Language of document : ECLI:EU:F:2011:188

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
(trzecia izba)

z dnia 29 listopada 2011 r.

Sprawa F‑119/10

Roberto Di Tullio

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Personel tymczasowy – Urlop na czas pełnienia służby wojskowej – Artykuł 18 warunków zatrudnienia innych pracowników – Żołnierz zawodowy – Odbycie okresu dowodzenia – Odmowa

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której R. Di Tullio żąda tytułem głównym stwierdzenia nieważności decyzji odmownej Komisji w sprawie udzielenia mu urlopu na czas pełnienia służby wojskowej.

Orzeczenie:      Skarga zostaje oddalona. Skarżący pokrywa całość kosztów postępowania.

Streszczenie

Urzędnicy – Personel tymczasowy – Urlop na czas pełnienia służby wojskowej – Służba wojskowa – Pojęcie

(warunki zatrudnienia innych pracowników, art. 18 akapit pierwszy)

Zgodnie z art. 18 akapit pierwszy warunków zatrudnienia innych pracowników członkowi personelu tymczasowego powołanemu do odbycia służby wojskowej, służby zastępczej, ćwiczeń rezerwy lub ponownie powołanemu do pełnienia służby w siłach zbrojnych, przyznaje się urlop na czas pełnienia tej służby.

Zakres art. 18 akapit pierwszy warunków zatrudnienia w oczywisty sposób obejmuje jedynie sytuację, w której członek personelu tymczasowego jest zobowiązany zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi służby wojskowej do odbycia w państwie członkowskim, którego jest obywatelem, ograniczonego w czasie okresu szkolenia wojskowego, na przykład w charakterze oficera rezerwy. Przepisy te nie dotyczą natomiast sytuacji, w której urzędnik krajowy musi, po przebyciu okresu oddelegowania w strukturach instytucji europejskich na mocy umowy o pracę w charakterze członka personelu tymczasowego, powrócić do struktur swojej administracji w celu wypełnienia obowiązków związanych z przebiegiem swojej kariery zawodowej, choćby urzędnik ten należał do formacji, której członkowie podlegają wojskowym zasadom i dyscyplinie.

Ponadto członek personelu tymczasowego może zostać uznany za „powołanego do pełnienia służby w siłach zbrojnych” w rozumieniu art. 18 akapit pierwszy warunków zatrudnienia innych pracowników jedynie w sytuacji, gdy jedna lub więcej grup wiekowych otrzyma powołanie ze względu, na przykład, na zagrożenie konfliktem zbrojnym.

(zob. pkt 35, 38, 40)