Language of document :

Žaloba podaná 16. apríla 2013 – ZZ/Komisia

(vec F-35/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: S. Orlandi, J.-N. Louis a D. Abreu Caldas, avocats)

Žalovaná: Európska Komisia

Predmet a opis sporu

Návrh na zrušenie rozhodnutia o výpočte započítania práv žalobcu na dôchodok nadobudnutých pred nástupom do služieb na Komisii na základe nových všeobecných vykonávacích ustanovení článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku z 3. marca 2011

Návrhy žalobcu

vyhlásiť článok 9 všeobecných vykonávacích predpisov článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku za nezákonný,

zrušiť rozhodnutia z 28. septembra a zo 4. októbra 2012 o výpočte započítania práv žalobcu na dôchodok nadobudnutých pred nástupom do služieb v rámci ich prevodu do dôchodkového systému inštitúcií Európskej únie podľa všeobecných vykonávacích predpisov článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku z 3. marca 2011,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.