Language of document :

2013 m. balandžio 17 d. High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Sean Ambrose McCarthy, Helena Patricia McCarthy Rodriguez, Natasha Caley McCarthy Rodriguez prieš Secretary of State for the Home Department

(Byla C-202/13)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Sean Ambrose McCarthy, Helena Patricia McCarthy Rodriguez, Natasha Caley McCarthy Rodriguez

Atsakovas: Secretary of State for the Home Department

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje (toliau - direktyva) 35 straipsniu valstybei narei suteikiama teisė imtis visuotinai taikomos priemonės, kuria nesuteikiama, panaikinama arba atimama direktyvos 5 straipsnio 2 dalyje numatyta teisė, pagal kurią šeimos nariai, kurie nėra ES piliečiai ir kurie turi pagal direktyvos 10 straipsnį išduotas leidimo gyventi šalyje korteles (toliau - asmenys, turintys leidimo gyventi šalyje korteles), atleidžiami nuo vizos reikalavimų?

2.    Ar Protokolo Nr. 20 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 26 straipsnio tam tikrų aspektų taikymo Jungtinei Karalystei ir Airijai 1 straipsniu Jungtinei Karalystei gali būti suteikiama teisė reikalauti, kad asmenys, turintys leidimo gyventi šalyje korteles, turėtų atvykimo vizą, kurią būtina gauti prieš atvykstant į pasienį?

3.    Jeigu atsakymas į 1 arba 2 klausimą yra teigiamas, ar Jungtinės Karalystės pozicija dėl asmenų, turinčių leidimo gyventi šalyje korteles, šioje byloje yra pateisinama, atsižvelgiant į prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikiančio teismo sprendime apibendrintus įrodymus?

____________

1 - 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinanti Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB (OL L 158, p. 77; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 46).