Language of document :

28. märtsil 2013 esitatud hagi - Skype versus Siseturu Ühtlustamise Amet - British Sky Broadcasting ja Sky IP International (SKYPE)

(kohtuasi T-183/13)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Skype (Dublin, Iirimaa) (esindajad: solicitor I. Fowler, advokaat J. Schmitt ja J. Mellor, QC)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teised menetluspooled apellatsioonikojas: British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Ühendkuningriik) ja Sky IP International Ltd (Isleworth)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 30. jaanuari 2013. aasta otsus asjas R 2398/2010-4;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: hageja

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk "SKYPE" - ühenduse kaubamärgitaotlus nr 3 660 065 teenustele klassis 38

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: teised menetluspooled apellatsioonikojas

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: sõnamärk "SKY" kaupadele ja teenustele klassides 9, 38 ja 41 - ühenduse kaubamärgitaotlus nr 3 203 411

Vastulausete osakonna otsus: rahuldada vastulause kõigi vaidlusaluste kaupade osas

Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata

Väited: nõukogu määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.

____________