Language of document : ECLI:EU:F:2011:164

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 28. septembra 2011

Vec F‑6/11

M

proti

Európskej agentúre pre lieky (EMA)

„Verejná služba – Žaloba o náhradu škody – Zjavne neprípustná žaloba“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou M navrhuje zaviazať Európsku agentúru pre lieky (EMA) na náhradu ujmy, ktorá mu údajne vznikla následkom pracovného úrazu

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná. Žalobca znáša všetky trovy konania.

Abstrakt

1.      Konanie – Prípustnosť žalôb – Vznesenie námietky neprípustnosti – Možnosť súdu vydať uznesenie na základe článku 76 Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 76)

2.      Úradníci – Sociálne zabezpečenie – Pracovný úraz – Paušálna náhrada škody podľa služobného poriadku – Návrh na dodatočnú náhradu škody podľa všeobecného práva – Prípustnosť – Podmienky

(Služobný poriadok úradníkov, článok 73 a článok 90 ods. 1)

1.      Aj keď žalovaná strana vzniesla námietku neprípustnosti samostatným podaním, môže Súd pre verejnú službu, ak považuje žalobu za zjavne neprípustnú, vydať uznesenie na základe článku 76 svojho rokovacieho poriadku.

(pozri bod 12)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 25. novembra 2009, Soerensen Ferraresi/Komisia, F‑5/09, bod 14

2.      Zamestnanec, ktorý utrpel úraz, má právo žiadať od administratívy dodatočnú náhradu škody, ak sa domnieva, že administratíva podľa všeobecného práva zodpovedá za úraz a že úprava v služobnom poriadku zavedená jeho článkom 73 neumožňuje primeranú náhradu. V takomto prípade však správne konanie, ktoré je zamestnanec povinný rešpektovať, aby získal takúto dodatočnú náhradu škody, musí začať predložením žiadosti v zmysle článku 90 ods. 1 služobného poriadku s cieľom získať dodatočné odškodnenie, prípadne pokračovať podaním sťažnosti proti rozhodnutiu, ktorým bola žiadosť zamietnutá.

(pozri bod 14)

Odkaz:

Súdny dvor: 8. októbra 1986, Leussink/Komisia, 169/83 a 136/84, bod 13