Language of document : ECLI:EU:F:2011:189

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(kolmas koda)

6. detsember 2011

Kohtuasi F‑85/11

Lis Wendelboe

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Menetlusküsimused – Vastuvõetamatuse vastuväide ‑ Edutamisest keeldumine – Institutsioonidevaheline üleviimine edutamisperioodil, mille käigus ametnikku oleks tema lähteinstitutsioonis edutatud – Kaebus – Hilinemine – Vastuvõetamatus

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega L. Wendelboe palub tühistada komisjoni otsus jätta ta 2009. aasta edutamise raames 1. märtsist 2009 palgaastmele AST 5 edutamata.

Otsus:      Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Jätta kõik kohtukulud hageja kanda.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Hagi – Isikut kahjustav meede – Mõiste – Otsus kustutada asjaomase isiku nimi edutatavate ametnike nimekirjast – Hõlmamine

(Personalieeskirjad, artikli 90 lõige 2)

2.      Ametnikud – Hagi – Eelnev halduskaebus – Tähtaeg – Aegumine – Menetluse uuendamine – Tingimus – Uus asjaolu – Liidu kohtuotsus – Väljajätmine

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

1.      Otsus, millega kustutatakse asjaomase isiku nimi edutatavate ametnike nimekirjast seetõttu, et ta viidi üle teise institutsiooni, kujutab endast huve kahjustavat akti, kuna see tekitab siduvaid õiguslikke tagajärgi tema huve puudutaval viisil, muutes selgelt tema õiguslikku olukorda. Nimelt siis, kui ametniku nimi kustutatakse edutatavate ametnike nimekirjast, võttis institutsioon otsuse, mis takistab kõiki hilisemaid edutamisotsuseid asjaomasel edutamisperioodil, kuna ametnikku ei saa edutada, kui ta ei ole eelnevalt kantud edutatavate ametnike nimekirja.

(vt punkt 21)

Viide:

Avaliku Teenistuse Kohus: 28. september 2011, kohtuasi F‑26/10: AZ vs. komisjon (punktid 83 ja 84).

2.      Personalieeskirjade artiklites 90 ja 91 ette nähtud tähtajad on kehtestatud õiguslike olukordade selguse ja turvalisuse tagamiseks, need põhinevad avalikult huvil ning ei ole poolte või kohtu võimuses.

Liidu kohtu tühistamisotsus kujutab endast uut asjaolu, mis võimaldab ennistada kaebuse või hagi esitamise tähtaegu esiteks ainult menetluse poolte suhtes ning teiseks teiste isikute suhtes, keda tühistatud akt isiklikult puudutab.

Liidu kohtu otsusega tehtud järeldus, et üldkohaldatav haldusotsus rikub personalieeskirju, ei saa ametnike suhtes, kes ei kasutanud mõistliku aja jooksul personalieeskirjades ette nähtud kaebevõimalusi, kujutada endast uut asjaolu, mis õigustaks taotluse esitamist, milles palutakse ametisse nimetava asutuse poolt nende kohta antud üksikotsuste uuesti läbivaatamist.

(vt punktid 26–28)

Viited:

Euroopa Kohus: 13. november 1986, kohtuasi 232/85: Becker vs. komisjon (punkt 8).

Esimese Astme Kohus: 9. veebruar 2000, kohtuasi T‑165/97: Gómez de la Cruz Talegón vs. komisjon (punkt 51); 17. mai 2006, kohtuasi T‑95/04: Lavagnoli vs. komisjon (punkt 41).

Avaliku Teenistuse Kohus: 13. detsember 2007, kohtuasi F‑130/05: Soares vs. komisjon (punkt 52); 11. juuni 2009, kohtuasi F‑81/08: Ketselidou vs. komisjon (punktid 46 ja 47 ning seal viidatud kohtupraktika); 28. juuni 2011, kohtuasi F‑128/10: Mora Carrasco jt vs. parlament.