Language of document : ECLI:EU:F:2011:182

CIVIDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(otrā palāta)

2011. gada 10. novembrī

Lieta F‑110/10

Denise Couyoufa

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Eiropas Komisijas pārstāvniecības dalībvalstīs – 2011. gada rotācija – Lūgums nepiemērot rotāciju – Pieņemamība – Tiesību akts ar lēmuma raksturu – Nokavējums

Priekšmets      Prasība, kura iesniegta saskaņā ar LESD 270. pantu, kas piemērojams EAEK līgumam saskaņā ar tā 106.a pantu, un ar kuru D. Couyoufa būtībā lūdz atcelt 2010. gada 26. februāra lēmumu, ar kuru ir noraidīts viņas lūgums attiecībā uz viņu nepiemērot rotāciju, kas ir spēkā attiecībā uz Komisijas pārstāvniecībās dalībvalstīs norīkotiem ierēdņiem, un iecelējinstitūcijas 2010. gada 27. jūlija lēmumu, ar kuru ir noraidīta viņas sūdzība par 2010. gada 26. februāra lēmumu

Nolēmums      Prasību noraidīt. Komisija sedz savus un atlīdzina pusi no prasītājas tiesāšanās izdevumiem. Prasītāja sedz pusi savu tiesāšanās izdevumu pati.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Prasība – Iepriekšēja administratīva sūdzība – Termiņi – Absolūts raksturs – Termiņa sākums

(Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punkts)

2.      Ierēdņi – Prasība – Iepriekšēja administratīva sūdzība – Termiņi – Prasības celšanas termiņa izbeigšanās – Atsākšana – Nosacījums – Jauns un būtisks fakts

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

3.      Ierēdņi – Prasība – Iebilde par prettiesiskumu – Papildu raksturs – Nepieņemama pamatprasība – Iebildes nepieņemamība

(LESD 277. pants)

1.      Saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu sūdzība ir jāiesniedz trīs mēnešu laikā, kas sākas, ja runa ir par individuāla rakstura pasākumu, dienā, kad lēmums ir paziņots tā adresātam, un katrā ziņā ne vēlāk kā dienā, kad attiecīgā persona par to ir uzzinājusi. Šo termiņu ieviesa, lai nodrošinātu tiesiskā stāvokļa skaidrību un noteiktību, tādējādi tas ir sabiedriskās kārtības jautājums, un lietas dalībnieki un tiesa nevar ar to brīvi rīkoties.

(skat. 22. punktu)

Atsauces

Vispārējā tiesa: 2010. gada 21. jūnijs, T‑284/09 P Meister/ITSB, 25. punkts un tajā minētā judikatūra.

Civildienesta tiesa: 2009. gada 28. aprīlis, F‑72/06 Verheyden/Komisija, 39. punkts un tajā minētā judikatūra.

2.      Lai gan atbilstoši Civildienesta noteikumu 90. panta 1. punktam ikviens ierēdnis var lūgt iecēlējinstitūcijai pieņemt ar viņu saistītu lēmumu, šī iespēja vienlaikus neļauj minētajam ierēdnim neievērot Civildienesta noteikumu 90. un 91. pantā paredzētos termiņus, kas ir sabiedriskās kārtības jautājums, sūdzības un prasības iesniegšanai, ar šāda lūguma palīdzību netieši apstrīdot iepriekšēju lēmumu, kas nav apstrīdēts noteiktajā termiņā. Tikai jaunu būtisku faktu pastāvēšana var būt pamats lūguma pārskatīt šādu lēmumu iesniegšanai.

(skat. 27. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1985. gada 15. maijs, 127/84 Esly/Komisija, 10. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1991. gada 7. jūnijs, T‑14/91 Weyrich/Komisija, 33. punkts.

Civildienesta tiesa: 2007. gada 20. septembris, F‑111/06 Giannopoulos/Padome, 28. punkts; 2010. gada 25. marts, F‑102/08 Marcuccio/Komisija, 36. punkts.

3.      LESD 277. pants nerada patstāvīgas tiesības celt prasību, un uz to var atsaukties tikai netieši pieņemamas prasības ietvaros, un tas nevar būt prasības priekšmets. Tādējādi iebilde par prettiesiskumu, kas ir izvirzīta nepieņemamas prasības ietvaros, ir nepieņemama.

(skat. 32. punktu)

Atsauces

Civildienesta tiesa: 2008. gada 23. aprīlis, F‑103/05 Pickering/Komisija, 94. punkts; 2008. gada 23. aprīlis, F‑112/05 Bain u.c./Komisija, 96. punkts un tajā minētā judikatūra; 2009. gada 4. jūnijs, F‑134/07 un F‑8/08 Adjemian u.c./Komisija, 38. punkts.