Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu z 12. apríla 2013 – SOZA/Komisia

(vec T-413/08)1

(„Hospodárska súťaž – Kartely – Autorské práva týkajúce sa verejného predvádzania hudobných diel prostredníctvom internetu, satelitu a káblovej retransmisie – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES – Rozdelenie geografického trhu – Dvojstranné dohody medzi vnútroštátnymi organizáciami kolektívnej správy – Zosúladený postup vylučujúci možnosť udeľovať licencie pre viaceré územia a multirepertoárové licencie – Dôkaz – Prezumpcia neviny“)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA) (Bratislava, Slovensko) (v zastúpení: M. Favart, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: F. Castillo de la Torre, A. Biolan a J. Bourke, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalobcu: International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) (Neuilly-sur-Seine, Francúzsko) (v zastúpení: J.-F. Bellis a K. Van Hove, advokáti)Predmet veciNávrh na čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie K(2008) 3435 v konečnom znení zo 16. júla 2008 týkajúceho sa konania podľa článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/C2/38.698 – CISAC)Výrok rozsudkuČlánok 3 rozhodnutia Komisie K(2008) 3435 v konečnom znení zo 16. júla 2008 týkajúceho sa konania podľa článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/C2/38.698 – CISAC) sa zrušuje v rozsahu, v akom sa týka Slovenského ochranného zväzu autorského pre práva k hudobným dielam (SOZA).V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.Európska komisia je povinná nahradiť trovy konania.