Language of document :

Wyrok Sądu z dnia 12 kwietnia 2013 r. – SIAE przeciwko Komisji

(Sprawa T-433/08)1

(Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Prawa autorskie dotyczące publicznego wykonania utworów muzycznych w drodze przekazu internetowego, satelitarnego i retransmisji drogą kablową – Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE – Podział rynku geograficznego – Porozumienia dwustronne między krajowymi organizacjami zbiorowego zarządzania – Uzgodniona praktyka polegająca na wyłączeniu możliwości przyznawania licencji wieloterytorialnych i wielorepertuarowych – Dowód – Domniemanie niewinności)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Società italiana degli autori ed editori (SIAE) (Rzym, Włochy) (przedstawiciele: M. Siragusa, L. Vullo i S. Valentino, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: V. di Bucci i F. Castillo de la Torre, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności części decyzji Komisji C(2008) 3435 wersja ostateczna z dnia 16 lipca 2008 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 81 [WE] oraz w art. 53 porozumienia EOG (sprawa COMP/C2/38.698 – CISAC).SentencjaStwierdza się nieważność art. 3 decyzji Komisji C(2008) 3435 wersja ostateczna z dnia 16 lipca 2008 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 81 [WE] oraz w art. 53 porozumienia EOG (sprawa COMP/C2/38.698 – CISAC) w zakresie, w jakim dotyczy on organizacji Società italiana degli autori ed editori (SIAE).Stwierdza się nieważność art. 4 ust. 2 wskazanej decyzji w zakresie, w jakim dotyczy on SIAE.W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania związanymi z postępowaniem głównym.SIAE i Komisja pokrywają własne koszty związane z postępowaniem w przedmiocie środka tymczasowego.