Language of document : ECLI:EU:F:2011:164

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(esimene koda)

28. september 2011

Kohtuasi F‑6/11

M

versus

Euroopa Ravimiamet (EMA)

Avalik teenistus – Kahju hüvitamise nõue – Ilmselgelt vastuvõetamatu hagi

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega M palub Euroopa Ravimiametilt (EMA) mõista välja hüvitis tööõnnetuse tagajärjel tekkinud kahju eest.

Otsus:      Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Jätta kohtukulud hageja kanda.

Kokkuvõte

1.      Menetlus – Hagi vastuvõetavus – Vastuvõetamatuse vastuväite esitamine – Kohtu vabadus teha määrus Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikli 76 alusel

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikkel 76)

2.      Ametnikud – Sotsiaalkindlustus – Tööõnnetus – Personalieeskirjade alusel makstav hüvitis – Lisatoetuse taotlemine üldnormi alusel – Lubatavus – Tingimused

(Personalieeskirjad, artikkel 73 ja artikli 90 lõige 1)

1.      Isegi kui Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra alusel on kostja esitanud eraldi dokumendiga vastuvõetamatuse vastuväite, on Avaliku Teenistuse Kohtul juhul, kui hagi on ilmselgelt vastuvõetamatu, õigus teha nimetatud kodukorra artikli 76 alusel määrus.

(vt punkt 12)

Viide:

Avaliku Teenistuse Kohus: 25. november 2009, kohtuasi F‑5/09: Soerensen Ferraresi vs. komisjon (punkt 14).

2.      Õnnetusse sattunud teenistujal on õigus nõuda administratsioonilt täiendavat hüvitist, kui ta leiab, et administratsioon on üldnormi alusel vastutav õnnetuse eest ning et personalieeskirjade artikliga 73 kehtestatud personalieeskirjade kord ei võimalda sobivat hüvitist. Sellisel juhul peab teenistuja täiendava hüvitise saamiseks läbi viidava haldusmenetluse raames kõigepealt esitama personalieeskirjade artikli 90 lõike 1 tähenduses taotluse täiendava hüvitise saamiseks ning vajaduse korral esitama kaebuse taotluse rahuldamata jätmise otsuse peale.

(vt punkt 14)

Viide:

Euroopa Kohus: 8. oktoober 1986, liidetud kohtuasjad 169/83 ja 136/84: Leussink vs. komisjon (punkt 13).