Language of document : ECLI:EU:F:2011:164

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
(първи състав)


28 септември 2011 година


Дело F‑6/11


M

срещу

Европейска агенция по лекарствата (EMA)

„Публична служба — Иск за обезщетение — Явно недопустим иск“

Предмет:      Иск на основание член 270 ДФЕС, приложим за Договора за Евратом съгласно член 106а от последния, за осъждане на Европейската агенция по лекарствата (EMA) да заплати обезщетение на г‑н M за вредите, които той твърди, че е претърпял вследствие на трудова злополука

Решение:      Отхвърля иска като явно недопустим. Осъжда ищеца да заплати съдебните разноски.


Резюме

1.      Производство — Допустимост на исковете и жалбите — Подаване на възражение за недопустимост — Свобода на съда да постанови определение по реда на член 76 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба

(член 76 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)

2.      Длъжностни лица — Социална сигурност — Трудова злополука — Обезщетение във фиксиран размер съгласно Правилника — Искане за допълнително обезщетение по общия правен ред — Допустимост — Условия

(член 73 и член 90, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица)

1.      Дори при наличието на възражение за недопустимост, направено от ответника с отделна молба, Съдът на публичната служба запазва свободата си, ако счете, че искът е явно недопустим, да постанови определение на основание член 76 от Процедурния правилник.

(вж. точка 12)


Позоваване на:

Съд на публичната служба — 25 ноември 2009 г., Soerensen Ferraresi/Комисия, F‑5/09, точка 14

2.      Служител, който е претърпял злополука, има право да иска от администрацията да му заплати допълнително обезщетение, когато смята, че тя носи отговорност за злополуката съгласно общото право и че установеният с член 73 от Правилника за длъжностните лица режим не позволява подходящо обезщетяване. В такъв случай обаче административното производство, което следва да бъде проведено, за да получи служителят допълнително обезщетение, трябва да бъде образувано на основание искане по смисъла на член 90, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица, с което да се търси допълнително обезщетение, а впоследствие в рамките на това производство трябва да бъде подадена административна жалба срещу евентуалното решение за отхвърляне на искането.

(вж. точка 14)


Позоваване на:

Съд — 8 октомври 1986 г., Leussink/Комисия, 169/83 и 136/84, точка 13