Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 28. martā - Skype/ITSB - British Sky Broadcasting and Sky IP International ("SKYPEˮ)

(lieta T-183/13)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Skype (Dublina, Īrija) (pārstāvji - I. Fowler, Solicitor, J. Schmitt, lawyer, un J. Mellor, QC)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Pārējās procesa ITSB Apelāciju padomē dalībnieces: British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Apvienotā Karaliste) un Sky IP International Ltd (Isleworth)

Prasītājas prasījumi

atcelt ITSB Apelāciju ceturtās padomes 2013. gada 30. janvāra lēmumu lietā R 2398/2010-4;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā Kopienas preču zīme: vārdiska preču zīme "SKYPE" - Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikums Nr. 3 660 065 attiecībā uz pakalpojumiem, kas ietilpst 38. klasē

Iebildumu procesā pretstatītās preču zīmes vai apzīmējuma īpašnieces: pārējās procesa ITSB Apelāciju padomē dalībnieces

Pretstatītā preču zīme vai apzīmējums: vārdiska preču zīme "SKY" attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 9., 38. un 41. klasē - Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikums Nr. 3 203 411

Iebildumu nodaļas lēmums: iebildumus apmierināt attiecībā uz visām apstrīdētajām precēm

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt

Izvirzītie pamati: Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums

____________