Language of document :

Talan väckt den 28 mars 2013 - Skype mot harmoniseringsbyrån - British Sky Broadcasting och Sky IP International (SKYPE)

(Mål T-184/13)

Språk på vilket ansökan avfattats: engelska

Parter

Sökande: Skype (Dublin, Irland) (ombud: I. Fowler, Solicitor, J. Schmitt, lawyer, och J. Mellor, QC)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motparter vid överklagandenämnden: British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Förenade kungariket) och Sky IP International Ltd (Isleworth)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 30 januari 2013 i ärende R 121/2011-4,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Sökanden

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket "SKYPE" - ansökan om registrering av gemenskapsmärke nr 4 521 084 för varor och tjänster i klasserna 9, 38 och 42

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Motparterna vid överklagandenämnden

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Ordmärket "SKY" för varor och tjänster i klasserna 9, 38, 41 och 42 − ansökan om registrering av gemenskapsmärke nr 3 203 411

Invändningsenhetens beslut: Bifall till invändningen avseende samtliga bestridda varor och tjänster

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 8.1 b i rådets förordning nr 207/2009

____________