Language of document : ECLI:EU:F:2011:182

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 10. novembra 2011

Vec F‑110/10

Denise Couyoufa

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Úradníci – Zastúpenia Európskej komisie v členských štátoch – Rotácia v roku 2011 – Návrh na výnimku z rotácie – Prípustnosť – Akt s účinkami rozhodnutia – Zmeškanie lehoty“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou D. Couyoufa v podstate navrhuje zrušenie rozhodnutia z 26. februára 2010 zamietajúceho jej návrh na udelenie výnimky z povinnej rotácie úradníkov pôsobiacich na zastúpeniach Komisie v členských štátoch a zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu z 27. júla 2010 zamietajúceho jej sťažnosť proti rozhodnutiu z 26. februára 2010

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta. Komisia znáša okrem svojich vlastných trov konania polovicu trov konania vzniknutých žalobkyni. Žalobkyňa znáša polovicu svojich vlastných trov konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Lehoty – Charakter verejného poriadku – Začiatok plynutia

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2)

2.      Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Lehoty – Preklúzia – Opätovné začatie – Podmienka – Nová a podstatná skutočnosť

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

3.      Úradníci – Žaloba – Námietka nezákonnosti – Incidenčný charakter – Neprípustnosť žaloby vo veci samej – Neprípustnosť námietky

(Článok 277 ZFEÚ)

1.      Podľa článku 90 ods. 2 služobného poriadku sa sťažnosť musí podať v lehote troch mesiacov, ktorá začína plynúť dňom oznámenia rozhodnutia dotknutej osobe, ale v každom prípade najneskôr odo dňa, keď sa s ním príslušná osoba oboznámila, ak opatrenie postihuje uvedenú osobu. Táto lehota bola zavedená s cieľom zabezpečiť jasnosť a bezpečnosť právnych situácií, a teda je kogentná a nie je dispozitívna pre účastníkov konania ani pre sudcu.

(pozri bod 22)

Odkaz:

Všeobecný súd Európskej únie: 21. júna 2010, Meister/ÚHVT, T‑284/09 P, bod 25 a tam citovaná judikatúra

Súd pre verejnú službu: 28. apríla 2009, Verheyden/Komisia, F‑72/06, bod 39 a tam citovaná judikatúra

2.      Možnosť poskytnutá každému úradníkovi podľa článku 90 ods. 1 služobného poriadku požiadať menovací orgán, aby prijal rozhodnutie, ktoré sa ho týka, neumožňuje úradníkovi, aby obišiel kogentné lehoty stanovené v článkoch 90 a 91 služobného poriadku na podanie sťažnosti a žaloby a tým prostredníctvom takéhoto návrhu spochybnil skoršie rozhodnutie, ktoré nebolo napadnuté v stanovených lehotách. Iba existencia nových podstatných skutočností môže odôvodňovať podanie návrhu na preskúmanie takéhoto rozhodnutia.

(pozri bod 27)

Odkaz:

Súdny dvor: 15. mája 1985, Esly/Komisia, 127/84, bod 10

Súd prvého stupňa: 7. júna 1991, Weyrich/Komisia, T‑14/91, bod 33

Súd pre verejnú službu: 20. septembra 2007, Giannopoulos/Rada, F‑111/06, bod 28; 25. marca 2010, Marcuccio/Komisia, F‑102/08, bod 36

3.      Článok 277 ZFEÚ nezakladá právo podať samostatnú žalobu a možno sa naň odvolávať len incidenčne v rámci konania o prípustnej žalobe, pričom nemôže predstavovať predmet žaloby. Námietka nezákonnosti vznesená v rámci konania o neprípustnej žalobe je teda neprípustná.

(pozri bod 32)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 23. apríla 2008, Pickering/Komisia, F‑103/05, bod 94; 23. apríla 2008, Bain a i./Komisia, F‑112/05, bod 96 a tam citovaná judikatúra; 4. júna 2009, Adjemian a i./Komisia, F‑134/07 a F‑8/08, bod 38