Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 17.4.2013 - Sean Ambrose McCarthy, Helena Patricia McCarthy Rodriguez ja Natasha Caley McCarthy Rodriguez v. Secretary of State for the Home Department

(Asia C-202/13)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Sean Ambrose McCarthy, Helena Patricia McCarthy Rodriguez ja Natasha Caley McCarthy Rodriguez

Vastaaja: Secretary of State for the Home Department

Ennakkoratkaisukysymykset

Annetaanko Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella annetun direktiivin 2004/38/EY 35 artiklassa jäsenvaltiolle oikeus toteuttaa yleisesti sovellettavia toimenpiteitä, jotta ne voivat evätä, lopettaa tai peruuttaa direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa annetun oikeuden, jonka mukaan perheenjäseniltä, jotka eivät ole minkään jäsenvaltion kansalaisia ja joilla on direktiivin 10 artiklassa tarkoitettu oleskelukortti (oleskelukortin haltijat), ei saa vaatia viisumia?

Voiko Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 26 artiklan tiettyjen näkökohtien soveltamisesta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Irlantiin tehdyn pöytäkirjan N:o 20 1 artikla oikeuttaa Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimaan oleskelukortin haltijoilta maahantuloviisumia, joka on saatava ennen rajalle saapumista?

Jos ensimmäiseen tai toiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko Yhdistyneen kuningaskunnan käsiteltävässä asiassa oleskelukortin haltijoihin soveltama lähestymistapa perusteltu, kun otetaan huomioon todisteet, jotka on esitetty tiivistetysti ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen välipäätöksessä?

____________

1 - Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/38/EY (EUVL L 158, s. 77)