Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 16 май 2013 г. — de Pretis Cagnodo и Trampuz de Pretis Cagnodo/Комисия

(Дело F-104/10)1

(Публична служба — Социална сигурност — Тежко заболяване — Понятие — Хоспитализация — Поемане на разходите — Директно плащане от бюрото за изплащания — Липса на определен в ОРИ максимален размер за квартирните разноски — Задължение за предварително уведомяване на осигуреното лице в случай на прекалено високи разходи )

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподатели: Mario Alberto de Pretis Cagnodo и Serena Trampuz de Pretis Cagnodo (Триест, Италия) (представител: C. Falagiani, адвокат)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и D. Martin, A. Dal Ferro, адвокат)

Предмет

Искане за отмяна на решението, с което се отказва възстановяване на 100% от разходите, свързани с хоспитализацията на съпругата на жалбоподателя ДиспозитивОтменя решението на бюрото за изплащания в Испра (Италия), съдържащо се в документ за плащане № 10 от 1 октомври 2009 г., според което г-н de Pretis Cagnodo следва да заплати сумата от 28 800 EUR за квартирни разноски, приета за прекалено висока.Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.Осъжда Европейската Комисия да понесе наред с всички направени от нея съдебни разноски и всички съдебни разноски на г-н de Pretis Cagnodo и г-жа Trampuz de Pretis Cagnodo.