Language of document : ECLI:EU:C:2013:424

8. juulil 2016 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik

(kohtuasi C-380/16)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: M. Owsiany-Hornung ja M. Wasmeier)

Kostja: Saksamaa Liitvabariik

Hageja nõuded

Hageja palub teha järgmise otsuse:

kuna Saksamaa Liitvabariik välistab reisibüroode erikorra hulgast reisikorraldusteenused maksukohustuslastele, kes kasutavad neid enda ettevõtte tarvis, ja lubab reisibüroodel, kuivõrd nimetatud erikord neile kohaldub, teha maksustatava väärtuse kindlaks teenuste gruppide ja iga maksustamisperioodi suhtes üldiselt, siis on Saksamaa Liitvabariik vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 teisele lõigule rikkunud direktiivi 2006/112/EÜ artiklist 73 ning artiklitest 306–310 tulenevaid kohustusi;

mõista kohtukulud välja Saksamaa Liitvabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja väidab, et Saksamaal ette nähtud reisikorraldusteenuste käibemaksu arvutamise kord ei ole kooskõlas nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiviga 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi1 . Selle direktiivi artiklites 306–310 on ette nähtud erikord, mille kohaselt kujutavad reisibüroode poolt klientidele osutatud reisikorraldusteenused endast ühte teenust. Saksamaa õigus kaldub sellest lubamatult kõrvale.

Esiteks ei ole lubatud, et maksukohustuslased, kes kasutavad reisikorraldusteenuseid enda ettevõtte tarvis, on välistatud erikorra kohaldamisalast. Juba 26. septembri 2013. aasta otsuses kohtuasjas C-189/112 , komisjon vs. Hispaania, tuvastas Euroopa Kohus, et erikorda tuleb kohaldada mitte üksnes eraisikutest lõpptarbijatele osutatud teenuste, vaid ka maksukohustuslastest ettevõtjatele osutatud teenuste suhtes. Liikmesriikidel ei ole võimalik piirata kohaldamist üksnes esimesena nimetatud grupiga.

Teiseks ei ole Saksamaa käibemaksuõiguses ette nähtud arvutusmeetod direktiiviga 2006/112/EÜ kooskõlas. Vastavalt direktiivi artiklitele 73 ja 306–310 tuleb maksustatav väärtus iga reisi suhtes eraldi kindlaks määrata. Saksamaa õigus lubab aga teatud ajavahemikul osutatud „teenuste gruppide“ või toimunud reiside suhtes määrata kasumimarginaali kindlaks paušaalselt. Euroopa Kohus nentis eespool nimetatud kohtuotsuses ka seda, et selline üldine kindlaksmääramine ei ole kooskõlas ühise käibemaksusüsteemiga.

____________

1 ELT L 347, lk 1.

2 ECLI:EU:C:2013:587.