Language of document :

26. aprillil 2013 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-37/13)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja A. Blot)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada OLAF-i otsus jätta rahuldamata hageja lepingu pikendamise taotlus pärast seda, kui Avaliku Teenistuse Kohus oli selle otsuse tühistanud, ja nõue mõista välja hüvitis väidetavalt tekitatud mittevaralise ja varalise kahju eest.

Hageja nõuded

tühistada teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutuse 8. augusti 2012. aasta otsus jätta hageja lepingu pikendamise taotlus rahuldamata;

vajadusel tühistada 12. augusti 2010. aasta otsus jätta hageja lepingu pikendamise taotlus vaikimisi rahuldamata, juhul kui selle otsuse tühistamine vaidlustatakse apellatsioonimenetluses Üldkohtus;

vajadusel tühistada teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutuse 17. jaanuari 2013. aasta otsus jätta hageja 21. septembri 2012. aasta kaebus rahuldamata;

mõista hageja kasuks varalise kahju hüvitisena välja summa, mis vastab töötasu, mida ta oleks võinud saada, kui tema ajutise teenistuja lepingut OLAF-is oleks pikendatud veel 4 aastaks, ja töötasu, mida ta on saanud alates 2011. aasta maist, vahele;

mõista hageja kasuks välja hüvitis varalise kahju eest, mis talle tekitati tähtajatu lepingu sõlmimise võimaluse kaotamise tõttu, hinnatuna esialgu ex aequo et bono 250 000 eurole;

mõista tekitatud mittevaralise kahju eest välja esialgu ex aequo et bono 10 000 euro suuruseks hinnatud hüvitis;

mõista kõik kohtukulud välja komisjonilt.