Language of document : ECLI:EU:F:2011:164

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS

(ensimmäinen jaosto)

28 päivänä syyskuuta 2011

Asia F‑6/11

M

vastaan

Euroopan lääkevirasto (EMA)

Henkilöstö – Vahingonkorvauskanne – Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat

Aihe:      Kanne, joka on nostettu SEUT 270 artiklan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perusteella ja jossa M vaatii Euroopan lääkeviraston (EMA) velvoittamista korvaamaan vahingon, jonka hän väittää kärsineensä työtapaturman seurauksena.

Ratkaisu:      Kanne jätetään tutkimatta, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. Kantaja velvoitetaan korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

1.      Oikeudenkäyntimenettely – Kanteiden tutkittavaksi ottaminen – Oikeudenkäyntiväitteen esittäminen – Tuomioistuimen vapaus antaa määräys virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 76 artiklan perusteella

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 76 artikla)

2.      Virkamiehet – Sosiaaliturva – Työtapaturma – Henkilöstösääntöihin perustuvan järjestelmän mukainen kiinteämääräinen korvaus – Yleiseen järjestelmään perustuva lisäkorvausvaatimus – Sallittavuus – Edellytykset

(Henkilöstösääntöjen 73 artikla ja 90 artiklan 1 kohta)

1.      Myös tilanteessa, jossa vastaaja on esittänyt oikeudenkäyntiväitteen erillisellä asiakirjalla virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 78 artiklan nojalla ja kantaja on esittänyt huomautuksia mainitusta väitteestä, virkamiestuomioistuin voi vapaasti antaa määräyksen mainitun työjärjestyksen 76 artiklan nojalla, jos kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytykset sen mielestä selvästi puuttuvat.

(ks. 12 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F-5/09, Soerensen Ferraresi v. komissio, 14 kohta

2.      Toimihenkilöllä, jolle on sattunut työtapaturma, on oikeus hakea hallinnolta lisäkorvausta silloin, kun hän katsoo hallinnon olevan yleisen järjestelmän perusteella vastuussa tapaturmasta ja kun henkilöstösääntöjen 73 artiklassa perustettu järjestelmä ei salli asianmukaista korvaamista. Tällaisessa tapauksessa hallinnollinen menettely, jota toimihenkilön on noudatettava lisäkorvauksen saamiseksi, on kuitenkin pantava vireille lisäkorvausta koskevan henkilöstösääntöjen 90 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun hakemuksen tekemisellä, minkä jälkeen hakemuksen hylkäävästä päätöksestä on tarvittaessa tehtävä valitus.

(ks. 14 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: yhdistetyt asiat 169/83 ja 136/84, Leussink v. komissio, tuomio 8.10.1986, 13 kohta