Language of document : ECLI:EU:F:2011:164

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
(pierwsza izba)

z dnia 28 września 2011 r.


Sprawa F‑6/11


M

przeciwko

Europejskiej Agencji Leków (EMA)

Służba publiczna – Skarga o odszkodowanie lub zadośćuczynienie – Skarga oczywiście niedopuszczalna

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której M żąda zasądzenia od Europejskiej Agencji Leków (EMA) odszkodowania za szkodę poniesioną w wyniku wypadku przy pracy.

Orzeczenie:      Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. Skarżący pokrywa całość kosztów postępowania.

Streszczenie

1.      Postępowanie – Dopuszczalność skargi – Podniesienie zarzutu niedopuszczalności – Swoboda sądu w zakresie wydania postanowienia na podstawie art. 76 regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 76)

2.      Urzędnicy – Zabezpieczenie społeczne – Wypadek przy pracy – Ryczałtowe odszkodowanie w oparciu o regulamin pracowniczy – Wniosek o dodatkowe odszkodowanie w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa – Dopuszczalność – Przesłanki

(regulamin pracowniczy, art. 73, art. 90 ust. 1)

1.      Nawet w obliczu zarzutu niedopuszczalności podniesionego przez stronę pozwaną w odrębnym piśmie Sąd do spraw Służby Publicznej zachowuje swobodę, jeśli niedopuszczalność skargi wydaje mu się oczywista, w zakresie wydania postanowienia na podstawie art. 76 swojego regulaminu postępowania.

(zob. pkt 12)

Odesłanie:

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑5/09 Soerensen Ferraresi przeciwko Komisji, 25 listopada 2009 r., pkt 14

2.      Urzędnik, który uległ wypadkowi, ma prawo żądać od organu administracji dodatkowego odszkodowania, jeżeli uzna, że administracja ponosi odpowiedzialność za wypadek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a system wynikający z regulaminu pracowniczego, ustanowiony w art. 73 regulaminu pracowniczego, nie zezwala na należyte odszkodowanie. Niemniej w takim przypadku postępowanie administracyjne, którego zasad musi przestrzegać pracownik w celu uzyskania takiego dodatkowego odszkodowania, należy wszcząć poprzez złożenie wniosku w rozumieniu art. 90 ust. 1 regulaminu pracowniczego w celu uzyskania dodatkowego odszkodowania, po którym powinno nastąpić w odpowiednim przypadku złożenie zażalenia na odmowną decyzję w sprawie wniosku.

(zob. pkt 14)

Odesłanie:

Trybunał: sprawy połączone 169/83 i 136/84 Leussink przeciwko Komisji, 8 października 1986 r., pkt 13