilön työsopimuksensa jatkamista, sekä velvoittamaan komission maksamaan vahingonkorvausta.

Ratkaisu:      Rahallisen korvauksen, jonka komissio on velvollinen maksamaan kantajalle virkamiestuomioistuimen asiassa F‑98/07, Petrilli vastaan komissio, 29.1.2009 antaman tuomion mukaisesti, määräksi vahvistetaan 12 097,43 euroa, korotettuna Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaatioita varten vahvistaman ja kyseessä olevan ajanjakson aikana sovellettavan korkokannan mukaan, lisättynä kahdella prosenttiyksiköllä. Komissio vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista, joita menettelystä on aiheutunut ennen edellä mainitun 29.1.2009 annetun tuomion julistamista, sekä omista oikeudenkäyntikuluistaan ja puolesta kantajan oikeudenkäyntikuluja, joita menettelyn jälkimmäisestä vaiheesta on aiheutunut. Kantaja vastaa puolesta omia oikeudenkäyntikulujaan, joita menettelystä on aiheutunut edellä mainitun 29.1.2009 annetun tuomion julistamisen jälkeen.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Kanne – Vahingonkorvauskanne – Lainvastaisen riidanalaisen toimen kumoaminen – Kohtuullinen korvaus aineettomasta vahingosta

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

Lainvastaisen toimen kumoaminen voi sellaisenaan olla asianmukainen ja lähtökohtaisesti riittävä korvaus henkisestä kärsimyksestä, joka tästä toimesta on voinut aiheutua, jollei kantaja osoita, että hänelle on aiheutunut henkistä kärsimystä, joka on erotettavissa kumoamisen perustana olevasta lainvastaisuudesta ja jota ei voida kokonaan korjata tällä kumoamisella.

(ks. 28 kohta)


Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: yhdistetyt asiat 44/85, 77/85, 294/85 ja 295/85, Hochbaum ja Rawes v. komissio, 9.7.1987, 22 kohta ja asia C‑343/87, Culin v. komissio, 7.2.1990, 27 ja 28 kohta

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑116/03, Montalto v. neuvosto, 9.11.2004, 127 kohta ja asia T‑10/02, Girardot v. komissio, 6.6.2006, 131 kohta

Unionin yleinen tuomioistuin: asia T‑526/08 P, komissio v. Strack, 9.12.2010, 58 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑6/07, Suvikas v. neuvosto, 8.5.2008, 151 kohta