Language of document : ECLI:EU:F:2011:188

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

29 päivänä marraskuuta 2011

Asia F‑119/10

Roberto Di Tullio

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Väliaikaiset toimihenkilöt – Virkavapaus kansallista palvelua varten – Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 18 artikla – Ammattisotilas – Aluekomentajuusjakson suorittaminen – Epääminen

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Roberto Di Tullio vaatii virkamiestuomioistuinta ensisijaisesti kumoamaan päätöksen, jolla komissio kieltäytyi myöntämästä hänelle virkavapautta kansallista palvelua varten.

Ratkaisu:      Kantajan kanne hylätään. Kantaja vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Väliaikaiset toimihenkilöt – Virkavapaus kansallista palvelua varten – Asepalveluksen käsite

(Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 18 artiklan 1 kohta)

Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 18 artiklan mukaisesti väliaikaiselle toimihenkilölle, joka kutsutaan varusmiespalvelukseen, siviilipalvelukseen tai kertausharjoituksiin tai joka kutsutaan asevoimien palvelukseen, myönnetään lomaa kansallisen palveluksen perusteella.

Näiden palvelussuhteen ehtojen 18 artiklassa tarkoitetaan vain tilannetta, jossa väliaikainen toimihenkilö on asepalveluksesta annetun kansallisen lainsäädännön puitteissa velvollinen suorittamaan jäsenvaltiossa, jonka kansalainen hän on, rajoitetun ajan kestävän varusmiespalveluksen esimerkiksi reservin upseerina. Näissä säännöksissä ei sitä vastoin tarkoiteta tilannetta, jossa kansallinen virkamies palaa tehtäviinsä omaan hallintoelimeensä tilapäisen siirron päättyessä Euroopan unionin toimielimissä, joissa hän on työskennellyt väliaikaisen toimihenkilön työsopimuksella, täyttääkseen urakehitykseensä liittyvät velvollisuutensa, vaikka tämä virkamies kuuluu virkamieskuntaan, joiden jäseniin sovelletaan sotilaslainsäädäntöjä ja ‑kuria.

Lisäksi voidaan katsoa, että väliaikainen toimihenkilö ”kutsutaan asevoimien palvelukseen” muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 18 artiklassa tarkoitetulla tavalla vain jos yksi tai useita ikäluokkia kutsutaan palvelukseen esimerkiksi aseellisen konfliktin uhatessa.

(ks. 35, 38 ja 40 kohta)