Language of document : ECLI:EU:F:2011:189

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (tretia komora)

zo 6. decembra 2011

Vec F‑85/11

Lis Wendelboe

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Úradníci – Prekážky konania – Námietka neprípustnosti – Zamietnutie povýšenia – Medziinštitucionálne preloženie v priebehu povyšovania, počas ktorého by bol úradník vo svojej pôvodnej inštitúcii povýšený – Sťažnosť – Omeškanie – Neprípustnosť“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou L. Wendelboe navrhuje zrušenie rozhodnutia Komisie o jej nepovýšení do platovej triedy AST 5 s účinnosťou od 1. marca 2009 v priebehu povyšovania v roku 2009

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta ako neprípustná. Žalobkyňa je povinná nahradiť všetky trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Rozhodnutie o odstránení mena dotknutej osoby zo zoznamu úradníkov spôsobilých na povýšenie – Začlenenie

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2)

2.      Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Lehoty – Preklúzia – Nové plynutie lehôt – Podmienka – Nová skutočnosť – Rozsudok súdu Únie – Vylúčenie

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

1.      Rozhodnutie o odstránení mena dotknutej osoby zo zoznamu úradníkov spôsobilých na povýšenie z dôvodu jej preloženia do inej inštitúcie predstavuje akt spôsobujúci ujmu, pretože má záväzné právne účinky, ktoré môžu priamo a bezprostredne ovplyvniť jej záujmy tým, že podstatným spôsobom menia jej právne postavenie. Inštitúcia totiž tým, že odstránila meno úradníka zo zoznamu úradníkov spôsobilých na povýšenie, prijala rozhodnutie, ktoré bráni prijatiu akéhokoľvek neskoršieho rozhodnutia o povýšení v rámci dotknutého obdobia, pretože úradník nemôže byť povýšený, ak predtým nie je zapísaný do zoznamu úradníkov spôsobilých na povýšenie.

(pozri bod 21)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 28. septembra 2011, AZ/Komisia, F‑26/10, body 83 a 84

2.      Lehoty stanovené v článkoch 90 a 91 služobného poriadku, zavedené s cieľom zabezpečiť jasnosť a istotu právnych vzťahov, majú kogentný charakter a nie sú dispozitívne pre účastníkov konania alebo súd.

Rozsudok súdu Únie o zrušení môže predstavovať novú skutočnosť umožňujúcu nové plynutie lehôt na podanie sťažnosti alebo žaloby iba vo vzťahu k účastníkom konania a k iným osobám priamo dotknutým zrušeným aktom.

Skutočnosť, že súd Únie v rozsudku konštatuje, že všeobecne záväzné administratívne rozhodnutie porušuje služobný poriadok, nemôže pre úradníkov, ktorí včas nevyužili možnosti právnych prostriedkov ponúkané služobným poriadkom, predstavovať novú skutočnosť odôvodňujúcu podanie žiadosti o preskúmanie individuálnych rozhodnutí prijatých menovacím orgánom, ktoré sa ich týkajú.

(pozri body 26 – 28)

Odkaz:

Súdny dvor: 13. novembra 1986, Becker/Komisia, 232/85, bod 8

Súd prvého stupňa: 9. februára 2000, Gómez de la Cruz Talegón/Komisia, T‑165/97, bod 51; 17. mája 2006, Lavagnoli/Komisia, T‑95/04, bod 41

Súd pre verejnú službu: 13. decembra 2007, Soares/Komisia, F‑130/05, bod 52; 11. júna 2009, Ketselidou/Komisia, F‑81/08, body 46 a 47 a tam citovaná judikatúra; 28. júna 2011, Mora Carrasco a i./Parlament, F‑128/10