Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 21 maja 2013 r.– ZZ przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-48/13)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat C. Bernard-Glanz)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny strony skarżącej za rok 2011 r.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny strony skarżącej za rok 2011 w jego ostatecznej wersji zmienionej decyzjami organu powołującego z dnia 18 lipca 2012 r i dnia 29 stycznia 2013 r.;

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 29 stycznia 2013 r., w której organ powołujący oddalił zażalenie złożone na podstawie art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.