Language of document : ECLI:EU:F:2011:182

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

10 päivänä marraskuuta 2011

Asia F‑110/10

Denise Couyoufa

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Euroopan komission edustustot jäsenvaltioissa – Vuoden 2011 virkamieskierto – Pyyntö saada vapautus virkamieskierrosta – Tutkittavaksi ottaminen – Toimenpide, jolla on päätökseen rinnastettava ulottuvuus – Myöhästyminen

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Denise Couyoufa vaatii virkamiestuomioistuinta lähinnä kumoamaan 26.2.2010 tehdyn päätöksen, jolla hylättiin hänen hakemuksensa saada vapautus virkamieskierrosta, joka koskee komission edustustoissa jäsenvaltioissa työskenteleviä virkamiehiä, sekä nimittävän viranomaisen 27.7.2010 tekemän päätöksen, jolla hylättiin valitus, jonka hän oli tehnyt 26.2.2010 tehdystä päätöksestä.

Ratkaisu:      Kanne hylätään. Komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan puolet kantajan oikeudenkäyntikuluista. Kantaja vastaa puolesta omia oikeudenkäyntikulujaan.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Kanne – Kannetta edeltävä hallinnollinen valitus – Määräaikojen ehdottomuus – Alkamisajankohta

(Henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohta)

2.      Virkamiehet – Kanne – Kannetta edeltävä hallinnollinen valitus – Määräajat – Prekluusio – Palauttaminen – Edellytys – Uusi ja olennainen seikka

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

3.      Virkamiehet – Kanne – Lainvastaisuusväite – Väitteen liitännäinen luonne – Pääasian kanne, joka on jätettävä tutkimatta – Oikeudenkäyntiväitteen tutkimatta jättäminen

(SEUT 277 artikla)

1.      Henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdan mukaan valitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa. Jos kyse on yksilöön kohdistuvasta toimenpiteestä, tämä määräaika alkaa päivänä, jolloin päätös on ilmoitettu asianomaiselle, ja joka tapauksessa viimeistään sinä päivänä, jolloin se, jota asia koskee, on saanut tiedon siitä. Tämä määräaika on otettu käyttöön oikeudellisten tilanteiden selkeyden ja varmuuden takaamiseksi, joten se kuuluu oikeusjärjestyksen perusteisiin eivätkä asianosaiset ja tuomioistuimet voi päättää siitä vapaasti.

(ks. 22 kohta)

Viittaukset:

Unionin yleinen tuomioistuin: asia T‑284/09 P, Meister v. SMHV, 21.6.2010, 25 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen

Virkamiestuomioistuin: asia F‑72/06, Verheyden v. komissio, 28.4.2009, 39 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen

2.      Vaikka henkilöstösääntöjen 90 artiklan 1 kohdan mukaan virkamies voi vaatia nimittävää viranomaista tekemään häntä koskevan päätöksen, virkamies ei kuitenkaan voi sen perusteella jättää noudattamatta henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artiklassa valituksen tekemiselle ja kanteen nostamiselle asetettuja määräaikoja kyseenalaistamalla tällaisella vaatimuksella välillisesti aikaisemman päätöksen, jota ei ole riitautettu asetetussa määräajassa. Tällaisen päätöksen uudelleen tutkimista koskevaa vaatimusta voidaan perustella ainoastaan uusilla ja olennaisilla seikoilla.

(ks. 27 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 127/84, Esly v. komissio, 15.5.1985, 10 kohta

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑14/91, Weyrich v. komissio, 7.6.1991, 33 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑111/06, Giannopoulos v. neuvosto, 20.9.2007, 28 kohta ja asia F‑102/08, Marcuccio v. komissio, 25.3.2010, 36 kohta

3.      SEUT 277 artiklassa ei määrätä erillisestä kanneoikeudesta, joten siihen voidaan vedota vain liitännäisenä vaatimuksena sellaisen kanteen yhteydessä, joka täyttää tutkittavaksi ottamisen edellytykset, eikä se voi olla kanteen kohteena. Jos kanne jätetään tutkimatta, myös sen yhteydessä esitettävä lainvastaisuusväite on jätettävä tutkimatta.

(ks. 32 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑103/05, Pickering v. komissio, 23.4.2008, 94 kohta; asia F‑112/05, Bain ym. v. komissio, 23.4.2008, 96 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja yhdistetyt asiat F‑134/07 ja F‑8/08, Adjemian ym. v. komissio, 4.6.2009, 38 kohta